Idea Bank ma list intencyjny dotyczący sprzedaży 25 proc. akcji Idea Getin Leasing

Z rynku

Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25% posiadanych akcji Idea Getin Leasing (IGL), podał bank. Idea Bank oczekuje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto tj. zwiększy zysk o szacunkową kwotę 100 -135 mln zł oraz wpłynie na poprawę współczynników TCR oraz Tier 1 o ok. 1,3 pkt proc. do 1,8 pkt proc. - w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji IGL.

Idea Bank - Logo
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)

Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25% posiadanych akcji Idea Getin Leasing (IGL), podał bank. Idea Bank oczekuje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto tj. zwiększy zysk o szacunkową kwotę 100 -135 mln zł oraz wpłynie na poprawę współczynników TCR oraz Tier 1 o ok. 1,3 pkt proc. do 1,8 pkt proc. - w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji IGL.

Transakcja zwiększy wynik finansowy brutto @IdeaBankSA o około 100-135 mln zł #IdeaBank

"Zgodnie z listem intencyjnym intencją jego stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji sprzedaży akcji IGL oraz doprowadzenie do zamknięcia transakcji do dnia 31 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, strony uzgodniły, że cena nabycia akcji IGL zostanie ustalona w oparciu o wyceny sporządzone przez obie strony. List intencyjny przewiduje odroczenie terminu płatności ceny za akcje IGL na okres do 36 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji.

Czytaj także: Getin Holding sprzeda akcje Idea Bank Białoruś? Ma dwie niewiążące oferty >>>

Zabezpieczenie płatności

"W liście intencyjnym strony postanowiły, że w celu zabezpieczenia płatności ceny za akcje IGL:

1) GH ustanowi na rzecz emitenta zastaw na akcjach wybranych spółek zagranicznych posiadanych przez GH, w liczbie odpowiadającej maksymalnie 9,99% kapitału zakładowego danej spółki;

2) GH dokona również na rzecz emitenta przelewu wierzytelności przyszłych, należnych GH z tytułu zapłaty za akcje spółek zagranicznych" - czytamy dalej.

W przypadku niezaspokojenia przez GH roszczenia o zapłatę ceny nabycia akcji IGL z przedmiotu zastawu, Idea Bank będzie mógł zaspokoić się z przyszłych zysków (dywidendy) z akcji IGL należnych GH oraz LC Corp, podkreślono.

Potrzebne zgody odpowiednich organów

Realizacja transakcji uwarunkowana będzie uzyskaniem zgód organów korporacyjnych banku oraz brakiem sprzeciwu do uchwał organów emitenta Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator banku.

"Emitent spodziewa się, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto emitenta poprzez jego zwiększenie w kwocie szacowanej w przedziale od około 100 mln zł do około 135 mln zł. Ponadto emitent szacuje, że transakcja będzie miała wpływ na współczynniki kapitałowe emitenta w ten sposób, że poprzez wzrost funduszy własnych poprawie ulegną współczynniki TCR oraz Tier 1 o około 1,3 pkt proc. do 1,8 pkt proc. w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji IGL" - podsumowano.

Czytaj także: KNF odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy grupy Idea Banku >>>

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: