GUS: wynik netto sektora bankowego wzrósł do 7,8 mld zł w I połowie 2018 roku

Gospodarka

Wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 7,8 mld zł w I poł. 2018 r., co oznacza wzrost o 16,6% w skali roku. Suma bilansowa wzrosła o 6,1% r/r i wyniosła 1 845,6 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny.

Szyld banku na budynku
Fot. stock.adobe.com/styleuneed

Wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 7,8 mld zł w I poł. 2018 r., co oznacza wzrost o 16,6% w skali roku. Suma bilansowa wzrosła o 6,1% r/r i wyniosła 1 845,6 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny.

Wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 7,8 mld zł w I poł. 2018 r. #GUS #banki #SektorBankowy #WynikiFinansowe @GUS_STAT

"Wynik finansowy netto w I półroczu 2018 r. wyniósł 7,8 mld zł, na co składały się zyski netto 593 banków w kwocie 8,1 mld zł oraz straty netto 19 banków (14 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 5 banków spółdzielczych) o wartości 0,3 mld zł" - podał GUS.GUS podał, że wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,2% do 1 071,8 mld zł, a depozytów o 6,7% do kwoty 1 076 mld zł ."Wartość kredytów dla przedsiębiorstw osiągnęła poziom 376,9 mld zł (wzrost o 4,9%), a dla gospodarstw domowych - 687,9 mld zł (więcej o 3,7%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały głównie (55,0%) zaciągnięte przez MŚP" - podano również.

"Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 2,1 mld zł wpłynął głównie wzrost wyniku z tytułu odsetek o 1,8 mld zł i przychodów z tytułu dywidend o 0,3 mld zł, przy obniżeniu wyniku z tytułu prowizji o 0,2 mld zł" - czytamy dalej.GUS podał, że koszty pracownicze stanowiły 49,6% kosztów administracyjnych (wzrost o 0,4 pkt proc.).Wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 30,3% całkowitych przychodów operacyjnych netto, podał Urząd.

Wzrost łącznej wartości depozytów bieżących

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych osiągnęły wartość 1 189,7 mld zł (wzrost o 6,3%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 076 mld zł (więcej o 6,7%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 113,7 mld zł (wzrost o 2,7%)."W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 12,9% i spadek depozytów terminowych o 2,1%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 12,8%, a depozytów terminowych zmniejszyła się o 1,8%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 14,8%, a wartość depozytów terminowych tego sektora zmniejszyła się o 4%. Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,5 pkt proc. (do 41%). Udział depozytów terminowych w sektorze niefinansowym obniżył się o 3,3 pkt proc. (do 38,9%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych o 4,2 pkt proc. (do 60,5%)" - czytamy dalej.Działalność operacyjną w końcu czerwca 2018 r. prowadziło 614 banków (spadek o 4 r/r). Liczba banków komercyjnych zwiększyła się o 2 banki do 64, na skutek rozpoczęcia działalności przez dwa nowe oddziały instytucji kredytowych. O 2 banki zwiększyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego. Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się do 550, z powodu połączenia się 6 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: