Idea Bank: 80,8 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. Jest alternatywny scenariusz wobec fuzji z Getin Noble Bank

Z rynku

Idea Bank odnotował 80,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Logo Idea Banku
Źródło: Idea Bank

Idea Bank odnotował 80,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@IdeaBankSA w 2018 roku wykazał istotną stratę na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym #IdeaBank

"Bank w 2018 roku wykazał istotną stratę na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym. Tak wysoka strata finansowa była spowodowana przede wszystkim koniecznością utworzenia rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa banku, w tym przede wszystkim dodatnią wartość firmy. Strata osiągnięta w pierwszym kwartale 2019 roku nie wiązała się już z dodatkowymi odpisami, jak miało to miejsce w 2018 roku i wynikała z bieżącej działalności operacyjnej" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 109,27 mln zł wobec 158,31 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 38,57 mln zł wobec 41,91 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 20,73 mld zł

Aktywa razem banku wyniosły 20,73 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 20,47 mld zł na koniec 2018 r."Bank podjął od połowy listopada 2018 roku następujące działania, które są kontynuowane w 2019 roku:- Bank systematycznie odbudowuje bazę depozytów w stosunku do końca listopada 2018 r. (wzrost bazy depozytowej w kategorii osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz inne podmioty klasyfikowane jako osoby fizyczne wyniósł w okresie od końca grudnia 2018 roku do 24 maja 2019 roku około 1,9 mld zł);- stopniowa przebudowa struktury bazy depozytowej ukierunkowana na lokaty terminowe z terminem pierwotnym powyżej 3 miesięcy;- działania marketingowe skierowane do klientów depozytowych;- ponadto systematyczny spadek depozytów chwiejnych do 1 roku w urealnionej luce płynności, w wyniku braku istotnych spadków bazy depozytowej od końca listopada 2018 roku w ujęciu dziennym" - czytamy także.

Idea Bank podał także, że utrzymuje wskaźniki LCR i NSFR powyżej wymaganego poziomu tj. wartości 100%. Na dzień 24 maja 2019 r. wskaźnik LCR wynosił 258,63% i znajdował się w trendzie wzrostowym. Wzrost wskaźnika był spowodowany głównie przyrostem bazy depozytowej banku (w tym w szczególności depozytów klientów detalicznych) oraz lokowaniem pozyskanych środków w aktywa płynne.W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 76,29 mln zł wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Idea Bank ma alternatywny do fuzji z GNB scenariusz, zmniejszający bilans o 50%

Niezależnie od prowadzonych prac związanych z planowanym połączeniem z Getin Noble Bank (GNB) oraz dokapitalizowaniem przez zewnętrznego inwestora, Idea Bank opracował oraz przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) alternatywną strategię postępowania opartą na znacznym obniżeniu skali prowadzonej działalności oraz zmniejszeniu kosztów. W scenariuszu zakładającym brak połączenia z GNB, przewidywana skala dokapitalizowania Idea Banku to ok. 500 mln zł, podał bank."W ramach tej strategii [alternatywnej] wielkość bilansu grupy zostałaby zmniejszona o ok. 50% poprzez zbycie części aktywów i dostosowanie skali finansowania. Dzięki temu zostałyby przywrócone wskaźniki kapitałowe do minimalnego poziomu wymaganego przez rozporządzenie CRR" - czytamy w raporcie kwartalnym.Czytaj także: Getin Noble Bank: scenariusz połączenia z Idea Bankiem coraz mniej prawdopodobny >>>Bank wskazał, że zmniejszona skala działalności i nowy model biznesowy pozwoliłyby na istotne ograniczenie kosztów operacyjnych. Z analiz prowadzonych przez bank wynika, że wymagałoby to znacznej, kilkudziesięcioprocentowej redukcji kosztów operacyjnych."W opinii banku, takie działania powinny doprowadzić nie tylko do przywrócenia wskaźników kapitałowych, ale - w perspektywie kilku lat - stworzyłyby również przesłankę odbudowy rentowności banku. Bank kontynuowałby proces poszukiwania inwestora i podwyższenia kapitału banku do poziomu zgodnego z wymogami połączonego bufora, a przewidywana skala dokapitalizowania banku to ok. 500 mln zł" - czytamy także.Docelowo, według tego scenariusza były instytucją skierowaną na rozwój biznesu leasingowego w oparciu o już istniejąca współpracę z Idea Getin Leasing S.A. (IGL) oraz aktywność w wybranych obszarach biznesowych."Oferta banku byłaby skierowana przede wszystkim do klientów depozytowych, chcących dokonywać operacji depozytowych samodzielnie poprzez elektroniczne kanały dostępu. Nowa oferta produktowa obejmowałaby przede wszystkim lokaty terminowe oraz rachunki oszczędnościowe. Jednocześnie bank planuje kontynuować współpracę z IGL w zakresie rozwijania oferty leasingowej" - podano także.Bank podał w komunikacie, że w jego ocenie, prowadzony aktualnie proces inwestorski powinien rozstrzygnąć się w czerwcu 2019 r. Równocześnie zaś przygotowuje się  do realizacji alternatywnego scenariusza. Bank obecnie realizuje strategię nakierowaną na odbudowę rentowności i współczynników kapitałowych oraz redukcję kosztów."Wiemy, co chcemy osiągnąć, jak i kiedy. Obecny zarząd i kadra menadżerska doskonale znają bank, wiedzą, gdzie są jego mocne strony i w jaki sposób przeprowadzić tę instytucję przez bieżące problemy" - podsumował p.o. prezesa Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

Prezes Idea Banku zapowiada istotną poprawę wyników w kolejnych kwartałach

Idea Bank będzie "istotnie" poprawiać wyniki finansowe w kolejnych kwartałach i chce szybko poprawić wskaźniki kapitałowe, głównie poprzez istotne ograniczenie sumy bilansowej, zapowiedział prezes Jerzy Pruski."Wyniki kolejnych kwartałów będą istotnie inne niż dotychczasowe. Nie możemy mówić od kiedy, ale gdybym dziś mógł opowiedzieć o wynikach już II kw. br., to byłbym zadowolony. Na pewno będziemy więc spotykać się w lepszych nastrojach" - powiedział Pruski na konferencji prasowej.Przypomniał, że Idea Bank jest na etapie procesu inwestorskiego, ale jako zarząd nie bierze w nim bezpośredniego udziału. Oczekuje, że zakończy się on do końca czerwca, ale nie może komentować ewentualnej struktury po transakcji."Niemniej zarząd dokonał bardzo głębokiej restrukturyzacji spółki, a teraz wszystkie wysiłki kierujemy na transformację ustrojową, która doprowadzi do naprawy sytuacji finansowej banku. Chcemy szybko poprawić wskaźniki kapitałowe, głównie poprzez istotne ograniczenie sumy bilansowej" - wskazał Pruski.

Idea Bank skupi się na dwóch najbardziej rentownych segmentach biznesu

Idea Bank skupi się na dwóch najbardziej rentownych segmentach biznesu, czyli leasingu oraz kredytach, choć już w nieco mniejszej skali. Pozostanie również aktywny na rynku depozytów, ale w mocno ograniczonym zakresie, głównie w kanale internetowym."Dalsza restrukturyzacja jest kolejnym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć bank. Będziemy nadal szli dotychczasową ścieżką zmian, zmierzającą do poprawy sytuacji kapitałowej i rentowności banku" - powiedział prezes.Pruski podkreślił, że plan ten jest oparty na odbudowie rentowności banku i to właśnie ona, a nie kapitały będą decydować o dalszej działalności inwestycyjnej Idea Bank. Będzie on realizowany do momentu pozyskania inwestora, a prezes ma nadzieję, że także później, już za jego aprobatą."Ograniczając się tylko do scenariusza alternatywnego, a więc braku wyboru inwestora w obecnie trwającym procesie, mogę powiedzieć, że w przyszłości będziemy zainteresowani każdym partnerem, który będzie zainteresowany współpracą z Idea Bank. I ten ewentualny proces musi się rozpocząć szybko" - ocenił Pruski.

Idea Bank na razie nie bierze pod uwagę emisji akcji

Idea Bank na razie nie bierze pod uwagę emisji akcji, choć konceptualnie się nad tym zastanawia. Jednak, jak przyznali członkowie zarządu, na razie musi pokazać dobre wyniki, by zachęcić inwestorów."Kwota 500 mln zł, która by była nam potrzebna nie jest wygórowana i możliwa do pozyskania z rynku dla zdrowej instytucji" - uważa członek zarządu Piotr Miałkowski.Podsumowując, prezes zaznaczył, że Idea Bank wykonał wszystkie możliwe wysiłki, aby zaangażować się w bardzo interesujące działania rynkowe. Jak wskazał, był wiarygodny i transparentny, a efektem była poprawna identyfikacja problemów. Teraz oczekuje, że zostanie to docenione przez organy nadzorcze."Mimo trudnego startu warto więc sprawdzić, właśnie przy braku inwestora, na procesy wewnętrzne sanacyjne i dać szansę na ich realizację. Uważam, że działania sektora prywatnego powinny mieć absolutny priorytet nad nadzorem. I liczę, że także nadzór tak to ocenia" - podsumował Pruski. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: