Idea Bank z 404,62 mln zł straty netto w II kw. 2018 r. Porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

Z rynku

Idea Bank odnotował 404,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 53,88 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Idea Bank odnotował 404,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 53,88 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#IdeaBank przyjął plan naprawy i plan ochrony kapitału @IdeaBankSA

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 147,31 mln zł wobec 211,97 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął minus 189,73 mln zł wobec 69,32 mln zł rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 23,87 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 23,83 mld zł na koniec 2017 r.W I poł. 2018 r. bank miał 379,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 97,4 mln zł zysku rok wcześniej."Uważamy, że po jednorazowym efekcie w drugim kwartale 2018 r., bank w kolejnych okresach będzie notował zyski, tak jak dotychczas" - powiedział prezes Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie."Działamy standardowo, zgodnie z przyjętymi procedurami. Mamy konkretne pomysły na biznes i poparcie głównego akcjonariusza" - podkreślił prezes.

Plan naprawy i plan ochrony kapitału

Bank przyjął plan naprawy i plan ochrony kapitału, które są bezpośrednią konsekwencją odpisów i rezerw zaraportowanych 17 sierpnia 2018 r. Plany zakładają stabilny rozwój biznesu Idea Banku. Dla klientów plany są neutralne. Nie są planowane istotne zmiany zatrudnienia ani ponadstandardowe działania restrukturyzacyjne, podkreślono w komunikacie."Skonsolidowana strata w I półroczu jest jednorazowym efektem procesu oczyszczania bilansu. Wynik banku i grupy - z pominięciem jednorazowych odpisów i korekt - jest pozytywny. Skonsolidowany zysk netto, z pominięciem korekt, wyniósł w I półroczu + 13,2 mln zł" - podkreślono także.Czytaj także: Idea Bank i Getin Noble Bank zostaną połączone? Trwają analizy >>>

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 155,45 mln zł wobec 54,98 mln zł zysku rok wcześniej.Grupa Idea Bank koncentruje się na podstawowej działalności wspierania małych przedsiębiorstw. Wynik banku i grupy - z pominięciem jednorazowych odpisów i korekt - jest pozytywny. Skonsolidowany zysk netto, z pominięciem korekt, wyniósł w I półroczu + 13,2 mln zł, podano także w materiale."W I półroczu 2018 r. Idea Bank otworzył dla nowych klientów 60 tys. rachunków, tj. o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Grupa Idea Bank zachowała wysoką sprzedaż produktów kredytowych (kredyt, leasing, faktoring). Zgodnie z założeniami, całkowita sprzedaż kredytowa grupy zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale wyniosła powyżej 2 mld zł. W I kw. 2018 wyniosła ona 2,3 mld, a w II kw. 2018 - 2,4 mld zł" - napisano w komunikacie.

Najwyższa sprzedaż w historii w leasingu

W leasingu zanotowano najwyższą sprzedaż w historii. Sprzedaż leasingu wyniosła w I półroczu 2018 r. 4 mld zł., tj. o 7% więcej niż w I półroczu 2017 r. Grupa Idea Bank odnotowała najwyższy udział w rynku leasingu dla MSP."Zmieniamy podejście do obsługi klienta MSP i mikro, oferując nie tylko usługi bankowe, ale również pełny pakiet usług okołobiznesowych: leasingowych, faktoringowych, księgowych, wsparcia HR i zarządzania. Pierwszym miejscem w Polsce, w którym przedsiębiorca otrzyma możliwość skorzystania z pełnego pakietu tych usług będzie Idea Spot w Gdańsku, którego otwarcie planowane jest w listopadzie" - podsumował Bury.

Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

Idea Bank realizuje działania naprawy bilansu stosując konserwatywne podejście, aby rozwijać bank bez obciążeń związanych z poprzednim modelem zarządzania, podała instytucja."Plan naprawy i plan ochrony kapitału są bezpośrednią konsekwencją odpisów i rezerw zaraportowanych 17 sierpnia 2018 r. Plany zakładają stabilny rozwój biznesu Idea Banku. Dla klientów plany są neutralne" – czytamy w komunikacie."Uważamy, że po jednorazowym efekcie w drugim kwartale 2018 r., bank w kolejnych okresach będzie notował zyski, tak jak dotychczas. Działamy standardowo, zgodnie z przyjętymi procedurami. Mamy konkretne pomysły na biznes i poparcie głównego akcjonariusza"  - powiedział prezes Idea Banku Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie.Zarówno plan ochrony kapitału, jak i plan naprawy ma ściśle określone ramy formalne. Oba dokumenty przygotowywane przez banki są zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z prawem bankowym, plany naprawy sporządzają  wszystkie banki, a ich automatyczne uruchomienie wynika z zajścia przesłanek z góry wskazanych w planach. Typową przesłanką wdrożenia planu naprawy jest strata bilansowa w danym okresie, podano także."Plany Idea Banku zakładają stabilny i zrównoważony rozwój biznesu. Nie są planowane istotne zmiany zatrudnienia ani ponadstandardowe działania restrukturyzacyjne. Realizacja planów jest monitorowana przez KNF" - zaznaczono w informacji.W ramach planu naprawy bank podejmuje działania w obszarze poprawy rentowności, tj.: zbycie wybranych udziałów w spółkach stowarzyszonych (Idea Getin Leasing), przegląd i redukcja kosztów działania banku, stopniowa modyfikacja struktury bilansu, prowadząca do wzrostu realizowanej marży odsetkowej netto oraz reorganizacja modelu sprzedaży pozwalająca na wzrost sprzedaży produktów rozliczeniowych oraz prowizji związanych z bieżącą obsługą klientów. Konsekwencją wdrożenia planu jest zawieszenie płatności podatku od aktywów, który w 2017 r. wyniósł dla Grupy Idea Bank 60,2 mln zł, wymieniono także.

Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe powyżej europejskich wymogów  regulacyjnych

"Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe banku są powyżej europejskich wymogów  regulacyjnych. Bank realizuje działania zmierzające do osiągnięcia poziomów współczynników kapitałowych oczekiwanych przez KNF, w tym: zmniejszenie wartości udziałów w spółce stowarzyszonej Idea Getin Leasing, sekurytyzację części portfela kredytowego" - podano także.Kapitał uzupełnią też zyski banku w kolejnych okresach. Dla budowy kapitału regulacyjnego w długim okresie istotna może być także emisja obligacji podporządkowanych.Po konsultacjach dodatkowym elementem zaproponowanego planu ochrony kapitału stała się emisja akcji w kwocie 50 mln zł gwarantowana przez Leszka Czarneckiego. Emisja akcji jest wstępnie planowana w I półroczu 2019 r., wskazano również.Zarząd Idea Banku, w nowym składzie, podjął na początku sierpnia decyzję o przeprowadzeniu pełnego badania sprawozdania finansowego grupy przez biegłego rewidenta. 23 sierpnia do zarządu Idea Banku dołączył nowy CFO - Piotr Miałkowski, zajmujący się finansami banków od 23 lat. Wyniki zakończonego audytu i świeże, konserwatywne spojrzenie na zarządzanie obszarem finansowym przełożyły się na ostateczny kształt sprawozdania. To ciąg dalszy oczyszczania sprawozdania po poprzednim modelu zarządzania, podkreśliła instytucja."Zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi i dążeniem zarządu do pełnej transparentności, rezerwa związana z aktualizacją wartości bilansowej należności z tytułu dystrybucji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) obciąży wynik jednostkowy i skonsolidowany brutto w kwocie 55 mln zł. W związku z rezygnacją niektórych klientów z UFK, bank zdecydował o spisaniu części przychodów z pośrednictwa. Dodatkowo, odpis na utratę wartości należności faktoringowych w spółce zależnej, który obciąża wynik skonsolidowany brutto kwotą 26 mln zł, wynika z bardziej konserwatywnych założeń poziomu odzysku tych należności" - czytamy dalej w komunikacie.Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: