GUS: wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 4,8 proc. rdr do 76,9 mld zł w I połowie 2019 r.

Firma

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 76,9 mld zł w I poł. 2019 r. i był wyższy o 4,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób.

Biznesmen i stos monet
Fot. stock.adobe.com/takasu

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 76,9 mld zł w I poł. 2019 r. i był wyższy o 4,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób.

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 76,9 mld zł w I poł. 2019 r. i był wyższy o 4,8% w skali roku #GUS #firmy @GUS_STAT

"Wynik finansowy brutto wyniósł 91,8 mld zł wobec 87,7 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 14,9 mld zł (wobec 14,3 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 76,9 mld zł i był wyższy o 4,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 94,4 mld zł i był wyższy o 3,1% od uzyskanego w I półroczu 2018 roku, a strata netto wyniosła 17,5 mld zł i zmniejszyła się o 3,9%. Zysk netto wykazało 72,5% ogółu przedsiębiorstw, a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 81,6% przed rokiem)" - czytamy w raporcie.

Przychody z całokształtu działalności

Przychody z całokształtu działalności w okresie I-VI 2019 roku były wyższe o 6,7% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 6,8%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 7%, a koszty tej działalności - 7,4%.

"Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 80,8 mld zł i był niższy o 1,1% niż w I półroczu 2018 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,7 mld zł i był niższy o 0,1 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (4,4 mld zł wobec minus 0,8 mld zł w I półroczu 2018 roku)" - czytamy dalej.W sierpniu br. Urząd podał, że wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających 50+ osób wyniósł 65,3 mld zł w I poł. 2019 r. i był wyższy o 4,6% w skali roku.

Nakłady inwestycyjne wzrosły o 17,9 proc. rdr

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 17,9% r/r i wyniosły 69,6 mld zł w I poł. 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób."W I półroczu 2019 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 69,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 17,9% wyższe niż przed rokiem (w I półroczu 2018 roku odnotowano wzrost o 11%, w całym 2018 r. wzrost o 10,8%). Nakłady na wartości niematerialne i prawne wyniosły 3,7 mld zł i były o 15,3% wyższe niż w I półroczu 2018 roku" - czytamy w raporcie.W I poł. 2019 r. zwiększyły się nakłady (w cenach stałych) na budynki i budowle - o 24,4%, na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – o 11,6% oraz na środki transportu - o 24%. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 62,3% (wobec 65,1% przed rokiem), podał GUS."Ponad 74% nakładów inwestycyjnych poniosły podmioty duże tj. o liczbie pracujących 250 i więcej osób. Jednostki średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) zrealizowały 19,0%, a jednostki małe (o liczbie pracujących 10-49 osób) - 6,5% ogółu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez badane podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób" - czytamy dalej."Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: przemysłu - 39,1% ogółu inwestujących podmiotów, handlu; naprawy pojazdów samochodowych - 25,7%, budownictwa - 7,7%, transportu i gospodarki magazynowej - 5%, informacji i komunikacji - 4,3% oraz administrowania i działalności wspierającej - 2,9%. Łącznie podmioty te zainwestowały 65,8 mld zł, tj. 94,6% ogółu nakładów badanych podmiotów" - napisano także.Wśród jednostek przetwórstwa przemysłowego najwyższy udział poniesionych nakładów przypadał na jednostki produkujące pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy - 14,3%, artykuły spożywcze - 13,1%, urządzenia elektryczne - 12,2%, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych - 9,1%, wyroby z metali - 7,3%, wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - 7,2%."Wartość kosztorysowa inwestycji nowo rozpoczętych ogółem w I półroczu 2019 roku wyniosła 27,7 mld zł. Z ogółem wartości kosztorysowej inwestycji nowo rozpoczętych 78,0% przypadło na przedsiębiorstwa duże, 16,5% na jednostki średnie, a 5,5% na jednostki małe" - podano także w raporcie.W sierpniu br. Urząd podał, że nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających 50+ osób wzrosły (w cenach stałych) o 19% r/r i wyniosły 65 mld zł w I poł. 2019 r.Źródłem informacji są sprawozdania sporządzane na formularzu F−01/I−01 przez podmioty niefinansowe o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe, podał GUS.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: