Horyzonty Bankowości 2014: Osobisty bankier

BANK 2014/03

Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zarządzanie domowym budżetem jest nieodzownym elementem zmian, których muszą dokonać osoby budujące współczesną bankowość.

Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zarządzanie domowym budżetem jest nieodzownym elementem zmian, których muszą dokonać osoby budujące współczesną bankowość.

Marcin Podleśny

Aplikacja typu PFM, czyli Per-sonal Finance Management, jest narzędziem używanym już od dłuższego czasu, aczkolwiek do-znacznie częściej. Przyczyna jest prosta – dopiero kiedy narzędzie zostało zin-tegrowane z rachunkiem bankowym, możliwe stało się automatyczne klasyfikowanie transakcji. Poprzednio jego użytkownicy po przejrzeniu wszystkich transakcji musieli ręcznie dokonywać ich klasyfikacji. PFM-y pomagają klien-tom banków w bardziej świadomym zarządzaniu budżetem. Umożliwiają znalezienie obszarów, w których – nie zawsze z rozmysłem – wydajemy za dużo oraz pomagają ustalić cele i meto-dy obniżenia wydatków, a później monitorowanie efektów. Jest to również element edukacji klientów w zakresie finansów, który zachęca do oszczędzania oraz przemyślanego dysponowania pieniędzmi.

– W udostępnionym przez Bank BPH narzędziu do zarządzania domowymi fi-nansami główny nacisk został położony na maksymalne ułatwienie czynności, które mogą być najtrudniejsze do samo-a które umożliwiają skuteczne monito-rowanie wydatków. Wypracowaliśmy mechanizmy automatycznie przypisu-jące kategorie do niemal 90 proc. reali-zowanych transakcji. Klienci nie muszą konfigurować żadnych ustawień, a algo-rytm samouczący poznaje ich zwycza-je i zwiększa trafność wskazywanych automatycznie kategorii. Dzięki temu użytkownicy mogą się skupić na tym, co najważniejsze – na właściwej analizie danych przedstawionych w raportach i podejmowaniu decyzji finansowych – przekonuje Wojciech Pokora, mene-dżer, Departament Bankowości Elektronicznej banku BPH.

– Wprowadzenie rozwiązań umoż-liwiających zarządzanie domowym budżetem jest nieodzownym elemen tem rozwoju współczesnej bankowości. Banki oferują konsumentom wiele do-datkowych usług, zapewniając bardziej kompleksowe podejście do finansów. Jednym z podstawowych powodów takiego działania jest potrzeba budo wy lojalności klientów, co przy bardzo zbliżonej podstawowej ofercie jest wska-zywane jako jedno z największych wy zwań sektora bankowego – dodaje Piotr Stan, project manager ds. bankowości

Łyżka dziegciu

Jednak nie wszyscy bankowcy są hu-raoptymistami, jeśli chodzi o PFM. Wojciech Bolanowski, dyrektor Pionu Bankowości Elektronicznej PKO Banku Polskiego, zauważa, że racjonalnie patrząc, pomoc w zarządzaniu tak ważną częścią naszego życia jak finanse powinna być przyjęta z akceptacją przez większość ludzi. Tym bardziej w cza-sach niestabilności gospodarczej i zwią-zanych z tym obaw o własną sytuację ekonomiczną. Tymczasem popularność narzędzi do zarządzania własnym bu-dżetem, oferowanych przez banki, jest niewielka, najczęściej korzysta z niej nie więcej niż 10 proc. klientów.

– Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, narzędzia PFM bazują na da-nych historycznych i prezentują prze-szłe wydatki i przychody, a dla klienta najważniejsze są funkcje predykcyjne. Druga przyczyna to mała precyzja ka-tegoryzowania wydatków. Wymaga się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: