Ipopema TFI wraca z publicznym funduszem długu korporacyjnego

Z rynku

Fundusz Ipopemy TFI, inwestujący w dług m.in. niebankowych firm faktoringowych, uzyskał zgodę KNF na kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych, które będą notowane na GPW - poinformowała Ipopema TFI i CVI DM, który ma zarządzać tym funduszem. Pierwsza subskrypcja potrwa do 19 lutego, a minimalna kwota wejścia wynosi 2.931,75 zł.

Logo Ipopema
Źródło: Ipopema

Fundusz Ipopemy TFI, inwestujący w dług m.in. niebankowych firm faktoringowych, uzyskał zgodę KNF na kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych, które będą notowane na GPW - poinformowała Ipopema TFI i CVI DM, który ma zarządzać tym funduszem. Pierwsza subskrypcja potrwa do 19 lutego, a minimalna kwota wejścia wynosi 2.931,75 zł.

"Inwestorzy na rynku funduszy inwestycyjnych są nadal ostrożni w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, wybierają tzw. fundusze o niskim lub średnim poziomie ryzyka, o możliwie stabilnych oczekiwanych stopach zwrotu oraz uwzględniających zastosowanie mechanizmów zabezpieczających. Mając na uwadze taką sytuację i stabilne wyniki funduszu w okresie ostatnich 24 miesięcy, podjęliśmy kolejny raz decyzję o otwarciu oferty funduszu Ipopema Benefit 3 FIZAN dla szerokiego grona klientów i skierowaniu uwagi inwestorów poszukujących ciekawych alternatywnych rozwiązań do swoich portfeli inwestycyjnych" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Ipopema TFI Jarosław Wikaliński.

Ponowna zgoda KNF na kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych

Fundusz Ipopema Benefit 3 FIZAN, będący w sprzedaży w latach 2018-2019, po raz drugi uzyskał zgodę KNF na kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty te są aktualnie przedmiotem oferty publicznej. Pierwsza subskrypcja nowej emisji certyfikatów funduszu rozpoczęła się 25 stycznia i potrwa do 19 lutego 2021 roku. W kolejnych miesiącach, aż do listopada br., Ipopema TFI planuje kolejne subskrypcje tego rozwiązania inwestycyjnego.

CVI DM odpowiedzialne będzie za zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu IPOPEMA Benefit 3 FIZAN, w tym za wyszukiwanie nowych inwestycji i realizację poszczególnych transakcji. IPOPEMA TFI ma zapewnić kontrolę nad realizacją strategii inwestycyjnej funduszu oraz dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusz Benefit 3 FIZAN obecnie ma pod zarządzaniem ponad 20 mln zł aktywów

Jak podano w komunikacie, fundusz Benefit 3 FIZAN obecnie ma pod zarządzaniem ponad 20 mln zł aktywów, a do końca 2021 r. planowany jest wzrost do około 100 mln zł. Pierwszy wykup certyfikatów możliwy będzie po upływie 18 miesięcy od daty ich przydziału inwestorowi, zaś kolejne wykupy będą realizowane co pół roku. Certyfikaty inwestycyjnych funduszu są notowane na GPW w Warszawie.

Nowo emitowane certyfikaty funduszu będą wprowadzone do obrotu i notowane na GPW. Z perspektywy inwestora będzie to dawało dodatkową płynność, nie tylko poprzez możliwość okresowego umarzania certyfikatów, ale także sprzedaż na rynku wtórnym, na GPW.

"Od strony inwestora realizowana przez fundusz strategia private debt nie będzie miała wpływu na możliwość umarzania czy handlu certyfikatami na GPW" – ocenił prezes CVI DM, Marcin Leja.

"Poziom minimalnej kwoty wejścia do funduszu to obecnie 2.931,75 PLN. Daje to możliwość dywersyfikacji portfela oszczędności o alternatywne rozwiązanie inwestycyjne dla dużo szerszej grupy klientów akceptujących ten poziom ryzyka" – powiedział PAP Biznes prezes Ipopema TFI Jarosław Wikaliński.

Inwestycja w dług niebankowy

Ipopema i CVI wskazały, że strategia funduszu zakłada inwestycje przede wszystkim w instrumenty dłużne niebankowych firm faktoringowych oraz firm pożyczkowych, z wyłączeniem pożyczek konsumenckich.

"Ipopema Beneift 3 FIZAN to fundusz wyspecjalizowany w finansowaniu platform dostarczających finansowanie małym i średnim przedsiębiorstwom w formie faktoringu, pożyczek i leasingu. Dzięki takiej strukturze, ostatecznymi biorcami kapitału jest szeroka rzesza przedsiębiorstw, co zapewnia odpowiednią dywersyfikację" – powiedział Marcin Leja.

Czytaj także: IPOPEMA TFI i CVI Dom Maklerski uruchamiają fundusz finansowania rynku nieruchomości >>>

Celem zarządzających funduszem jest uzyskiwanie stabilnej stopy zwrotu w okresie długoterminowym na poziomie 4-6 proc. rocznie. Zwracają uwagę, że fundusz kierowany jest do osób, które zakładają dłuższy horyzont inwestycyjny i akceptują ograniczoną płynność inwestycji.

Marcin Leja poinformował, że CVI DM zarządza także publicznym Funduszem Długu Korporacyjnego Rentier FIZ, prowadzonym przez Noble Funds TFI.

"Rentier FIZ będzie mógł zostać zaoferowany inwestorom dopiero po zaakceptowaniu aktualizacji prospektu przez KNF. Strategia tego funduszu obejmuje inwestycje private debt w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej i oprócz przedsiębiorstw MŚP może obejmować finansowanie także średnich i dużych firm z praktycznie wszystkich branż. Strategia inwestycyjna zakłada szeroką dywersyfikację zarówno w zakresie liczby emitentów, jak i sektorów" - powiedział Leja.

Udostępnij artykuł: