Informacji od banku o obniżce stóp procentowych nie dostaniesz w wersji papierowej?

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Klient

Nowe stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie odstępstw od tradycyjnej formy pisemnej w przypadku komunikacji z klientami związanej z obniżką stóp procentowych (doprecyzowanie stanowiska z 3 kwietnia 2020 r.) w związku z pandemią koronawirusa omawia dr Tadeusz Białek Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich.

Bank
Fot. stock.adobe.com/Pefkos

Nowe stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie odstępstw od tradycyjnej formy pisemnej w przypadku komunikacji z klientami związanej z obniżką stóp procentowych (doprecyzowanie stanowiska z 3 kwietnia 2020 r.) w związku z pandemią koronawirusa omawia dr Tadeusz Białek Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich.

#TadeuszBiałek: Prezes #UOKiK dopuścił przekazanie informacji związanych z obniżeniem stopy procentowej produktów za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej, która nie spełnia cech trwałego nośnika #ZBP #UOKiK #COVID19

Prezes UOKiK w dniu 14 kwietnia 2020 r. wydał nowe stanowisko w sprawie odstępstw od tradycyjnej formy pisemnej w przypadku komunikacji z klientami związanej z obniżką stóp procentowych.

Zasadna rezygnacja z komunikacji papierowej

W stanowisku Prezes UOKiK odnosi się w szczególności do komunikacji związanej z informacją o zmianie oprocentowania (związanej z ostatnimi obniżkami stóp procentowych decyzją RPP).

Prezes UOKiK wskazał, że przesyłanie do klientów banków niektórych informacji wymaganych przepisami prawa, w tym informacji o obniżeniu wysokości oprocentowania za pomocą wyłącznie środków komunikacji elektronicznych, spełniających definicję trwałego nośnika, należy uznać za rozwiązanie zasadne z punktu widzenia ryzyk i zagrożeń towarzyszących korespondencji papierowej (listowej) w czasach stanu epidemii.

Sytuacja banków, które nie przewidywały innej formy komunikacji niż papierowa

Należy przy tym jednak podkreślić, że Prezes UOKiK dopuścił przekazanie informacji związanych z obniżeniem stopy procentowej produktów za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej, która nie spełnia cech trwałego nośnika (np. z uwagi na brak technologii zapewniającej nieusuwalność przekazanych konsumentom informacji lub brak dostępu do tych informacji przez konsumenta po rozwiązaniu umowy przez niezbędny dla niego okres) do czasu, aż będzie możliwe dostarczenie tej informacji w formie spełniającej wymogi trwałego nośnika.

W świetle stanowiska podobne zasady powinny obowiązywać - w czasie stanu epidemii - banki, które w swych dotychczasowych regulaminach oraz zawartych z klientami umowach nie przewidziały innej formy komunikacji niż papierowa (listowa).

Identycznie należy postrzegać również sytuację banków, które w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem UOKiK dotyczących trwałego nośnika złożyły zobowiązania odnoszące się formy komunikacji zmian warunków umownych w postaci papierowej lub z wyłączeniem bankowości elektronicznej.

Warto dodatkowo korzystać z sms i maili

Prezes UOKiK podkreślił, że informacja o tej korespondencji powinna być wysyłana przy maksymalnym i jednoczesnym zaangażowaniu również innych form komunikacji z klientami, tj. za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości mailowych, tak aby mogła skutecznie dotrzeć do konsumentów.

Celowe, w świetle stanowiska, byłoby wykorzystanie wszystkich dostępnych form komunikacji elektronicznej, z jakiej korzysta obecnie poszczególny bank, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo otrzymania przez klientów wymaganych prawem informacji.

Komunikat zamieszczony na stronie internetowej banku, jak i informacja udostępniona w jego oddziale mogą być wykorzystywane jako uzupełnienie formy przekazu wskazanej powyżej.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem oczekiwanym przez UOKiK rozwiązaniem jest dostarczenie wszystkich wcześniej wymaganych prawem informacji w dozwolonej prawnie formie po ustaniu stanu epidemii i niedogodnościami z tym związanymi.

Udostępnij artykuł: