Inwestycje: Obligacje społeczne

KF 2014.04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

Niezależnie od osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego, wiele państw stoi obecnie przed trudnymi wyzwaniami w obszarze społecznym, jak bezdomność, bezrobocie, niska jakość opieki zdrowotnej i starzenie się społeczeństw. Problemy te skutkują występowaniem międzypokoleniowych cykli ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Niezależnie od osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego, wiele państw stoi obecnie przed trudnymi wyzwaniami w obszarze społecznym, jak bezdomność, bezrobocie, niska jakość opieki zdrowotnej i starzenie się społeczeństw. Problemy te skutkują występowaniem międzypokoleniowych cykli ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Wanda Pełka

Dzieje się tak w sytuacji, gdy każdego roku rządy wydają olbrzymie kwoty ze swoich budżetów na rozwiązanie problemów społecznych. Efektywność realizowanych programów jest często bardzo niska, co powoduje, że w kolejnych latach kwoty przeznaczane na cele społeczne stają się wydatkami sztywnymi.

Nowe rozwiązanie

Wiele przyczyn składa się na nieskuteczne finansowanie działań na rzecz rozwiązywania kwestii społecznych, w tym tworzenie budżetów i realizacja usług dla określonej liczby osób bez silnego ukierunkowania na rezultaty, brak właściwej ewaluacji programów uniemożliwiający realokację środków do instytucji świadczących efektywnie usługi społeczne, ograniczone środki budżetowe hamujące nowe inwestycje w sytuacji, gdy wiadomo, że ich brak będzie generował w kolejnych latach wzrost wydatków. Z powyższych względów niektóre kraje zaczęły wykorzystywać nowe mechanizmy finansowe służące eliminowaniu rażących problemów społecznych. Należą do nich Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Indie, a w Europie Wielka Brytania

Nowym rozwiązaniem jest mechanizm określany mianem obligacji społecznych, w ramach którego angażuje się inwestorów prywatnych, w tym banki, osoby fizyczne i innych uczestników rynku kapitałowego w proces finansowania usług społecznych. Autorem idei obligacji społecznych stworzonej już w 1969 r. jest Travis Hirschi, który twierdził, że inwestycje dokonywane w sektorze społecznym przyczyniają się do oszczędności w sektorze publicznym. W praktyce pojęcie obligacji społecznych (Social Impact Bonds) zostało po raz pierwszy użyte w Wielkiej Brytanii. W USA tego typu instrumenty są nazywane „płać za sukces” (Pay for Success), natomiast w Australii stosuje się określenie obligacje korzyści społecznych (Social Benefits Bonds).

Mechanizm emisji obligacji społecznych obejmuje kilka etapów.

W pierwszej kolejności rząd lub jednostka samorządowa identyfikuje problemy społeczne, których realizacja będzie finansowana przez rynek i zawiera kontrakt z wybranym pośrednikiem. Pośrednik jako agent emisji obligacji zobowiązany jest zapewnić środki na funkcjonowanie programu poprzez pozyskanie kapitału z rynku, w tym od banków, inwestorów indywidualnych i innych podmiotów. Pozyskane środki przeznacza na sfinansowanie realizacji usług społecznych. To rynek decyduje, które organizacje świadczące usługi społeczne uznaje za efektywne i te finansuje. Emitent obligacji może pozyskać kapitał tylko wówczas, gdy prywatni inwestorzy będą przekonani, że postawione cele są realne do osiągnięcia.

Wyniki realizacji programu są dokładnie mierzone przez niezależnego ewaluatora i na tej podstawie dokonywane są wypłaty z budżetu. Jeśli realizacja danego programu nie przyniesie zakładanego celu minimum, wypłaty z reguły nie są dokonywane. Wysokość wypłat rośnie natomiast, gdy wynik przewyższa cel minimalny, jednakże zazwyczaj tylko do określonego maksymalnego pułapu. Uzyskane płatności z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: