Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 13-14 stycznia 2015 r.

Wiadomości

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej; stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej; stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 2,25% w skali rocznej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej; stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej; stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 2,25% w skali rocznej.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych w IV kw. ub.r. trwało ożywienie gospodarcze, a dane o PKB w III kw. zostały zrewidowane w górę. Natomiast w strefie euro dynamika aktywności pozostała niska, a prognozy wzrostu na 2015 r. były w ostatnich miesiącach obniżane. Również w największych gospodarkach wschodzących wzrost aktywności gospodarczej utrzymał się na niskim, jak na te kraje poziomie, a w Rosji dynamika PKB spadła prawdopodobnie w pobliże zera.

W ostatnim miesiącu nadal silnie obniżały się ceny ropy naftowej. Wraz z umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego na świecie sprzyjało to utrzymywaniu się bardzo niskiej inflacji w wielu krajach oraz przyczyniło do wystąpienia deflacji w strefie euro.

Główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną, utrzymując stopy procentowe na historycznie niskich poziomach. Europejski Bank Centralny i Bank Japonii realizują programy skupu aktywów. Jednocześnie nasiliły się oczekiwania stopniowego podwyższenia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, co przyczyniło się w ostatnim okresie do osłabienia kursów walut gospodarek wschodzących, w tym złotego. Utrzymuje się podwyższona awersja do ryzyka na międzynarodowych rynkach finansowych.

W Polsce, dynamika aktywności gospodarczej w IV kw. ub. r. mogła nieco spowolnić. W listopadzie tempo wzrostu produkcji przemysłowej obniżyło się w pobliże zera, a dynamika produkcji budowlano-montażowej pozostała ujemna. Jednocześnie obniżyło się tempo wzrostu sprzedaży detalicznej. Wzrost akcji kredytowej, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, pozostał stabilny.

Dane z rynku pracy wskazują na dalszy wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach, co przyczynia się do kontynuacji spadku bezrobocia po uwzględnieniu czynników sezonowych. Jednocześnie utrzymująca się umiarkowana dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wskazuje, że presja płacowa pozostaje ograniczona.

W listopadzie dynamika cen konsumpcyjnych pozostała ujemna i była niższa od oczekiwań, kształtując się na poziomie -0,6% r/r. Towarzyszyło temu obniżenie większości miar inflacji bazowej, co potwierdza brak presji popytowej w gospodarce. Utrzymał się także spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu, co wskazuje na brak presji kosztowej w gospodarce. Towarzyszą temu bardzo niskie oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Rada postanowiła pozostawić stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada podkreśla, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury. Jeśli wydłuży się oczekiwany okres deflacji i tym samym wzrośnie ryzyko pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie, a napływające dane będą potwierdzały spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki, to Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej.

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: