Inwestycja w elitarne fundusze – nowa subskrypcja db Elita Funduszy XI w Deutsche Bank

Bankowość

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach pierwszej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XI, opartego  o koszyk funduszy: DWS Multi Opportunities-NC i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR. Produkt oferuje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy XI w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 27 października br.

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach pierwszej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XI, opartego  o koszyk funduszy: DWS Multi Opportunities-NC i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR. Produkt oferuje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy XI w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 27 października br.

db Elita Funduszy XI_1 przygotowana we współpracy z TU na Życie Warta S.A. oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku koszyka funduszy wyselekcjonowanych przez ekspertów Deutsche Bank: DWS Multi Opportunities-NC (50% udział w koszyku) i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (50% udział w koszyku).

DWS Multi Opportunities-NC jest funduszem parasolowym, inwestującym głównie w inne fundusze tzw. Funds of Funds. Fundusz posiada bardzo szerokie spektrum inwestycyjne, może inwestować w fundusze, akcje, instrumenty dłużne stało- i zmienno-kuponowe oraz obligacje zamienne na akcje. Według danych na 01.10.2014 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 37,30%.

Głównym celem inwestycyjnym funduszu Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (TGRAACH LX Equity) jest maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji, poprzez odsetki z inwestycji, wzrost wartości aktywów, czy aprecjację walut. Minimum 2/3 aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Według danych na 01.10.2014 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 27,07%.

Partycypacja Klienta w zysku z koszyka funduszy inwestycyjnych wyniesie od 70 do 90% (wartość ta zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji).

db Elita Funduszy XI_1 to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie w fundusze przy jednoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. W otoczeniu niskich stóp procentowych db Elita Funduszy XI_1 może być alternatywą dla Klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów.

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość zależy od momentu, w którym złożono wniosek o dokonanie wykupu całkowitego ubezpieczenia. Rezygnacja z ubezpieczenia wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 1% od bieżącej wartości składki.

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% zainwestowanej składki, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wynosi 103% składki zainwestowanej. Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w sytuacjach losowych zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 27 października 2014 r.

Parametry produktu db Elita Funduszy XI_1:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: TU na Życie Warta S.A.
 • Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy (od 31.10.2014 r. do 06.11.2017 r.)
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy - koszyk funduszy: DWS Multi Opportunities-NC (50% udział w koszyku) i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR
 • Daty obserwacji: 30.04.2015, 30.10.2015, 29.04.2016, 31.10.2016, 28.04.2017, 06.11.2017
 • Okres subskrypcji: do 27 października 2014 r.
 • Partycypacja: wartość z przedziału 70%- 90% zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Ochrona kapitału: 100% zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności (składka pomniejszona o opłatę wstępną)
 • Opłata wstępna: 1,5% od wpłacanego kapitału
 • Zysk z inwestycji będzie podlegał opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: