Idea Bank ma umowę zamiany akcji Idea Money na akcje Noble Funds TFI

Z rynku

Idea Bank zawarł z RB Investcom umowę zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM) reprezentujących 65% kapitału zakładowego IM i dających prawo do 65% głosów na walnym zgromadzeniu IM na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), stanowiących 3,4% kapitału zakładowego NF TFI i dających prawo do 3,4% głosów na walnym zgromadzeniu NF TFI, posiadanych przez RB Investcom, podał bank. W przypadku dojścia transakcji do skutku wartość akcji NF TFI zwiększy wynik finansowy Idea Banku, podkreślono.

Idea Bank - Logo
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)

Idea Bank zawarł z RB Investcom umowę zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM) reprezentujących 65% kapitału zakładowego IM i dających prawo do 65% głosów na walnym zgromadzeniu IM na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), stanowiących 3,4% kapitału zakładowego NF TFI i dających prawo do 3,4% głosów na walnym zgromadzeniu NF TFI, posiadanych przez RB Investcom, podał bank. W przypadku dojścia transakcji do skutku wartość akcji NF TFI zwiększy wynik finansowy Idea Banku, podkreślono.

"Zawarcie umowy zamiany akcji nastąpiło z zastrzeżeniem warunków zawieszających w postaci braku sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator emitenta, do uchwał organów banku wyrażających zgodę na: (i) zamianę wyżej wskazanych akcji IM na akcje NF TFI, zgodnie z umową zamiany akcji (warunek zawieszający I) oraz (ii) dokonanie restrukturyzacji należących do IM obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 24/7 Inc. z siedzibą w Miami (warunek zawieszający II) (łącznie jako warunki zawieszające). Warunek zawieszający II jest zastrzeżony na korzyść RB Investcom, który może w każdym czasie, nie później jednak niż do dnia 31.12.2020 r. zrzec się tego warunku zawieszającego w drodze pisemnego oświadczenia. W przypadku zrzeczenia się przez RB Investcom warunku zawieszającego II, będzie on uznawany za niezastrzeżony" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Idea Bank odstąpił od przeprowadzenia emisji akcji serii P >>>

Zgodnie z postanowieniami umowy zamiany akcji, przeniesienie akcji IM przez Idea Bank na RB Investcom oraz akcji NF TFI przez RB Investcom na bank i ich wydanie nastąpi w dniu roboczym przypadającym nie później niż w terminie 7 dni roboczych następujących po spełnieniu się tego z warunków zawieszających, który spełnił się później, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w ostatnim dniu roboczym przypadającym w tym okresie. Umowa zamiany akcji ulegnie rozwiązaniu, jeżeli warunki zawieszające nie spełnią się do 31 grudnia 2020 r. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nie nastąpi spełnienie się warunku zawieszającego II, a RB Investcom zrzeknie się warunku zawieszającego II na zasadach opisanych powyżej.

Wartość akcji IM podlegających zamianie wskazana w umowie zamiany akcji wynosi 1 zł

Wartość akcji IM podlegających zamianie wskazana w umowie zamiany akcji wynosi 1 zł, a wartość akcji NF TFI podlegających zamianie wskazana w umowie zamiany akcji wynosi 4 675 000 zł. Umowa zamiany akcji nie przewiduje żadnych świadczeń pieniężnych stron. W przypadku dojścia transakcji do skutku wartość akcji NF TFI zwiększy wynik finansowy Idea Banku, podkreślono.

Poprawa pozycji kapitałowej

"Emitent informuje, że w efekcie przeprowadzenia transakcji w krótkim terminie oczekuje znaczącej poprawy pozycji kapitałowej poprzez utratę kontroli nad IM, a tym samym eliminację ujemnych kapitałów IM ze skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej emitenta, co wedle szacunków emitenta powinno przynieść wymierną korzyść na poziomie ok. 131 mln zł. Wobec powyższego transakcja ma krytycznie ważny wpływ na odbudowę wskaźników kapitałowych emitenta do poziomu wymaganego przez rozporządzenie CRR" - podsumowano.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: