Indywidualne Konto Emerytalne w BS w Wąsewie

Bankowość

Bank Spółdzielczy w Wąsewie niniejszym informuje o prowadzeniu rachunków oszczędnościowych Indywidualnych Kont Emerytalnych.

Bank Spółdzielczy w Wąsewie niniejszym informuje o prowadzeniu rachunków oszczędnościowych Indywidualnych Kont Emerytalnych.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to najnowsza, powszechnie dostępna forma oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego, wprowadzona ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z 24 maja 2004 r. z późn. zm.).

Indywidualne Konto Emerytalne umożliwia systematyczne gromadzenie oszczędności na emeryturę bez podatku od dochodów kapitałowych.

Podstawowe zalety IKE to:

  • nieopodatkowane zyski: bez 19% podatku od dochodów kapitałowych;
  • brak wymogu stałych wpłat: klient może dowolnie modyfikować terminy i wysokość dokonanych wpłat (każda wpłata nie może być niższa niż 100 zł);
  • atrakcyjność: w przeciwieństwie do innych produktów emerytalnych preferujących młodych uczestników, IKE atrakcyjne są także dla osób starszych (np. jako nieopodatkowana średnioterminowa lokata kapitałowa).

Otwarcie rachunku IKE

Otwarcie rachunku oszczędnościowego IKE następuje po zawarciu umowy na piśmie pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie, przy czym rachunek otworzyć może również osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i spełnia warunki określone w Ustawie o IKE.

Oprocentowanie rachunku IKE wynosi WIBOR 1 m-c + 2,00% w stosunku rocznym ze zmienną stopą procentową.

Maksymalna nieopodatkowana kwota wpłaty na IKE w 2014 roku wynosi 11 238,00 zł.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Wąsewie

Udostępnij artykuł: