GUS: wzrosła produkcja w 26 z 34 działów przemysłu

Gospodarka

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lutym 2018 r. - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lutym 2018 r. - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wzrosła produkcja w 26 z 34 działów przemysłu - podał @GUS_STAT

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lutym br. o 7,4% wyż-sza niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,2%) i o 2,2% niższa w porównaniu ze styczniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3% wyższym w porównaniu ze styczniem br."W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji maszyn i urządzeń - o 20,5%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 17%, wyrobów z metali - o 15,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 13,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 12%, papieru i wyrobów z papieru - o 11%, urządzeń elektrycznych - o 10,8%, mebli - o 10%" - czytamy w komunikacie.Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 12,8%, pozostałego sprzętu transportowego - o 7,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego oraz w produkcji odzieży - po 2,9%.

Wzrost produkcji w budownictwie

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lutym br. wyższa zarówno w porównaniu z lutym ub. roku - o 31,4% (przed rokiem notowano spadek o 5,3%), jak i styczniem br. - o 3,3%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 31,2% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0% niższym w porównaniu ze styczniem br."W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 65%, w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 31,2%, a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 12,1%" - czytamy dalej.

Spadły ceny producentów

GUS podał także, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) spadły w lutym br. o 0,2% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 0,2% r/r w styczniu). W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,3% w lutym.Analitycy ankietowani przez ISBnews spodziewali się, że w przypadku cen producentów w lutym 2018 r. odnotowaliśmy od 0,0% r/r do 0,4% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 0,13% r/r (wobec wzrostu o 0,2% r/r w styczniu br.).GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym 2018 r. wzrosły o 1,6% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,1% w ujęciu miesięcznym. 

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: