Inwestycja w potencjał się opłaca – potrójna dawka raportowa od Grupy Kapitałowej EGB Investments

Finanse i gospodarka

0001

Zysk netto o 39% większy w porównaniu do roku 2012, zwiększenie przychodów ogółem do poziomu 64,7 mln zł oraz wzrost wartości wierzytelności sekurytyzowanych obsługiwanych przez Spółkę dominującą do kwoty ponad 386 mln, to tylko nieliczna część pozytywnych informacji, które opublikowała dzisiaj Grupa Kapitałowa EGB Investments.

Inwestycja się opłaca

W 2013 roku Grupa Kapitałowa EGB Investments wypracowała 64,7 mln przychodów ogółem, a zatem o 8% więcej niż w roku poprzednim. Zysk netto na koniec 2013 r. był o 39% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 8,8 mln zł. Wysoką sprawność operacyjną spółek z Grupy Kapitałowej potwierdziły wzrosty (w porównaniu do roku poprzedniego) wskaźników EBIT i EBITDA (odpowiednio o 12% i 9%). Natomiast wzrost rentowności sprzedaży i ROE w 2013 roku, w stosunku do roku 2012, jest pozytywnym efektem transakcji dokonanych
z funduszami sekurytyzacyjnymi oraz rozpoczętych w 2012 roku procesów  optymalizacyjnych w obszarze kosztów i realizowanych procedur, które przyniosły większą elastyczność i lepsze dopasowanie do obecnych warunków na rynku wierzytelności. Pierwszy kwartał 2014 roku potwierdza dodatkowo tendencję Grupy Kapitałowej do stabilnego i trwałego rozwoju – zysk netto ukształtował się na stabilnym poziomie 1 mln zł
a przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 13,9 mln zł.

„Wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej efektywnie budowały w minionym roku potencjał przychodowy, specjalizując się w wybranych obszarach działań – spółka dominująca w obsłudze wierzytelności sekurytyzowanych, a spółka zależna EGB Finanse w sektorze finansowania bieżącej działalności mikro i małych przedsiębiorstw” – tłumaczy Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments S.A. – „Na realizację satysfakcjonujących wyników w 2013 roku wpływ miał m.in. niewielki wzrost kosztów działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w stosunku do odnotowanego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Istotny wpływ miała także racjonalizacja ponoszonych kosztów, w tym związanych z obsługą wierzytelności na zlecenie przez spółkę dominującą oraz szczególna dbałość o inwestycje w zakupy wierzytelności, w tym w wysoko przychodową, nisko marżową działalność spółki zależnej EGB Finanse sp. z o.o. w zakresie nabywania i windykacji wierzytelności wysokocennych.” – dodaje Krzysztof Matela.

Rzetelna współpraca

Spółki z Grupy Kapitałowej EGB Investments – wypełniając przyjęte plany i założenia, związane przede wszystkim z dalszym rozwojem – z powodzeniem dokonywały kolejnych emisji obligacji. Jednocześnie terminowo realizowały wykup serii wymagalnych w roku 2013 oraz rzetelnie wywiązywały się ze zobowiązań odsetkowych związanych z emisją papierów dłużnych. Pozwoliło to na dalsze umocnienie pozytywnego wizerunku zarówno EGB Investments S.A., jak też EGB Finanse sp. z o.o., czego potwierdzeniem było utrzymujące się zainteresowanie Inwestorów kolejnymi seriami obligacji.

Elastyczność i dopasowanie specjalizacji

Oprócz pozyskiwania wierzytelności do obsługi na własnych rachunek oraz na zlecenie Klientów, spółki z Grupy Kapitałowej skupiły się na dalszej specjalizacji konkretnych linii biznesowych. EGB Investments S.A. – kontynuując działania związane z obsługą wierzytelności sekurytyzowanych – umacniała swoją pozycję w tym segmencie rynku. Potwierdzeniem tego było m.in. podpisanie w 2013 roku trzech umów o zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych z: AGIO EGB NSFIZ, AGIO Wierzytelności NSFIZ oraz OPUS NSFIZ. Pozwoliło to na osiągnięcie znaczącego wzrostu wartości portfeli sekurytyzowanych obsługiwanych przez EGB Investments S.A., która w roku 2013 przekroczyła kwotę 386 mln zł wobec 18 mln zł w roku 2012. Z drugiej strony, EGB Finanse sp. z o.o. odnotowała zauważalny wzrost zarówno w zakresie liczby mikro i małych przedsiębiorców korzystających z platformy transakcyjno-finansowej www.egbfinanse.pl (wzrost o 115% w porównaniu do roku poprzedniego), jak też wartości wierzytelności drobnych nabytych za pośrednictwem platformy (wzrost o 140% w porównaniu do roku 2012).

Nagrody i wyróżnienia

EGB Investments S.A. stale inwestuje w szeroko rozumiany rozwój, wiarygodność i przejrzystość. Podejmowane w tym kierunku działania skutkują wieloma nagrodami i innymi cyklicznie otrzymywanymi wyróżnieniami. Spółka może poszczycić się przyznaną jej w 2013 roku Nagrodą Specjalną od Ministra Skarbu Państwa, za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną za pośrednictwem strony internetowej. Kolejny raz otrzymała również nominacje Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do prestiżowego segmentu NC Lead. EGB Investments S.A. zdobyła także m.in. Medal Europejski dla usługi Windykacja na Zlecenie, Siódmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013 oraz Srebrny Laur przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Z kolei spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o. została uhonorowana przez Fundację Innowacji i Rozwoju tytułem „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju” w kategorii „Inspirująca firma”.

Źródło: EGB Investments S.A.

Udostępnij artykuł: