GUS: wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych spadł o 28,6 proc. rdr, do 18,56 mld zł, w I kwartale 2020 roku

Firma

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 18,56 mld zł w I kw. 2020 r. i był niższy o 28,6% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

firma, plany, wyniki
Fot. stock.aobe.com/peshkova

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 18,56 mld zł w I kw. 2020 r. i był niższy o 28,6% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

#Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 18,56 mld zł w I kw. 2020 r. i był niższy o 28,6% w skali roku #przedsiębiorstwa #GUS @GUS_STAT

"Wynik finansowy brutto wyniósł 23,9 mld zł wobec 32,1 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 5,3 mld zł (wobec 6,1 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 18,6 mld zł i był niższy o 28,6% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 39 mld zł i był wyższy o 2,1 mld zł od uzyskanego w I kwartale 2019 roku, a strata netto wyniosła 20,5 mld zł i zwiększyła się o 9,5 mld zł. Zysk netto wykazało 67,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 69,5% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 72,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,7% przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 73,4% jednostek (przed rokiem 76%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 70,3% (wobec odpowiednio 85,3% przed rokiem).

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 97% (wobec 95,7% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,5% do 3,9%, wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,3% do 3,0%, a wskaźnik rentowności obrotu netto - z 3,4% do 2,4%, podał Urząd.

Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto

"Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z 1,8% przed rokiem do minus 7,9%), pozostałej działalności usługowej (z 5,8% do minus 2,1%), górnictwie i wydobywaniu (z 5,7% do minus 2%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,2% do minus 0,2%), przetwórstwie przemysłowym (z 4,8% do 2,2%), obsłudze rynku nieruchomości (z 6,6% do 4,3%), informacji i komunikacji (z 5,9% do 4,3%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 2,7% do 1,8%) oraz w budownictwie (z 2,7% do 1,9%)" - podał Urząd.

"Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 3,4% do 6,7%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 3,8% do 5,4%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 1,4% do 1,7%)" - czytamy dalej w materiale.

Nakłady inwestycyjne wzrosły o 4,3 proc. rdr

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 4,3% r/r i wyniosły 29,6 mld zł w I kw. 2020 r., podał także GUS, prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

"W I kwartale br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 29,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 4,3% wyższe niż przed rokiem (w I kwartale 2019 roku odnotowano wzrost o 22,8%). Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle (wzrost o 12,8%), natomiast nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz na środki transportu nieco spadły (o 0,3% wobec wzrostu przed rokiem o 18,3%)" - czytamy w komunikacie.

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 22,8% wobec wzrostu przed rokiem o 14,3%), przetwórstwie przemysłowym (o 14,1% wobec wzrostu o 18,5%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 10,2% podczas gdy w I kwartale ub. roku nakłady były podobne do notowanych rok wcześniej), podał też Urząd.

Spadły natomiast nakłady inwestycyjne w m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,9% wobec wzrostu przed rokiem o 45,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,5% wobec wzrostu przed rokiem o 30%).

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 338 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: