III sesja testów „Gmina dla Recyklingu”

Samorząd

Między 23 a 30 marca 2012 odbędzie się III sesja testów w ramach sesji szkoleniowej "Gmina dla Recyklingu".

Testy obejmować będą dziewięć dotychczasowych modułów tematycznych:

  1. Aktualne regulacje prawne i proceduralne w dziedzinie gospodarki odpadami
  2. Zadana i kompetencje gmin w gospodarowaniu odpadami
  3. Rodzaje odpadów, sposoby i techniki ich zagospodarowania i utylizacji
  4. Efektywne metody i dobre przykłady organizacji systemów selektywnej zbiórki odpadów
  5. Finansowanie systemu selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych z odzyskiem surowców wtórnych
  6. Metody prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej mieszkańców w obszarze segregacji odpadów u źródła
  7. Budowa, rozbudowa i logistyka infrastruktury selektywnej gospodarki odpadami
  8. Monitorowanie i ewaluacja działania systemu selektywnej gospodarki odpadami
  9. Organizacja zbiórki odpadów organicznych i postępowania z bioodpadami w gminach.

W trakcie sesji testowej testy dostępne będą w trybie ciągłym, dostępne po zalogowaniu na się platformie szkoleniowej www.odpady.ews21.pl w menu „Test”. Testy, składające się z 10-ciu pytań do każdego wykładu zdaje się kolejno, zaznaczając jedną właściwą odpowiedź z pięciu do wyboru. Warunkiem zaliczenia testu jest przyswojenie materiału merytorycznego zawartego w dostępnych na platformie szkoleniowej wykładach tematycznych i prezentacjach. Każdy test zawiera 10 pytań z 5 możliwymi odpowiedziami. W każdym pytaniu należy zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź. Do zaliczenia testu wymagane jest udzielenie 80% poprawnych odpowiedzi.

Źródło: www.odpady.ews21.pl

Udostępnij artykuł: