Inwestycje samorządów w sieci szerokopasmowe

Samorząd

Krajowe Forum Szerokopasmowe udostępniło opracowanie, które służyć ma ułatwieniu samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe. Publikacja pod tytułem "Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty budowy linii światłowodowych na podbudowie słupowej sieci energetycznej" przygotowana została przez kancelarię prawniczą Kuch, Sękowski, Taczanowska-Wileńska.

Jak wynika z dokonanej analizy właściwa budowa drogi kablowej to główna trudność w procesie budowy sieci światłowodowej. W związku z tym projektanci sieci głowią się nad opracowaniem nowych technologii ułatwiających ten proces. Powstają więc nowe rozwiązania budowy sieci wykorzystujące istniejącą infrastrukturę kanalizacji sanitarnej. Polega to na tym, że do rurociągu ściekowego wprowadzony zostaje odpowiednio przygotowany i zabezpieczony kabel. Jest to jednak rozwiązanie kosztowne, ze względu na koszt odpowiedniego przygotowania kabli oraz rur ściekowych do montażu kabla.

Innym rozwiązaniem jest zatapianie kabla w nawierzchni asfaltowej dróg. Jest to również rozwiązanie kosztowne i możliwe tylko tam, gdzie nawierzchnia jest bardzo solidna i nie jest narażona na nieustanne remonty.

Najczęściej jednak stosuje się technologię plegającą na budowe sieci optycznych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury energetycznej. Chodzi o słupy wysokiego napięcia. Ich wadą jest jednak ciągłe narażenie na warunki zewnętrzne.

Niezależnie od zalet i wad technologii napowietrznej, projekty szerokopasmowe wymagające indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej, muszą wykazać spełnienie warunków z Wytycznych wspólnotowych. Jednym z takich warunków (pkt 51 lit. e) jest: „Wykorzystanie istniejącej infrastruktury: państwa członkowskie powinny, o ile jest to możliwe, zachęcać oferentów do wykorzystania istniejącej infrastruktury w celu unikania niepotrzebnego i nieekonomicznego powielania zasobów. Aby ograniczyć wpływ ekonomiczny na działających już operatorów sieci, należy im umożliwić włączenie ich infrastruktury do zgłoszonego projektu. Jednocześnie warunek ten nie powinien doprowadzić do działania na korzyść istniejących już operatorów, w szczególności w przypadkach, kiedy osoby trzecie nie mają dostępu do takiej infrastruktury lub środków koniecznych do konkurowania z istniejącą.”

Źrodło: www.forumszerokopasmowe.pl

Udostępnij artykuł: