GUS: wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania w I kw. 2022 r.

Nieruchomości / Rynek

W I kwartale 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji, podał Główny Urząd Statystyczny.

Budowa bloku mieszkalnego
Fot. stock.adobe.com/Grzegorz

W I kwartale 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji, podał Główny Urząd Statystyczny.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. oddano do użytkowania 54,8 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 5,4 mln m2 oraz liczbie izb równej 223,1 tys. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 1,8 tys. (3,3%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 294,6 tys. m2 (5,8%) oraz liczby izb – o 11,8 tys. (5,6%), podał GUS.

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania

Jak poinformował GUS, przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 97,8 m2 (w 1 kwartale 2021 r. – 95,5 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 134,5 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,7 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 142,9 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 63,4 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie w pozostałych formach budownictwa (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) – 51,8 m2.

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w: mazowieckim (16,8% wartości krajowej), wielkopolskim (12,2%) i małopolskim (10,8%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności (liczba ludności – stan na 30.06.2021 r.), wyniósł dla Polski 1,4. Największe wartości odnotowano w województwach: wielkopolskim (1,9) pomorskim (1,8), małopolskim i mazowieckim (po 1,7); najmniejsze w: opolskim (0,7), świętokrzyskim (0,9), śląskim i lubelskim (po 1,0), podał GUS.

Czytaj także: Nowych mieszkań przybywa, ale zbyt wolno, aby spadały ceny >>>

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 54,3% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 43,6%. W porównaniu z poprzednim rokiem udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem spadł o 3,2 p. proc. Wzrósł natomiast odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych (o 3,2 p. proc.), wynika z danych GUS.

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw: podkarpackiego świętokrzyskiego i lubelskiego, dla których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 70,4%, 65,5% i 63,8%. Z kolei w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 74,0%, 65,1% i 61,0%, podał GUS.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła w 1 kw. 2022 r. o 16,3 % r/r.

W I kwartale 2022 r. rozpoczęto budowę 53,3 tys. mieszkań, tj. o 10,4 tys. mieszkań (16,3%) mniej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 39,1% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 59,4%. Pozostałe mieszkania zanotowano w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa, wynika z danych GUS.

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, spadła o 8,0%.

GUS podał, że w omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 78,0 tys. mieszkań, tj. o 6,8 tys. mieszkań (8,0%) mniej niż przed rokiem. W nowych budynkach mieszkalnych realizowane będzie 98,4% mieszkań, pozostałe powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Dla prawie 63,4% nowych budynków mieszkalnych podstawą wydania pozwolenia na budowę był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Udostępnij artykuł: