Intel informuje o wynikach pierwszego kwartału, w którym przychody sięgnęły 12,9 mld USD

Finanse i gospodarka

Firma Intel Corporation ogłosiła wyniki pierwszego kwartału - przychody w wysokości 12,9 mld USD, zysk operacyjny 3,8 mld USD, zysk netto 2,7 mld USD i zysk na akcję (EPS) równy 53 centy. Spółka wygenerowała około 3,0 mld USD przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, wypłaciła dywidendy w wysokości 1,0 mld USD i wykorzystała 1,5 mld USD do odkupienia akcji zwykłych.

Firma Intel Corporation ogłosiła wyniki pierwszego kwartału - przychody w wysokości 12,9 mld USD, zysk operacyjny 3,8 mld USD, zysk netto 2,7 mld USD i zysk na akcję (EPS) równy 53 centy. Spółka wygenerowała około 3,0 mld USD przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, wypłaciła dywidendy w wysokości 1,0 mld USD i wykorzystała 1,5 mld USD do odkupienia akcji zwykłych.

"Pierwszy kwartał okazał się dla Intela solidnym wstępem do - jak sądzimy - kolejnego roku wzrostów" - powiedział Paul Otellini, prezes i dyrektor generalny Intela. "W drugim kwartale na rynek trafią pierwsze smartfony z układami Intela. Dostarczymy także w dużych ilościach produkty zbudowane z użyciem trójbramkowej technologii 22nm, a także przyspieszymy działania związane z naszym najlepszym w historii produktem serwerowym. Wszystko to stanowić będzie znakomitą bazę do wzrostu w 2012 r. i kolejnych latach."

Perspektywy biznesowe

Perspektywy biznesowe firmy Intel nie obejmują potencjalnych konsekwencji jakichkolwiek fuzji, przejęć, zbycia aktywów bądź innych kombinacji biznesowych, które mogą zostać przeprowadzone po 17 kwietnia.

2. kwartał 2012 (zgodnie z GAAP, o ile nie zaznaczono inaczej)

 • Przychody: 13,6 mld USD plus/minus 500 mln USD.
 • Marża brutto: 62 procent, bądź 63 procent bez zachowania metodologii GAAP (wyłączając umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami), w obydwu przypadkach plus/minus kilka punktów procentowych.
 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia: ok. 4,6 mld USD.
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami: ok. 80 mln USD.
 • Wpływ inwestycji kapitałowych, odsetek i innych: strata w wysokości ok. 20 mln USD.
 • Amortyzacja: ok. 1,6 mld USD.

Cały rok 2012 (zgodnie z GAAP, o ile nie zaznaczono inaczej)

 • Marża brutto: 64 procent, bądź 65 procent bez zachowania metodologii GAAP (wyłączając umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami), w obydwu przypadkach plus/minus kilka punktów procentowych.
 • Wydatki (BiR oraz fuzje i przejęcia): 18,3 mld USD plus/minus 200 mln USD, bez zmian.
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciem: ok. 300 mln USD, bez zmian.
 • Amortyzacja: 6,4 mld USD, plus/minus 100 mln USD, spadek o 100 mln USD względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Stopa podatkowa: ok. 28 procent, niższa niż wcześniej szacowane 29 procent.
 • Inwestycje w skali całego roku: 12,5 mld USD plus/minus 400 mln USD, bez zmian.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyników i perspektyw spółki Intel, prosimy o zapoznanie się z komentarzem CFO, dostępnym pod adresem: www.intc.com/results.cfm.

Status perspektyw biznesowych

Perspektywy biznesowe Intela są publikowane na stronie intc.com i mogą być powtarzane podczas publicznych i prywatnych spotkań z inwestorami i innymi podmiotami. Perspektywy biznesowe obowiązują aż do końca dnia roboczego 15 czerwca, o ile nie zostaną wcześniej zaktualizowane; wyjątkiem są perspektywy biznesowe dotyczące umorzenia wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami, wpływu inwestycji kapitałowych, odsetek i innych, a także stopy podatkowej, które pozostają w mocy tylko do końca dnia roboczego 24 kwietnia. Okres ciszy w Intelu rozpocznie się po zakończeniu dnia roboczego 15 czerwca i potrwa do opublikowania informacji o wynikach firmy za drugi kwartał, co zaplanowano na 17 czerwca 2012 r. Podczas okresu ciszy, wszelkie perspektywy biznesowe i inne stwierdzenia wybiegające w przyszłość, zawarte w informacjach prasowych spółki oraz w dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych (SEC) powinny być traktowane jako historyczne, mówiące wyłącznie o okresie przed okresem ciszy, nie podlegające aktualizacji przez spółkę.

120428.intel.01.550x447

Najważniejsze informacje finansowe 1. kwartału (GAAP)

 • Przychody grupy PC Client wyniosły 8,5 mld USD, co oznacza spadek o 7 procent w porównaniu do poprzedzającego kwartału.
 • Przychody grupy Data Center wyniosły 2,5 mld USD i były niższe o 10 procent niż kwartał wcześniej.
 • Przychody grupy oferującej pozostałe rozwiązania z segmentu Intel® Architecture spadły o 2 procent w stosunku do poprzedzającego kwartału, do 1,1 mld USD.
 • Pierwszy kwartał 2012 r. uwzględnia całokwartalne przychody spółek McAfee i Infineon Wireless Solutions, przejętych w zeszłym roku za 935 mln USD.
 • Pierwszy kwartał 2012 r. miał 13 tygodni roboczych, podczas gdy w pierwszym kwartale 2011 r. wypadało 14 tygodni roboczych.

Czynniki ryzyka

Powyższe oświadczenia oraz wszelkie inne stwierdzenia w tym dokumencie odnoszące się do planów i oczekiwań względem drugiego kwartału, roku i przyszłości mają charakter oświadczeń wybiegających w przyszłość, które obarczone są szeregiem czynników ryzyka i niepewności. Słowa takie jak "przewiduje", "oczekuje", "zamierza", "planuje", "sądzi", "dąży do", "szacuje", "może", "będzie", "powinna" oraz ich odmiany wskazują na oświadczenia wybiegające w przyszłość. Stwierdzenia odnoszące się do lub bazujące na prognozach, niepewnych zdarzeniach lub założeniach także są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. Na rzeczywiste wyniki firmy Intel wpływać może wiele czynników, a wszelkie odchylenia od aktualnych oczekiwań firmy Intel ich względem mogą spowodować, że rzeczywiste rezultaty będą odbiegać znacząco od tego, co stwierdzono w oświadczeniach wybiegających w przyszłość. Intel aktualnie uznaje, że przedstawione poniżej czynniki mogą przyczynić się do powstania znaczących różnic między rzeczywistymi wynikami a oczekiwaniami spółki.

 • Faktyczny popyt może być inny od prognozowanego przez spółkę ze względu na czynniki takie jak zmiany warunków biznesowych i gospodarczych, w tym ograniczenia dostaw i inne zakłócenia dotykające klientów; akceptację klientów dla produktów Intela i konkurentów; zmiany we wzorcach zamówień składanych przez klientów, w tym wycofywanie zamówień; a także zmiany w poziomie zapasów magazynowych u klientów. Poczucie niepewności co do globalnej gospodarki i warunków finansowych stwarza ryzyko, że konsumenci i przedsiębiorstwa będą odkładać zakupy, jako reakcja na negatywne zdarzenia finansowe. Może to wpłynąć negatywnie na popyt na produkty i powiązane kwestie.
 • Intel działa w niezwykle konkurencyjnych branżach charakteryzujących się wysokim poziomem kosztów stałych lub trudnych do zmniejszenia w krótkiej perspektywie, a jednocześnie dużą zmiennością popytu na produkty, który trudno prognozować. Przychody oraz wyrażona w procentach marża brutto są uzależnione od: czasu wprowadzania nowych produktów przez firmę Intel oraz od popytu i akceptacji rynkowej dla produktów Intela; działań podejmowanych przez konkurentów Intela, w tym ich ofert i premier produktowych, programów marketingowych i presji cenowej, a także odpowiedzi firmy Intel na takie działania; zdolności firmy Intel do szybkiego reagowania na rozwój technologiczny i wprowadzania do swoich produktów nowych rozwiązań.
 • Ponadto Intel jest w trakcie przechodzenia do produkcji produktów nowej generacji w procesie technologicznym 22nm, co może wiązać się z problemami natury wykonawczej, takimi jak usterki i błędy produktów oraz niższa od oczekiwanej skala produkcji.
 • Procent marży brutto może różnić się znacząco względem oczekiwań w związku z następującymi czynnikami: wykorzystanie mocy produkcyjnych; różnice w wycenie zapasów, w tym różnice wynikające z czasu zakwalifikowania produktów do sprzedaży; zmiana przychodów; miks produktowy i ceny; czas i realizacja uruchomienia produkcji oraz związane z tym koszty; koszty rozruchowe; nadmierne lub przestarzałe zapasy; zmiana kosztów jednostkowych; usterki lub zakłócenia w dostawie materiałów lub zasobów; jakość/wydajność wytwarzania produktów; trwała utrata wartości aktywów o długim czasie eksploatacji, w tym aktywów produkcyjnych, montażowych/testowych i wartości niematerialnych oraz prawnych.
 • Szacowana stopa podatkowa jest obliczana na podstawie aktualnych przepisów podatkowych i oczekiwanego obecnie zysku. Wpływ na wysokość stopy podatkowej może mieć jurysdykcja, do której zostaną przypisane i gdzie zostaną opodatkowane zyski; zmiany w szacowanym poziomie wsparcia, ulg i odliczeń; rozwiązanie kwestii wynikających z kontroli podatkowych prowadzonych przez różne władze podatkowe, włączając w to płatność odsetek i kar; zdolność do uzyskania odroczonego podatku dochodowego.
 • Zyski lub straty z tytułu papierów wartościowych i odsetek oraz inne mogą się różnić od oczekiwanych w zależności od zysków lub strat uzyskanych podczas sprzedaży lub wymiany papierów wartościowych; kosztów trwałej utraty wartości związanych z inwestycjami dłużnymi i kapitałowymi; stóp odsetkowych; sald gotówkowych; zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych.
 • Większa część naszego portfela inwestycji kapitałowych, które nie są przeznaczone do obrotu, koncentruje się na firmach z segmentu pamięci flash. Spadki w tym segmencie rynku lub zmiany w planach kierownictwa odnośnie naszych inwestycji w tym segmencie mogą spowodować znaczne odpisy z tytułu strat, wpływając na koszty restrukturyzacji, a także zyski/straty z tytułu inwestycji kapitałowych, odsetek i innych.
 • Wpływ na wyniki firmy Intel mogą mieć niekorzystne warunki gospodarcze, społeczne, polityczne lub fizyczne/infrastrukturalne w krajach, w których działa Intel, jego klienci lub dostawcy, włączając w to konflikty militarne i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa, katastrofy naturalne, zakłócenia w działaniu infrastruktury, problemy zdrowotne oraz wahania kursów walut.
 • Koszty, zwłaszcza niektóre koszty marketingu i wynagrodzenia, a także koszty restrukturyzacji i trwałej utraty wartości aktywów, uzależnione są od popytu na produkty Intela, poziomu przychodów i zysków.
 • Wpływ na wyniki Intela może mieć czas zakończenia transakcji przejęć i zbycia majątku.
 • Na wynikach firmy Intel mogą odbić się niekorzystne także usterki i błędy produktowe (odchylenia od opublikowanych danych technicznych) oraz kwestie sądowe i regulacyjne związane z własnością intelektualną, akcjonariatem, klientami, postępowaniami antymonopolowymi i innymi zagadnieniami, takimi jak kwestie sądowe i regulacyjne opisane w raportach składanych przez firmę Intel do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Niekorzystny wyrok mógłby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowania, nakładać zakaz produkcji bądź sprzedaży jednego lub większej liczby produktów, wykluczać określone praktyki biznesowe, co miałoby wpływ na nasza zdolność do projektowania produktów, bądź wymagać innego zadośćuczynienia, np. obowiązkowego licencjonowania własności intelektualnej.
  Szczegółowe omówienie tych i innych czynników mogących mieć wpływ na wyniki Intela znaleźć można w dokumentach składanych przez firmę Intel do SEC, w tym raport na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

Konferencja internetowa o wynikach

Intel przeprowadzi publiczną konferencję internetową, zaplanowaną na dzisiaj na godzinę 14:00 czasu PDT. Odbędzie się ona na stronie poświęconej relacjom inwestorskim pod adresem www.intc.com. Pod tym samym adresem znaleźć będzie można nagranie konferencji oraz jej zapis w formacie dźwiękowym MP3.

Intela zamierza poinformować o wynikach drugiego kwartału 2012 r. 17 czerwca. Natychmiast po przedstawieniu sprawozdania finansowego, spółka zamierza opublikować komentarz przygotowany przez Stacy J. Smith, wiceprezes i dyrektor finansową. Dostępny on będzie na stronie www.intc.com/results.cfm. Publiczny webcast z konferencji telefonicznej poświęconej wynikom pojawi się o 14:00 czasu PDT na stronie www.intc.com.

Źródło: Intel

Udostępnij artykuł: