Inwestycje: Promowanie polskiego eksportu

NZB 2015/01

Eksport jest jednym z najważniejszych wskaźników umiędzynarodowienia gospodarki i kluczowym warunkiem wzrostu. W Ministerstwie Gospodarki podjęliśmy szereg działań, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności naszych firm i promowanie rodzimych produktów. Dzięki temu zdobywamy nowe rynki i rozszerzamy wymianę handlową.

Eksport jest jednym z najważniejszych wskaźników umiędzynarodowienia gospodarki i kluczowym warunkiem wzrostu. W Ministerstwie Gospodarki podjęliśmy szereg działań, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności naszych firm i promowanie rodzimych produktów. Dzięki temu zdobywamy nowe rynki i rozszerzamy wymianę handlową.

Janusz Piechociński,
wicepremier, minister gospodarki

Wspieramy polskie firmy, które chcą realizować projekty poza granicami kraju, dlatego wybraliśmy 15 najważniejszych branż, które w naszej opinii są polskimi specjalnościami eksportowymi. Znalazły się wśród nich: branża meblarska, branża jubilersko-bursztynicza, usługi IT i ICT, produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych, przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny, produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, stolarka okienna i drzwiowa, budownictwo, ochrona i zachowanie zabytków, kosmetyki, maszyny i urządzenia górnicze, odzież, dodatki i galanteria skórzana, turystyka medyczna, przemysł obronny i polskie specjalności żywnościowe. Dla każdej z nich przygotowaliśmy indywidualny program, w ramach projektu Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Przedsiębiorcy uczestniczyli już w 173 prestiżowych imprezach targowo-wystawienniczych i 76 misjach gospodarczych w 33 krajach.

nbz.kf.p1.2015.047.a.150xJanusza Piechociński wicepremier, minister gospodarki

Urodził się 15 marca 1960 r. w Studziankach Pancernych (Mazowsze). Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Handlu i Usług dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W latach 1987-1999 był pracownikiem naukowym SGH, gdzie zajmował się historią gospodarczą XX w., historią szkolnictwa ekonomicznego i integracją europejską. Poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji. W parlamencie w latach 1991-1997 działał w Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. W latach 1992-1993 był przewodniczącym nadzwyczajnej komisji ds. przeciwdziałania patologii w gospodarce. Był także wiceprzewodniczącym komisji ds. reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rządu. W latach 2000-2001 był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów. W późniejszych latach zasiadał w komisji infrastruktury (pełnił funkcję przewodniczącego), innowacyjności i nowoczesnych technologii. Dwukrotnie wybierany do sejmiku mazowieckiego, gdzie przewodniczył komisjom budżetu i finansów oraz ochrony środowiska. W latach 1999-2001 był prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 6 grudnia 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał Janusza Piechocińskiego na stanowisko ministra gospodarki. W dniu 22 września 2014 r. ponownie powołany na powyższe stanowisko.

W latach 2013-2014 na wybranych perspektywicznych rynkach promowaliśmy również polskich przedsiębiorców bez względu na gałąź gospodarki, w której funkcjonowali. W siedmiu państwach: Algierii, Brazylii, Kanadzie, Kazachstanie, Turcji, Meksyku i Zjednoczonych Emiratach Arabskich pokazywaliśmy, iż mamy wiele produktów, które dzięki wysokiej jakości, zaawansowaniu technologicznemu, a przy tym dobrej cenie mogą z powodzeniem konkurować na międzynarodowych rynkach. Ponadto w 2013 r. zrealizowaliśmy także program promocji gier wideo w Niemczech oraz USA. Był on kontynuowany w 2014 r. dodatkowo w dwóch krajach: Chinach i Francji. Przedsiębiorcy uczestniczący w programie wzięli udział w 55 imprezach targowo-wystawienniczych (238 uczestników) oraz 20 misjach gospodarczych (74 uczestników). W wybranych krajach uruchomiliśmy także kampanię informacyjno-promocyjną polskiej gospodarki w mediach zagranicznych pod hasłem Made In Poland. W latach 2013- 2014 kampanię tę prowadzono w Niemczech, Czechach, na Ukrainie, w Rosji i Chinach

Realizujemy także dwa duże projekty GO CHINA i GO AFRICA. Pierwszy z nich - Go China - to inicjatywa Ministerstwa Gospodarki, które we współpracy z innymi agendami rządowymi proponuje wspólną, spójną strategię rozwoju współpracy z Chinami. Jej celem jest zarówno rozwijanie aktywności w tradycyjnych dziedzinach współpracy, jak i promowanie nowych sektorów. Go China to polska odpowiedź na chińską strategię Go Global. Chiny to kraj nieograniczonych możliwości wciąż poszukujący partnerów i planujący wejście na rynki międzynarodowe. Aby strategia działała, konieczna jest aktywność przedsiębiorców. Go China to instrument służący zachęceniu polskich podmiotów do większej inicjatywy. Projekt to także potwierdzenie zaangażowania administracji gospodarczej kraju we wspieranie działalności przedsiębiorców na szczególnie ważnych i perspektywicznych rynkach. Sukces na chińskim rynku odniosły już m.in. Selena, KGHM Shanghai Copper Trading oraz Chipolbrok. W realizację projektu zaangażowane są polskie Wydziały Promocji, Handlu i Inwestycji w Szanghaju i Pekinie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencja Rynku Rolnego.

Projekt Go Africa z kolei dotyczy przede wszystkim zwiększenia wymiany handlowej między Polską a kontynentem afrykańskim, szczególnie strefą subsaharyjską. Dotyczy nie tylko największych rynków, takich jak Angola, Algieria, Nigeria czy RPA, ale wspiera też przedsiębiorstwa zainteresowane działalnością w pozostałych krajach Afryki. Już dziś obserwujemy zwiększoną aktywność polskich firm z sektorów budowlanego, wydobywczego, energetycznego, elektromaszynowego czy technologii informacyjnej. W 2012 r. przed rozpoczęciem projektu eksport z Polski do Afryki prowadziły 2684 firmy, w 2013 r. było ich już o 279 więcej. Realizacja projektu Go Africa możliwa jest dzięki wykorzystaniu trzech rodzajów instrumentów dyplomatycznych, informacyjnych i finansowych. Wizyty rządowe łączone są także z misjami gospodarczymi. Podejmujemy liczne działania informacyjne i edukacyjne dla polskich przedsiębiorców. Ponadto systematycznie budujemy pozytywny wizerunek Polski na rynkach afrykańskich, m.in. przez udział w targach i obecność w mediach lokalnych.

W związku z sytuacją polityczną na rynkach wschodnich rozpoczęliśmy realizację programu wspierającego wybrane branże, najbardziej dotknięte spadkiem eksportu. Celem programu Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach promowane będą polski sprzęt medyczny i aparatura pomiarowa. Ponadto w Indiach taką szansę otrzyma branża usług IT/ITC, zaś w Malezji branża kosmetyczna. W Azerbejdżanie na wsparcie może liczyć budownictwo. Budujemy mocniejsze relacje z wytypowanymi krajami, m.in. poprzez misje gospodarcze do poszczególnych państw. Realizacja programu potrwa do 25 maja 2015 r.

Nasze działania na rzecz dywersyfikacji wymiany handlowej przyniosły efekty m.in. w odniesieniu do towarów objętych rosyjskim embargiem. W 2014 r. obejmowały one rynki azjatyckie, bliskowschodnie, afrykańskie, amerykańskie oraz bałkańskie. We współpracy z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji oraz polskimi ambasadami zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć promocyjnych na rzecz sektora rolno-spożywczego, takich jak stoiska informacyjne na międzynarodowych targach, misje gospodarcze, seminaria czy spotkania B2B. Tematyka otwierania nowych rynków zbytu i zniesienia barier w dostępie do gospodarek krajów trzecich była jednym głównych tematów rozmów kierownictwa resortu gospodarki na szczeblu międzynarodowym. Zagadnienia te omówiono na wielu spotkaniach bilateralnych oraz komisjach międzyrządowych. Współpracowaliśmy także z innymi ministerstwami w obszarze spójnej polityki informacyjnej w tym obszarze szczególnie podczas rozmów prowadzonych z partnerami zagranicznymi. Ponadto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki przygotowało nowelizację ustawy o szczególnych rozstrzygnięciach związanych z ochroną miejsc pracy. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, w latach 2015-2016 na wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek m.in. rosyjskiego embarga, zostanie przeznaczone 500 mln zł.

W działania intensyfikujące promocję polskiej oferty rolno- -spożywczej włączamy również Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji podlegające pod Ministerstwo Gospodarki. Dzięki temu informacje o polskiej ofercie rolno-spożywczej były dostępne prawie na całym świecie. Przekazywano je zarówno w kontaktach bezpośrednich, z organizacjami biznesowymi czy zainteresowanymi firmami. Na portalach WPHI oraz w bieżącej korespondencji prowadzonej przez placówki stale aktualizowane są wiadomości dotyczące polskich produktów. Działania te miały szczególnie istotne znaczenie w przypadku rynków pozaeuropejskich. Placówki WPHI uczestniczyły w działaniach mających na celu rozpoznanie warunków uzyskania dostępu polskich produktów rolnych do wybranych rynków zagranicznych. Współpracowały w tym temacie z Głównym Inspektoratem Weterynarii oraz Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wydziały pośredniczyły w kontaktach z zagranicznymi służbami fitosanitarnymi i weterynaryjnymi. Przekazywały także informacje na temat warunków dostępu do rynków polskim instytucjom, organizacjom biznesowym oraz przedsiębiorcom. W 2014 r. WPHI zrealizowały blisko 180 przedsięwzięć promocyjnych obejmujących swoim zasięgiem sektor rolno-spożywczy. W ramach działań organizowano stoiska informacyjne na targach, misje gospodarcze, konferencje, a także spotkania B2B.

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Narodowym Bankiem Polskim przygotowało preferencyjne zasady ubezpieczeń transakcji eksportowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami rosyjskiego embarga. Działaniom tym służy uchwała Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, podjęta 26 sierpnia 2014 r. Na jej mocy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych upoważniona została do stosowania preferencyjnej, obniżonej o 20 proc., stawki ubezpieczeniowej. Mogą z niej skorzystać podmioty gospodarcze zainteresowane ubezpieczeniem transakcji eksportowych do wybranych krajów Azji, Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu oraz Bałkanów. Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów podejmują działania na rzecz stymulowania eksportu na rynki zagraniczne. Proponują preferencyjne kredyty rządowe udzielane władzom krajów trzecich na sfinansowanie zakupów polskich towarów i usług. W 2014 r. podpisane zostały umowy z Etiopią, Mołdawią oraz Kirgistanem. Podejmowane są działania na rzecz zachęcenia partnerów z innych krajów do skorzystania z tego typu rozwiązania.

Wszystkie te działania sprawiły, że polscy przedsiębiorcy w 2014 r. aktywnie rozwijali eksport towarów rolno-spożywczych objętych rosyjskim embargiem. Łączne dostawy tych towarów z Polski w okresie od stycznia do listopada osiągnęły ponad 11 mld dolarów. Oznacza to wzrost o 4,5 proc. Istotne znaczenie miał tu rozwój eksportu do krajów Unii Europejskiej. W pierwszych jedenastu miesiącach 2014 r. osiągnął on poziom ponad 8 mld dolarów, wzrastając o blisko 7,5 proc. Głównymi rynkami eksportowymi były Niemcy, Wielka Brytania, Włochy oraz Francja. Dane Głównego Urzędu Statystycznego za okres od stycznia do listopada 2014 r. wskazują bardzo wysoką dynamikę eksportu towarów rolnych objętych rosyjskim embargiem do krajów pozaeuropejskich oraz bałkańskich (pozaunijnych). Eksport wyniósł blisko 1,4 mld dolarów, co oznacza wzrost o prawie 34 proc. Wśród tych państw są m.in. USA (wieprzowina), Algieria, Arabia Saudyjska, Indonezja (produkty mleczarskie), kraje Afryki Zachodniej (mięso drobiowe), Bośnia i Hercegowina (wołowina), Zjednoczone Emiraty Arabskie (syropy cukrowe) oraz Egipt (warzywa mrożone). Polskie jabłka sprzedawane były m.in. do Egiptu, Bośni i Hercegowiny, Mongolii, Serbii, Singapuru, Tadżykistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ważnym kierunkiem eksportowym towarów rolno-spożywczych były również Chiny.

Przypomnę także, że w kompetencjach Ministra Gospodarki znajdują się także cztery instrumenty promocji eksportu, finansowane ze środków krajowych, realizowane jako pomoc de minimis. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje m.in. na realizację branżowych projektów promocyjnych realizowanych przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców. Nasi eksporterzy mogą także otrzymać pomoc de minimis na certyfikat dla wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych. Pomoc udzielana jest mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie części kosztów związanych z uzyskaniem takiego certyfikatów, świadectw lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, a także kosztów przedłużenia ich ważności. Cenionym przez firmy wsparciem jest też dotacja na pokrycie części kosztów (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) związanych z organizacją przedsięwzięć promocyjnych. m.in. seminariów, konferencji czy pokazów. Zachęcam polskich eksporterów do korzystania także z pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Do zwiększania poziomu umiędzynarodowienia polskich firm przyczynia się realizacja projektu systemowego Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsiębiorcy, a także organizacje zrzeszające przedsiębiorców, mają zapewniony dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji poza granicami Polski. Działania w ramach projektu mają także na celu dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej czy inwestowania w Polsce. Eksperci COIE popularyzują wśród przedsiębiorstw wiedzę w obszarze handlu międzynarodowego, organizując w tym zakresie bezpłatne spotkania informacyjne oraz konferencje. Dotychczas COIE zorganizowały ponad 180 spotkań informacyjnych oraz blisko 40 konferencji, w których łącznie uczestniczyło 7500 osób.

Wsparcie Ministerstwa Gospodarki dla sieci COIE jest odpowiedzią na potrzeby środowiska przedsiębiorców wynikające z braku dostępu do informacji z zakresu eksportu oraz możliwości prowadzenia inwestycji poza granicami kraju. Pomoc, którą oferują COIE ogranicza także koszty wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne, zwiększa udział firm aktywnych na rynku międzynarodowym. Wdrożenie projektu na poziomie regionalnym jest szansą aktywnego włączenia województw w kształtowanie i realizację współpracy gospodarczej z zagranicą. Zapewnia także bliższą kooperację regionów z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji podlegającymi pod Ministerstwo Gospodarki. Umożliwia również kształtowanie w regionie kadry w obszarze eksportu i polskich inwestycji za granicą. Wspieranie rozwoju i internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej podejmowanej przez Ministerstwo Gospodarki. Promując Polskę na arenie międzynarodowej, chcemy jeszcze efektywniej wspierać eksport, który przyczynia się do wzrostu konkurencyjności rodzimych firm i ich produktów na rynkach zagranicznych.

 

Udostępnij artykuł: