Zainwestuj w Innowacyjne Technologie – nowy produkt strukturyzowany eurobanku

Polecamy

Trwają zapisy na nowy produkt inwestycyjny eurobanku w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Innowacyjne Technologie to oferta skierowana do wszystkich, którzy pragną pomnożyć oszczędności poprzez zainwestowanie w spółki takie jak: Apple Inc., Samsung, Microsoft, Nokia i Google Inc.

Struktura Innowacyjne Technologie

Okres zapisów trwa od 18.03.2013 do 24.04.2013. W tym czasie środki przeznaczone na produkt strukturyzowany lokowane są na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie – 4,5% w skali roku. Po zakończeniu zapisów odsetki z lokaty przelewane są na konto osobiste, a kapitał na produkt strukturyzowany Innowacyjne Technologie.

Inwestycja w produkt strukturyzowany trwa 24 miesiące. W tym czasie klient objęty jest ubezpieczeniem na życie i dożycie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Po zakończeniu okresu inwestycji klient otrzymuje świadczenie w wysokości 100,1% zainwestowanej kwoty, powiększone o ewentualnie wypracowaną PREMIĘ, której wysokość zależy od notowań spółek: Apple Inc., Samsung, Microsoft, Nokia i Google Inc.

Ubezpieczenie

Dzięki ubezpieczeniu na życie i dożycie, w przypadku śmierci klienta w okresie trwania inwestycji, uposażeni wskazani do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego otrzymają 100,1% składki. W przypadku śmierci klienta w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, wskazani uposażeni otrzymają świadczenie w wysokości 150% zainwestowanej składki lub zwrot składki powiększony o 100.000 zł.

Największe korzyści oferty „Innowacyjne Technologie”

  • minimalna kwota inwestycji – 5.000 zł
  • atrakcyjne oprocentowanie lokaty promocyjnej zawieranej na okres zapisów – 4,5% w skali roku
  • możliwość uzyskania nawet do 40% zysku (tzw. premii) po zakończeniu 2-letniego okresu inwestycji
  • zwrot 100,1% zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji
  • ubezpieczenie na życie i dożycie przez cały okres inwestycji
  • ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

Jak można skorzystać z oferty

Aby skorzystać z oferty, należy posiadać konto osobiste w eurobanku i być w wieku od 18 do 77 lat. Okres zapisów trwa od 18.03.2013 do 24.04.2013. Klient ma możliwość rezygnacji z produktu zarówno w okresie zapisów jak i podczas okresu ubezpieczenia. Jednak w przypadku rozwiązania umowy w okresie ubezpieczenia tj. przed upływem 24 miesięcy (lecz po upływie 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia) Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części wpłaconej składki, w wysokości nie więcej niż 9% wpłaconej składki.

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia lokat promocyjnych określa Regulamin lokaty promocyjnej zakładanej do produktu Struktura Innowacyjne Technologie oraz tabela oprocentowania konta dostępna w placówkach Banku i na www.eurobank.pl. Szczegóły dotyczące produktu strukturyzowanego (okres zapisów, sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela) oraz warunki osiągnięcia premii i jej wypłaty są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dostępnych w placówkach Banku i na www.eurobank.pl. Premia z produktu strukturyzowanego Innowacyjne Technologie nie jest gwarantowana. Szczegółowe warunki jej osiągnięcia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Euro Bank S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego. Decyzja o zawarciu transakcji i wartości zainwestowanych środków należy wyłącznie do Klienta. Przed sprzedażą produktu Bank sprawdza poziom wiedzy Klienta i doświadczenie w inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych.

Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., Euro Bank S.A. pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciela oraz Agenta wiąże Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opublikowana przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń, oraz Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych, opublikowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Źródło: Euro Bank SA

Udostępnij artykuł: