Idea Bank poprawia wyniki i czeka na inwestora

Gospodarka

Proces due diligence związany z pozyskiwaniem inwestora jest kontynuowany i przeszedł w fazę rozszerzonego due diligence z funduszem private equity potencjalnie zainteresowanym nabyciem akcji Idea Banku - mówił podczas konferencji prasowej Jerzy Pruski, prezes Idea Banku.

Jerzy Pruski i Piotr Miałkowski

Proces due diligence związany z pozyskiwaniem inwestora jest kontynuowany i przeszedł w fazę rozszerzonego due diligence z funduszem private equity potencjalnie zainteresowanym nabyciem akcji Idea Banku - mówił podczas konferencji prasowej Jerzy Pruski, prezes Idea Banku.

#Jerzy Pruski: #IdeaBank w pełni obsługuje sektor #MŚP i ma być bankiem niszowym, który będzie obsługiwał ten sektor w sposób efektywny i rentowny @uknf

W drugim kwartale 2019 r. Idea Bank zanotował zysk na poziomie skonsolidowanym w wysokości 1 mln zł i jednostkowym 41 mln zł (w I kwartale 2019 r. wyniki były ujemne). Współczynnik wypłacalności TCR: w Grupie Idea Bank wyniósł 2,11%, a w samym banku 3,48%.

Restrukturyzacja zatrudnienia

Na konferencji prasowej, która odbyła się 17 września, Jerzy Pruski prezes Idea Banku, odnosząc się do wyników w drugim kwartale 2019 r., przypomniał że od połowy czerwca Idea Bank prowadzi równocześnie restrukturyzację zatrudnienia i zmiany w obszarze sprzedaży. Dotyczy to przebudowy i uproszczenie modelu biznesowego oraz stworzenie nowej, lekkiej sieci placówek. Bank odchodzi od koncepcji utrzymywania placówek w formie hubów i docelowo ma to być ok. 25 tzw. lekkich placówek.

W minionym kwartale wskaźnik TCR wzrósł o 25 bps w przypadku Banku oraz o 36 bps w całej Grupie Idea Bank. Bank poprawia wskaźniki w rozwoju organicznym. Utrzymywana jest dobra pozycja płynnościowa. Sukcesywna poprawa wskaźników kapitałowych będzie efektem akumulacji zysku i bank będzie stopniowo obniżał sumę bilansową. Celem jest uzyskanie trwałej rentowności i odbudowa wskaźników kapitałowych.

Nie zakłada się kolejnych odpisów na restrukturyzację poza przyjętym w pierwszym kwartale w wysokości 35 mln zł. Trwa restrukturyzacja zatrudnienia i rozpoczęto proces zwolnień grupowych, który przebiega zgodnie z planem. Bank koncentruje się na produktach, które w jego opinii najlepiej odpowiadają małym i średnim przedsiębiorstwom.

100 mln zł oszczędności

Jak stwierdził Jerzy Pruski, Idea Bank w pełni obsługuje sektor MŚP i ma być bankiem niszowym, który będzie obsługiwał ten sektor w sposób efektywny i rentowny. Docelowo wprowadzane zmiany mają w ujęciu rocznym przynieść oszczędności na poziomie 100 mln zł. Wypracowany obecnie zysk jest efektem m.in. poprawy wyniku odsetkowego, spadku kosztów działania i obniżenia kosztów ryzyka.

Głęboka obniżka kosztów finansowania ma przygotować bank na etap, w którym nastąpi głębszy proces obniżania sumy bilansowej, żeby amortyzował on w znacznym stopniu zmianę skali przychodów z tytułu zmniejszenia się aktywów pracujących. Kolejna to obniżka kosztów ryzyka, jako efekt lepszego zarządzania ryzykiem kredytowym. Bank podejmuje działania, żeby nie opóźniać procesu pozbycia się części leasingowej, bo to wprost prowadzi do poprawy wskaźników kapitałowych. W ocenie Idea Banku jest to prawdopodobne do końca tego roku.

Inwestor coraz bliżej?

Proces due diligence ( poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej) związany z pozyskiwaniem inwestora jest kontynuowany i przeszedł w fazę rozszerzonego due diligence z funduszem private equity potencjalnie zainteresowanym nabyciem akcji Idea Banku.

W ocenie prezesa Jerzego Pruskiego, w zależności od przebiegu procesu restrukturyzacji banku, a obecne wyniki wyprzedzają oczekiwania, to jeśli miałyby być od razu spełnione wymagania kapitałowe, potrzebne jest dokapitalizowanie banku na poziomie ok. 500 mln zł (już przy obniżonej sumie bilansowej). Jeśli rozważać połączenie z innym podmiotem to powinien on mieć taką kwotę zabezpieczona jako bufor kapitałowy.

Obecnie bank jest w procesie inwestorskim i jest wyrażona wola zakupu akcji przez inwestora. Ponieważ w procesie pozyskiwania inwestora bank przeszedł do kolejnej fazy, to jego zdaniem, można przyjąć, że prawdopodobieństwo sukcesu takiej transakcji nie spadło.

Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy wyjaśni się to do końca tego roku. Dla banku niezależnie od tego, czy proces ma się zweryfikować pozytywnie, czy ostatecznie falsyfikować, utrzymywanie w dłuższym czasie takiego procesu absorbuje zasoby banku. Nie odpowiedział na pytanie, czy potencjalny inwestor oczekuje, czy też sprzeciwia się planom zmniejszenia bilansu banku.

Czytaj także: Idea Bank zaprezentował wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Potrzebne dokapitalizowanie w wysokości ok. 500 mln zł

Ryzyka

Rozważając możliwe scenariusze dla Idea Banku, nie można wykluczyć również tego, że ostatecznie zostanie przejęty za przysłowiową złotówkę. Idea Bank jest jedynym w Polsce bankiem niszowym nastawiony w pełni na klienta z sektora MŚP i chce działać w skali, która zapewni kontrolę nad ryzykiem, kosztami i efektywnością oferowanych produktów. Bank prowadzi badania zachowania klientów i jak z nich wynika, są one stabilne, np. salda na rachunkach bieżących praktycznie się nie zmieniają i dotyczy to również aktywności klientów.

Jednak były już banki niszowe, które nie utrzymały się na rynku. Problemem są też ryzyka prawne związane z toczącymi się postępowaniami w sprawie Idea Banku przed UOKiK i KNF (np. postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia działalności).

Czy są na tyle poważne, że mogą zachwiać procesem inwestorskim, bądź spowodować kolejne straty banku? Odniósł się do tego Jerzy Pruski i jak stwierdził, bank przedstawił KNF propozycję działań i dokąd chce zmierzać.

Z kolei, jeśli chodzi o postępowanie przed UOKiK, bank odwołał się od częściowej decyzji Urzędu. Ocenił, że wybrane rozwiązania i wysokość kary wynoszącej 10% dochodu z 2018 r. dotyczącej całej działalności banku, w obecnych realiach może odbić się znacząco na jego funkcjonowaniu. Zdaniem Jerzego Pruskiego nie są to obecnie ryzyka, które powstrzymywałyby proces pozyskania inwestora.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: