Istotny wzrost przychodów oraz 36 proc. wzrost wyniku na sprzedaży w 2014 r.!

Finanse i gospodarka

W dniu 23.03.2015 r. opublikowano wyniki GK Pragma Inkaso SA za 2014 r. Widać istotny wzrost przychodów brutto i netto (odpowiednio o 28 i 15 proc. r/r) oraz wyniku na sprzedaży (o 36 proc.). Wartość kontraktacji w 2014 roku wyniosła 904,5 tys. zł, co oznacza 66 proc. wzrost w porównaniu do 2013 roku. Największy wzrost można zaobserwować w ramach usługi zakupu portfeli wierzytelności masowych oraz w ramach windykacji na zlecenie - o 79 proc., jak również faktoringu o 28 proc.

W dniu 23.03.2015 r. opublikowano wyniki GK Pragma Inkaso SA za 2014 r. Widać istotny wzrost przychodów brutto i netto (odpowiednio o 28 i 15 proc. r/r) oraz wyniku na sprzedaży (o 36 proc.). Wartość kontraktacji w 2014 roku wyniosła 904,5 tys. zł, co oznacza 66 proc. wzrost w porównaniu do 2013 roku. Największy wzrost można zaobserwować w ramach usługi zakupu portfeli wierzytelności masowych oraz w ramach windykacji na zlecenie - o 79 proc., jak również faktoringu o 28 proc.

"Oceniając działalność Grupy w 2014 r. mam mieszane odczucia. Z jednej strony nie sposób nie podkreślić mocnego rozwoju dwóch kluczowych obszarów działalności (działalność Pragma Faktoring S.A. oraz inwestowanie w portfele gospodarcze przez fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1), wysokiej płynności aktywów Grupy i generowanej z nich gotówki (przeszło 527 mln zł w ciągu roku) oraz istotnego wzrostu przychodów brutto i netto oraz wyniku na sprzedaży do poziomu 19 mln zł.
Z drugiej strony wysoki poziom odpisów aktualizujących wartość należności (głównie w spółce Pragma Inwestycje - przeszło 5 mln zł) spowodował, że mimo wzrostu przychodów, zysk brutto Grupy pozostał na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej, natomiast zysk netto uległ istotnemu obniżeniu. W efekcie wypracowany przez Grupę zysk jest zdecydowanie poniżej potencjału Grupy oraz oczekiwań Zarządu i Akcjonariuszy." - komentuje Tomasz Boduszek Prezes Zarządu GK Pragma Inkaso S.A.

150326.pragma.01.550x

Warto jednak podkreślić, że tak wysoki poziom odpisów dotyczy aktywów z obszarów, w których od długiego już czasu Grupa nie realizuje nowych transakcji - działalność Pragma Inwestycje zgodnie ze strategią jest wygaszana a portfel spieniężany (27 mln spłat w 2014 r.).

Warta uwagi jest również rosnąca kontraktacja Grupy, która pozwoli na wzrost osiąganych przez Grupę wyników finansowych w kolejnych kwartałach. Wartość kontraktacji GK Pragma Inkaso wzrosła aż o 66% r/r do poziomu 904,5 tys. zł. Największy wzrost można zaobserwować w ramach usługi zakupu portfeli wierzytelności, co wynika z działalności funduszu sekurytyzacyjnego Pragma 1. Sporą dynamikę wzrostu można zaobserwować również w ramach usługi windykacji na zlecenie - o 79% r/r oraz faktoringu (o 28%), który stanowi 51% całości kontraktacji Grupy.

150326.pragma.02.550x

W 2014 roku Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso pozyskała 596 nowych Klientów, tj. o 51 Klientów więcej niż w 2013 roku.

Warta podkreślenia jest siła przepływów gotówkowych i płynności aktywów Grupy, dzięki którym w ciągu ostatnich 6 miesięcy Grupa spłaciła terminowo 50 mln obligacji bez konieczności rolowania.

"Zakładam, że w 2015 r. zysk Grupy ulegnie istotnemu podwyższeniu dzięki dalszemu rozwojowi Pragma Faktoring, zwiększaniu skali działalności przez fundusz Pragma 1, zwiększeniu rentowności działalności operacyjnej Pragma Inkaso i utrzymaniu wysokiego poziomu płynności aktywów. Wierzę, że za rok ocena działalności Grupy będzie już jednoznacznie pozytywna, co znajdzie odzwierciedlenie w wartości Pragma Inkaso i zadowoleniu jej akcjonariuszy." - podkreśla Tomasz Boduszek.

Wysoka płynność aktywów Grupy i umiarkowany poziom jej zadłużenia pozwala Zarządowi Pragma Inkaso rekomendować wypłacenie, stosownie do zapisów Strategii Grupy, dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.

Źródło: GK Pragma Inkaso

Udostępnij artykuł: