InterRisk TU i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zawarły porozumienie o współpracy

Z rynku

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, InterRiskTU SA VIG i Macif (Mutuelle Assurance des Commercants et Industrieles France et des Cadres et salaries de l’Industrie et du Commerce) zawarły strategiczne porozumienie o współpracy.

Spotkanie biznesowe
Fot. Pixabay.com

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, InterRiskTU SA VIG i Macif (Mutuelle Assurance des Commercants et Industrieles France et des Cadres et salaries de l’Industrie et du Commerce) zawarły strategiczne porozumienie o współpracy.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, #InterRiskTU SA VIG i #Macif zawarły strategiczne porozumienie o współpracy #TUW

Porozumienie dotyczy objęcia przez InterRisk  istotnego pakietu udziałów w TUW "TUW"  w drodze nabycia aktywów należących do tej pory do Macif i podmiotów z Grupy Macif jak również objęcia  nowych udziałów w wyniku planowanego podwyższenia kapitału zakładowego.W wyniku tej transakcji  InterRisk  stanie się znaczącym Udziałowcem i Partnerem TUW "TUW", jednak nie będzie partnerem dominującym w kontekście podziału głosów na Walnym Zgromadzeniu TUW „TUW”. W związku z tym InterRisk nie będzie miał możliwości sprawowania samodzielnej kontroli nad TUW „TUW”. 

Umowa inwestycyjna pomiędzy TUW „TUW” a InterRisk gwarantuje poszanowanie i utrzymanie wzajemności ubezpieczeniowej przez TUW „TUW” oraz podmiotowości jej członków posiadających prawo głosu w walnych zgromadzeniach oraz ich udział w organie nadzorującym.Zasadniczym celem podjęcia współpracy pomiędzy InterRisk a TUW „TUW” jest wzmocnienie pozycji obu pomiotów na polskim rynku ubezpieczeń, a zawarcie umowy inwestycyjnej było możliwe dzięki wzajemnemu zrozumieniu i honorowaniu biznesowych i komplementarnych potencjałów obu towarzystw.Powyższa transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu zgody UOKiK i KNF oraz zatwierdzeniu przez organy statutowe InterRisk i TUW „TUW”.

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

 
Udostępnij artykuł: