Idea Bank zaprezentował wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Potrzebne dokapitalizowanie w wysokości ok. 500 mln zł

Z rynku

Idea Bank odnotował 1,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 382,34 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 0,95 mln zł wobec 390,74 mln zł straty rok wcześniej.

Logo Idea Banku
Źródło: Idea Bank

Idea Bank odnotował 1,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 382,34 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 0,95 mln zł wobec 390,74 mln zł straty rok wcześniej.

.@IdeaBankSA odnotował 1,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. #IdeaBank

"I połowa 2019 r. to dla Idea Bank okres o niezwykłej dynamice. Wyniki wypracowane przez bank w II kwartale tego roku istotnie różnią się od zanotowanych w I kwartale. Wyraźnie widać ten proces m.in. na przykładzie kosztów finansowania, które na początku roku były bardzo wysokie, a następnie dzięki podejmowanym działaniom zostały już znacznie obniżone i cały czas spadają. W okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. koszty pozostawały pod ścisłą kontrolą, pomimo obciążenia jednorazowym kosztem działań restrukturyzacyjnych w wysokości 35 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 157,57 mln zł wobec 150,02 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 22,49 mln zł wobec -190,88 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 20,55 mld zł na koniec II kw. 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 20,55 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

W I poł. 2019 r. bank miał 78,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 368,41 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniosła 79,84 mln zł wobec 375,91 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 35,24 mln zł wobec 152 mln zł straty rok wcześniej.

Czytaj także: KNF wszczęła postępowanie administracyjne w Idea Banku >>>

Celem jest uzyskanie trwałej rentowności i odbudowa wskaźników kapitałowych

Idea Bank podkreśla, że "z determinacją" realizuje program, którego strategicznym celem jest uzyskanie trwałej rentowności i odbudowa wskaźników kapitałowych. Efekty tego programu zaczynają być już widoczne w kwartalnym wzroście wskaźnika TCR o 25 bps w przypadku banku oraz o 36 bps w całej Grupie Idea Bank. Jednocześnie, istotne zmiany wprowadzone w polityce zarządzania ryzykiem przyniosły m.in. spadek kosztu ryzyka dla nowych kredytów.

Na koniec czerwca br. wskaźnik TCR w Grupie Idea Bank wyniósł on 2,11%, a w samym banku 3,48%.

"Wypracowany zysk jest efektem m. in. poprawy wyniku odsetkowego, spadku kosztów działania i obniżenia kosztów ryzyka. […] Niezwykle istotny jest krótki czas, w jakim udaje się poprawić wyniki. Potwierdza to tezę, że obecna kadra menadżerska doskonale zna bank, wie, gdzie są jego mocne strony i w jaki sposób przeprowadzić tę instytucję przez bieżące problemy" - powiedział prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

Restrukturyzacja zatrudnienia oraz głębokie zmiany w obszarze sprzedaży

Zgodnie z zapowiedziami, od połowy czerwca 2019 r. Idea Bank dokonuje równoczesnej restrukturyzacji zatrudnienia oraz przeprowadza głębokie zmiany w obszarze sprzedaży. Zmiany mają na celu redukcję kosztów poprzez przebudowę i uproszczenie modelu biznesowego oraz stworzenie nowej, lekkiej sieci placówek. Pozostałe elementy wdrażanego planu obejmują istotne obniżenie kosztów finansowania, ograniczenie i ustabilizowanie kosztów ryzyka oraz zmniejszenie sumy bilansowej.

"W wyniku przeprowadzanych zmian oczekuje się, że poza bardzo znacznymi oszczędnościami z tytułu niższych kosztów finansowania, koszty działania banku zostaną docelowo obniżone o około 100 mln zł w ujęciu rocznym" - wskazano w komunikacie.

"Została przeprowadzona gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej banku, obejmująca m.in. zmniejszenie o ponad połowę liczby jednostek podległych bezpośrednio zarządowi. Odzwierciedla ona docelowy model biznesowy banku. Z modelem tym korespondują również projekty już wdrażane, jak i planowane przez obszar IT, w tym nowa bankowość mobilna, jaką Idea Bank zamierza udostępnić klientom w 2020 r." - czytamy dalej.

Czytaj także: Idea Bank utworzy ok. 25,9 mln zł rezerwy w związku z restrukturyzacją >>>

Prezes zwrócił uwagę, że pomimo tak głębokich zmian, profil ryzyka operacyjnego banku pozostaje stabilny. Proces restrukturyzacji przebiega zgodnie z planem.

"Nasz docelowy model biznesowo-sprzedażowy opiera się na lekkiej strukturze, wykorzystującej w dużej mierze uproszczone, automatyczne procesy. Tworzymy fundament pod dobry biznes, równocześnie stopniowo odbudowując wiarygodność banku" - podsumował Pruski.

Idea Bank dopuścił fundusz PE do rozszerzonego due diligence

Idea Bank podjął decyzję o dopuszczeniu do uczestnictwa w rozszerzonym procesie due diligence funduszu typu private equity, zainteresowanego potencjalnym nabyciem akcji emitenta, podała instytucja.

Fundusz uczestniczył dotychczas w ograniczonym badaniu due diligence, przypomniano w komunikacie.

Czytaj także: Idea Bank znajdzie inwestora? Fundusz private equity zainteresowany potencjalnym nabyciem akcji >>>

Wcześniej bank informował, że jego zarząd podjął decyzję o dopuszczeniu nowo wybranego funduszu private equity, zainteresowanego potencjalnym nabyciem akcji banku, do ograniczonego procesu due diligence, począwszy od 10 lipca 2019 r.

Idea Bank ocenia, że potrzebuje dokapitalizowania w wysokości ok. 500 mln zł

Idea Bank ocenia, że kwota dokapitalizowania, która pozwoliłaby na osiągnięcie wymaganych prawem wskaźników kapitałowych wynosi ok. 500 mln zł, poinformował prezes Jerzy Pruski.

"To zależy od tego, jak będzie przebiegał proces restrukturyzacji. Na razie wyniki wyprzedzają nasze oczekiwania. Jeśli mielibyśmy skokowo doprowadzić do osiągnięcia wymogów kapitałowych, to jest to kwota ok. 500 mln zł. Przy obniżonej sumie bilansowej i osiągnięciu rentowności ta kwota wystarczyłaby do spełnienia wymogów kapitałowych" - powiedział Pruski podczas konferencji prasowej.

"To kwota, która wpisuje się w proces głębokiej restrukturyzacji" - podkreślił.

"Jesteśmy w procesie due diligence. Ten proces wszedł w kolejną fazę, on ma swoją dynamikę, która jest wypadkową działania inwestora i różnych ograniczeń prawnych. Bank ściśle współpracuje z KNF, działa w banku kurator, który wspiera działania na rzecz restrukturyzacji" - powiedział Pruski

"Jeżeli jesteśmy w procesie, który przechodzi w kolejną fazę, to należy przyjąć, że prawdopodobieństwo sukcesu takiej transakcji nie spadło" - podkreślił.

Zapytany, czy sprawa z inwestorem ma szansę wyjaśnić się do końca roku prezes powiedział, że "im szybciej, tym lepiej - jeśli proces ma się zrealizować".

Dodał, że bank podejmuje wszelkie działania, by nie opóźniać procesu zmniejszania bilansu, bo jest to ścieżka, która prowadzi wprost do poprawy wskaźników kapitałowych.

"Robimy wszystko, co jest w ludzkiej mocy i jesteśmy ostrożnie optymistyczni, jeśli chodzi o przyszłość. Atrakcyjność tego banku po wszystkich doświadczeniach polega na tym, że jest to niszowy bank, nastawiony na obsługę klienta sektora MSP w skali, która zapewni kontrolę nad ryzykiem, kosztami"  - dodał.

Prezes poinformował, że program naprawczy Idea Banku został przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), ale nie został jeszcze zatwierdzony.

Na koniec czerwca br. wskaźnik TCR w Grupie Idea Bank wyniósł 2,11%, a w samym banku 3,48%.

Idea Bank nie przewiduje dodatkowej rezerwy restrukturyzacyjnej w III kw.

Idea Bank nie spodziewa się w III kwartale dodatkowej rezerwy restrukturyzacyjnej, po tym, jak w II kw. utworzył rezerwę na ten cel wysokości 35 mln zł, poinformował prezes Idea Banku Jerzy Pruski. Program restrukturyzacji powinien przynieść oszczędności w wysokości 100 mln zł rocznie.

"Nie przewidujemy dodatkowych rezerw z tego tytułu, choć nie da się wykluczyć, że jakaś korekta będzie" - powiedział Pruski podczas konferencji prasowej.

W II kw. bank zawiązał rezerwy związane z redukcją zatrudnienia oraz restrukturyzacją oddziałów odpowiednio w kwocie 9,2 mln zł oraz 25,9 mln zł.

"Końcówka drugiego kwartału to były działania, które wprowadziły bank w bardzo głęboki proces restrukturyzacji. Rezerwa restrukturyzacyjna wyniosła łącznie 35 mln zł. Działania, które podejmujemy koncentrują się na dwóch celach. Odbudowa trwałej rentowności to jedno z podstawowych wyzwań banku. Tej odbudowie powinna towarzyszyć poprawa wskaźników kapitałowych - poprzez akumulację zysku bank będzie stopniowo obniżać sumę bilansową, w ten sposób będzie uwalniał kapitał i poprawiał współczynniki kapitałowe" - powiedział prezes.

Dodał, że bank pracuje także nad dalszym obniżaniem kosztów finansowania. Koszt ten wyniósł 0,8% ponad WIBOR 3M na koniec czerwca br. wobec 1,3% ponad WIBOR 3M na koniec grudnia 2018 r.

Pruski poinformował, że bank rozpoczął niezbędny proces zwolnień grupowych. Idea Bank jest także w trakcie zmiany sieci oddziałów na "lżejsze, sprawniejsze, efektywne kosztowo jednostki" i zamierza otworzyć ok. 25 takich placówek.

"Ten proces [zwolnień] przebiega zgodnie z planem, nie widzimy ryzyka nie osiągnięcia celów, które bank postawił sobie" - powiedział prezes.

"Wprowadziliśmy program zmian, które powinny przynieść oszczędności wysokości 100 mln zł rocznie. Będziemy wyprowadzać bank na ścieżkę trwałej rentowności" - podkreślił.

Idea Bank miał 1,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 382,34 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 0,95 mln zł wobec 390,74 mln zł straty rok wcześniej.

Prezes zapytany, czy w kolejnych kwartałach oczekuje zysku netto odpowiedział twierdząco.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro-, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: