Inwestycje: Gra na krótko

KF 2012.04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

W przypadku tradycyjnych transakcji finansowych inwestorzy najpierw kupują, a następnie sprzedają papiery wartościowe, waluty czy inne aktywa. Współczesny rynek finansowy dysponuje jednak instrumentami, które pozwalają na osiąganie zysków nie tylko w warunkach trendu wzrostowego, ale również spadkowego. Taką możliwość daje wykorzystanie strategii inwestycyjnej określanej mianem krótkiej sprzedaży.

Wanda Pełka

Krótka sprzedaż (short selling) obejmuje zbywanie pożyczonych papierów wartościowych, na przykład akcji lub obligacji, w oczekiwaniu na spadek cen i późniejszy odkup tych walorów po niższej cenie. Różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną odkupu stanowi zysk dla inwestora. Jak z tego wynika, w przypadku krótkiej sprzedaży występuje sytuacja odwrócenia kolejności transakcji. Inwestor dokonuje bowiem sprzedaży walorów, których do tej pory nie posiadał. Określa się to zajęciem pozycji krótkiej (short), która jest odwrotną do pozycji długiej (long), czyli posiadania lub zakupu określonych aktywów inwestycyjnych.