Inwestycja w elitarne fundusze – subskrypcja db Elity Funduszy XII_2 w Deutsche Bank

Bankowość

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XII_2, opartego o koszyk funduszy: BlackRock Global Allocation Fund i JPMorgan Global Income Fund. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy i poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy XII_2 w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 23 lutego br.

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XII_2, opartego o koszyk funduszy: BlackRock Global Allocation Fund i JPMorgan Global Income Fund. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy i poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy XII_2 w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 23 lutego br.

db Elita Funduszy XII_2 przygotowana we współpracy z TU na Życie Warta S.A. oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku dwóch funduszy wyselekcjonowanych przez ekspertów Deutsche Bank: BlackRock Global Allocation Fund (50% udział w koszyku) i JPMorgan Global Income Fund (50% udział w koszyku).

Celem funduszu BlackRock Global Allocation Fund jest maksymalizacja stopy zwrotu. Fundusz inwestuje w akcje, instrumenty dłużne oraz krótkoterminowe instrumenty finansowe zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Fundusz nie ma określonych limitów ekspozycji na dane aktywa, co umożliwia elastyczną alokację również ze względu na ryzyko. Stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 27,15% według danych na 1.01.2015 r.

Z kolei celem funduszu JPMorgan Global Income Fund jest generowanie regularnego przychodu poprzez inwestycje w papiery wartościowe przynoszące przychód oraz instrumenty pochodne. Inwestycje dokonywane są zarówno w papiery o stałej, jak i zmiennej stopie dochodu, akcje, oraz fundusze nieruchomości. Fundusz inwestuje również w krajach rozwijających się. Według danych na 1.01.2015 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 25,06%.

Produkt jest oferowany w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności oraz współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy:

  1. Przy 100% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 30%-60%;
  2. Przy 95% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 120%-150%.

db Elita Funduszy XII_2 to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie oparte na wynikach funduszy przy jednoczesnej wysokiej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. W otoczeniu niskich stóp procentowych db Elita Funduszy XII_2 może być alternatywą dla Klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów.

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość równa jest bieżącej wartości składki zainwestowanej pomniejszonej o opłatę za wykup w wysokości 1% składki zainwestowanej.

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% lub 95% zainwestowanej składki - w zależności od wariantu, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wynosi 103% sumy ubezpieczenia (przy czym 3% jest limitowane kwotowo w zależności od wieku ubezpieczonego). Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego oraz bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 23 lutego 2015 r.

Źródło: Deutsche Bank w Polsce

Udostępnij artykuł: