ING Bank Śląski: 1337,6 mln zł zysku netto w 2020 roku, spadek rdr o 19,4 proc.

Z rynku

ING Bank Śląski odnotował 1 337,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1 658,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie
ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie (fot. ING Bank Śląski)

ING Bank Śląski odnotował 1 337,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1 658,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wcześniej ING Bank Śląski podał, że według wstępnych danych odnotował 1 337,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w ub.r.

W 2020 roku grupa kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 1 337,6 mln zł. Oznacza to, że wynik netto spadł o 19,4% w porównaniu do 2019 roku.

"Ponieważ od początku 2018 roku bank stosuje w swoich sprawozdaniach jednostkowych metodę praw własności do wyceny inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej banku jest równy jednostkowemu wyniki netto banku" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4 541,8 mln zł wobec 4 325,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 528,4 mln zł wobec 1 340,5 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: ING Bank Śląski nie wypłaci dywidendy z zysku za 2020 rok >>>

"W 2020 roku przychody z tytułu odsetek spadły o 1,2% względem 2019 roku, głównie za sprawą niższych odsetek od kredytów i innych należności. Z drugiej strony, koszty z tytułu odsetek spadły o 28,5% r/r, przede wszystkim ze względu na niższe koszty zobowiązań wobec klientów. W konsekwencji, wynik netto z tytułu odsetek zwiększył się o 5,0% r/r, czyli o 216,7 mln zł do poziomu 4 541,8 mln zł. Negatywnie na wynik odsetkowy wpłynęła trzykrotna obniżka stóp procentowych (stopa referencyjna została obniżona przez Radę Polityki Pieniężnej w ciągu roku z 1,5% do 0,1%). Miało to bezpośrednie przełożenie na rentowność aktywów odsetkowych (niższe oprocentowanie kredytów oraz niższa rentowność portfela inwestycyjnego). Z drugiej strony, bank zdecydował się na zmianę warunków oprocentowania depozytów klientów m.in. kont oszczędnościowych" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu prowizji i opłat

W 2020 roku wynik z tytułu prowizji i opłat grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego zwiększył się o 14% r/r do 1 528,4 mln zł.

Najistotniejszy wzrost w ramach przychodów z tytułu prowizji i opłat wystąpił w:

• opłatach za prowadzenie rachunków klientów o 67,4 mln zł (+23% r/r) - co było efektem m.in. modyfikacji opłat w segmencie korporacyjnym,

• dystrybucji jednostek uczestnictwa, działalności maklerskiej i powierniczej o 51,2 mln zł (+41,7% r/r) - co było zasługą wysokiej aktywności klientów naszego biura maklerskiego,

• transakcji wymiany walut o 45,4 mln zł (+11,6% r/r) - za sprawą wysokiej transakcyjności naszych klientów.

Aktywa banku

Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r. wobec 158,61 mld zł na koniec 2020 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 337,6 mln zł wobec 1 658,7 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: