IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – DOMDATA | Jak kompletnie zautomatyzować proces biznesowy na platformie Low-Code Development?

BANK 2021/11

Świat się automatyzuje. Instytucje, które dążą do automatyzacji procesów i robią to najskuteczniej, mogą zdobyć przewagę konkurencyjną na szybko ewoluującym rynku. Dlatego kluczowy staje się wybór odpowiednich narzędzi, które umożliwiają szybkie i kompletne zautomatyzowanie procesów. Czym zatem powinno charakteryzować się rozwiązanie, które pozwoli bankom nadążać za zmieniającymi się wymaganiami otoczenia?

Świat się automatyzuje. Instytucje, które dążą do automatyzacji procesów i robią to najskuteczniej, mogą zdobyć przewagę konkurencyjną na szybko ewoluującym rynku. Dlatego kluczowy staje się wybór odpowiednich narzędzi, które umożliwiają szybkie i kompletne zautomatyzowanie procesów. Czym zatem powinno charakteryzować się rozwiązanie, które pozwoli bankom nadążać za zmieniającymi się wymaganiami otoczenia?

Platformy Low-Code – twórz systemy pięć razy szybciej, nie będąc programistą

Według firm analityczno-badawczych w najbliższych latach zdecydowana większość systemów automatyzujących procesy będzie tworzona w narzędziach klasy low-code. Wzrost zainteresowania takimi rozwiązaniami spowodowany jest m.in. ograniczeniami w dostępie do zasobów programistycznych działających w tradycyjny sposób. Nowoczesna platforma Low-Code Development odpowiada na oczekiwania rynku, ponieważ daje możliwość szybkiego zaprojektowania i kompletnego zautomatyzowania procesu biznesowego przez osoby niebędące programistami.

Sposób spełnienia tych oczekiwań zależy głównie od rodzaju narzędzi i mechanizmów, jakie oferuje platforma tej klasy. Połączenie narzędzia, które pozwala w prosty sposób automatyzować procesy wraz z front-endem użytkownika, logiką decyzyjną, integracją międzysystemową, dokumentami oraz dobrego planu działania, najczęściej ma decydujące znaczenia dla sukcesu projektu.

Od czego zacząć projektowanie procesu?

Pierwszym krokiem na drodze do szybkiego i prawidłowego zautomatyzowania procesu biznesowego jest jego dobra identyfikacja. Wynikiem identyfikacji powinna być mapa ukazująca zadania w formie schematu blokowego. Zaletą graficznego przedstawienia procesu jest jego czytelność dla osób o różnym profilu – od  specjalistów realizujących proces poprzez przedstawicieli biznesu i działu IT, po osoby postronne.

Dla sprawnej realizacji etapu analizy biznesowej i opracowania projektu procesu kluczowe jest używanie przyjaznych narzędzi, najlepiej korzystających z notacji BPMN 2.0. Takie funkcjonalności oferuje platforma Ferryt, w której szkielet i logika przebiegu procesu tworzone są w graficznych designerach. Dzięki temu poszczególne czynności projektowe są intuicyjne i łatwe do realizacji, a efekt prac jest zrozumiały dla każdego.

Uszczegółowienie projektu procesu

W kolejnym kroku projektowania procesu uzupełnia się szczegóły jego przebiegu i wykorzystywanych elementów. Dla uzyskania odpowiedniej dokładności wskazane jest wydzielenie podprocesów. W przypadku gdy prace dotyczą procesu już funkcjonującego w organizacji, należy dokonać jego porównania z rzeczywistym przebiegiem procesu. Konieczne jest potwierdzenie, że poszczególne kroki i zadania są właściwe, a także opisane w odpowiedniej kolejności.

Model danych – podstawa dobrze funkcjonującego procesu

Po przygotowaniu szczegółowej i dobrze opisanej mapy procesu trzeba określić modele danych, które będą używane w procesie.

W przypadku platformy Ferryt możliwe jest zaprojektowanie jednego globalnego modelu danych lub kilku modeli dedykowanych dla różnych obszarów biznesowych czy procesów zarządzanych w rozwiązaniu. Możliwe jest uwzględnienie danych pochodzących z innych systemów, bez konieczności migracji i trwałego ich przechowywania.

Źródło: DOMDATA

Przygotowanie interfejsu użytkownika

Ważnym elementem zautomatyzowanego procesu, często decydującym o użyteczności rozwiązania, jest zaprojektowanie, w jaki sposób zebrane i opisane dane będą prezentowane na ekranach aplikacji. Nowoczesna platforma low-code, jaką jest np. Ferryt, umożliwia korzystanie z najlepszych doświadczeń UI/UX. Dzięki temu komunikacja z użytkownikami i klientami będzie szybsza i bardziej skuteczna.

Ekrany interfejsu użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych powinno projektować się w designerze wykorzystującym technikę WYSIWYG. Dzięki temu możliwe jest tworzenie ergonomicznych i atrakcyjnych wizualnie interfejsów użytkowników w sposób zbliżony do tego, jak będzie to widział użytkownik końcowy.

Łatwa integracja rozwiązania z otoczeniem
Jeżeli zmapowany proces posiada punkty styku z innymi systemami, aplikacjami bądź zewnętrznymi źródłami danych, konieczne jest wyspecyfikowanie usług, które pozwolą się z nimi zintegrować. Posiadając listę usług używanych w procesie, warto określić typ usługi, parametry wejścia i wyjścia, przykładowe wywołanie, opis biznesowy, obsługę błędów.

Szybka i zautomatyzowana integracja z otoczeniem wymaga wsparcia dobrego narzędzia. W platformie Ferryt integracja sprowadza się do korzystania z interfejsów tak samo jak z prostych funkcji. Odbywa się to poprzez podanie parametrów wejściowych i wyjściowych, co nie wymaga posiadania wiedzy informatycznej.

Wymiana danych pomiędzy użytkownikami
Praktycznie w każdym procesie biznesowym konieczna jest wymiana danych i informacji pomiędzy użytkownikami. Udostępniane są dokumenty wygenerowane z systemu, wysyłane wiadomości e-mail lub SMS. Pomocne jest korzystanie z szablonów służących generowaniu dokumentów, e-maili i SMS-ów poprzez zastosowanie narzędzi klasy WYSIWYG. Używając takich narzędzi, udostępnianych np. przez Ferryt, można tworzyć nawet najbardziej złożone szablony dla różnych typów dokumentów, a ich wykorzystanie i generowanie rezultatu końcowego jest zadaniem niewymagającym wiedzy informatycznej.

Szybkie modelowanie procesu z użyciem przygotowanych elementów

Kiedy posiadasz tak przygotowaną, kompletną i odpowiadającą potrzebie biznesowej koncepcję procesu, możesz rozpocząć szczegółowe modelowanie procesu. Logikę przetwarzania procesu i operacji biznesowych powinno tworzyć się bez konieczności kodowania, z użyciem notacji BPMN 2.0.

Z narzędziami platformy Ferryt szybko i prostymi metodami można połączyć logikę z zaprojektowanymi ekranami, modelami danych oraz systemami zewnętrznymi. Designer procesu daje zestaw licznych, gotowych kontrolek, dzięki którym można realizować skomplikowane operacje programistyczne bez specjalistycznej wiedzy IT.

Monitorowanie i analiza działania systemu na platformie low-code

Wdrożone już procesy powinny być monitorowane i analizowane. Zestaw udostępnianych na platformie low-code raportów powinien umożliwić pełen „process minning”. Konieczna jest też możliwość definiowania alertów, ich wizualizacja oraz wysyłka do zainteresowanych. Ważną funkcją jest także graficzne obrazowanie przepływów za pomocą tzw. heat maps, które precyzyjnie pokazują kondycję działania poszczególnych procesów i umożliwiają ich optymalizację.

Podsumowując

Modelowanie procesów często jest procesem dość złożonym, z możliwościami wyboru wielu wariantów i ryzykiem popełnienia błędów czy wpadnięcia w różne pułapki. Dobrze przeprowadzone przygotowania do modelowania i korzystanie ze sprawdzonych narzędzi przyspieszają ten proces i redukują ryzyko niespełnienia wymagań, nawet jeśli prace realizują osoby niebędące programistami. To jak pieczenie ciasta na podstawie przepisu. Różnica jest jednak taka, że w przypadku ciasta może wyjść zakalec, a proces zamodelowany zgodnie z regułami będzie działał! Bo w końcu kto nie chciałby przyśpieszyć tworzenia systemów nawet pięć razy?

Źródło: DomData
Udostępnij artykuł: