IT@BANK. Technologie – DOMDATA: Jak automatyzacja obsługi wniosków kredytowych wpływa na wzrost rentowności sprzedaży

BANK 2019/11

Dla organizacji, która za cel stawia sobie skuteczną sprzedaż produktów, kluczowe jest dopasowanie oferty do potrzeb klientów. Ważne jest dotarcie z informacją właściwym kanałem komunikacji do odbiorcy i szybkość reakcji na zapytanie klienta.

Dla organizacji, która za cel stawia sobie skuteczną sprzedaż produktów, kluczowe jest dopasowanie oferty do potrzeb klientów. Ważne jest dotarcie z informacją właściwym kanałem komunikacji do odbiorcy i szybkość reakcji na zapytanie klienta.

W bankowości na efektywność sprzedaży największy wpływ ma automatyzacja procesów udzielania kredytów. W takich przypadkach przydatne są systemy klasy BPM (Business Process Management), stosowane już w wielu bankach. Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na automatyzację procesu, ograniczając tym samym konieczność ingerencji personelu. Jak w praktyce funkcjonuje takie zautomatyzowane rozwiązanie?

Relacja z klientem

Przygotowanie każdego procesu sprzedażowego powinno zacząć się od analizy otoczenia rynkowego i określenia grupy docelowej oraz jej potrzeb. Wybranej grupie klientów możemy zaoferować spersonalizowane produkty. W nowoczesnych systemach BPM wsparcie w tym obszarze realizuje uniwersalny silnik reguł biznesowych. Przeznaczony jest on do tworzenia modeli automatyzujących procesy decyzyjne. Dzięki wysokiej wydajności w przetwarzaniu danych i łatwości użycia silnika decyzyjnego, szybko można scharakteryzować grupę docelową i dostosować ofertę z konkretnej kategorii produktowej.

Opracowanie profili klientów realizują mechanizmy, które automatycznie wyliczają wartości produktów, opłat i prowizji oraz kalkulują dochodowość sprzedaży. Całość procesu może odbywać się bez działań personelu. Przykładem takiego narzędzia jest Ferryt Decision Engine, moduł platformy Ferryt będącej rozwiązaniem klasy BPM firmy DomData. Jego wykorzystanie zwiększa efektywność współpracy z klientem i zmniejsza ryzyko kredytowe.

Oferta banku

Atrakcyjna oferta dla klientów, musi być precyzyjnie wyliczona i dostosowana do ich potrzeb. Kompleksowy proces ofertowania obejmuje przygotowanie propozycji kredytowej, dotarcie z nią do odbiorcy właściwym kanałem komunikacji, a z upływem czasu – jej modyfikowanie i dopasowanie do zmieniającego się otoczenia. Bez wsparcia odpowiednich narzędzi, przygotowanie konkurencyjnych ofert dla szerokiego grona klientów jest bardzo pracochłonne i kosztowne.

Zastosowanie rozwiązania opartego o platformę Ferryt, pozwala kompleksowo zautomatyzować procesy przygotowania i zarządzania ofertą produktową. Dzięki dedykowanym rejestrom, bank zyskuje możliwość tworzenia szerokiego portfela zróżnicowanych ofert, łatwego do utrzymania i modyfikacji zgodnie z głównymi kategoriami produktów określonymi w systemie centralnym. Jest to istotne ze względu na dynamiczny rozwój rynku wymagający częstych modyfikacji produktów i zarządzanie ich wersjonowaniem.Ważne jest zaplanowanie skutecznej dystrybucji ofert. W takim procesie automatycznie uwzględnia się kanały komunikacji preferowane przez klienta i wybrane jako właściwe dla danej oferty. Dobrze dopasowana oferta i dostarczona do odbiorcy właściwym kanałem daje dużo większą szansę na przyjęcie jej przez klienta. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie sprawdzonego systemu BPM, automatyzującego procesy ofertowania, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami instytucji, preferencjami klientów i trendami na rynku.

Wnioskowanie przez klienta

Obecnie preferowanym kanałem kontaktu klienta z bankiem jest Internet i aplikacja mobilna. Zarówno potencjalni, jak i obecni klienci, mogą składać wnioski samodzielnie, niezależnie od miejsca i czasu. Zgodnie z założeniem omnikanałowości, wdrożenie platformy BPM pozwoli na zainicjowanie procesu składania wniosku w jednym kanale i jego kontynuowanie w innym. Zapewnia to klientom wygodę, zwiększa dostępność produktów i co jest z tym związane - zwiększa szanse sprzedaży.Klienci mogą korzystać z wniosków statycznych lub przygotowanych dla nich automatycznie ofert pre-approved. Spersonalizowany produkt kredytowy trafia wtedy do wybranej grupy docelowej, np. poprzez bankowość internetową/mobilną. W nowoczesnych rozwiązaniach, oferty pre-approved są wyliczane w systemie BPM.System powinien też zapewnić możliwość samodzielnej konfiguracji formularzy wniosków. Ułatwia to codzienną pracę banku i przekłada się na szybkość dotarcia z ofertą.

Współpraca z pośrednikami kredytowymi

Proces obsługi i sprzedaży kredytów na platformie BPM powinien obejmować także automatyczną obsługę wniosków kredytowych spływających od pośredników kredytowych. Procesowanie wniosków wysłanych przez partnerów powinno odbywać się według tych samych zasad i z taką samą szybkością jak wnioski spływające z pozostałych kanałów.

Analiza wniosku kredytowego

Czas dostawy produktu lub usługi jest elementem przewagi konkurencyjnej. Tak samo jest z rozpatrzeniem wniosku kredytowego. Odpowiednie skonfigurowanie procesów pozwala na automatyczne i sprawne rozpatrzenie złożonego wniosku, w wyniku czego system nadaje wnioskowi kredytowemu odpowiedni status. Dzięki integracji rozwiązania z systemami wewnętrznymi banku i z systemami zewnętrznymi (np. BIK) następuje szybka i precyzyjna, wielowątkowa analiza wniosku, ocena ryzyka kredytowego i analiza antyfraudowa. Zaawansowane procedury analityczne pozwalają zwrócić w czasie rzeczywistym decyzję lub sygnał ostrzegawczy.

Decyzja kredytowa

W efekcie analizy decyzja kredytowa może zostać podjęta przez silnik decyzyjny lub przez odpowiednią w danym przypadku osobę lub osoby. Wniosek złożony przez klienta może zostać automatycznie odrzucony lub zaakceptowany, skierowany do dalszej analizy automatycznej lub ręcznej. W trybie w pełni automatycznym, analiza danych z wniosku, systemów wewnętrznych i zewnętrznych może zająć łącznie kilka sekund. Zależy to w głównej mierze od złożoności przyjętego modelu i wydajności silnika decyzyjnego. Nowoczesne platformy BPM pozwalają na analizę do kilkuset wniosków kredytowych w czasie jednej sekundy. Taka jest też szybkość działania silnika decyzyjnego na platformie Ferryt, przy założeniu modelu opartego na łącznie kilkudziesięciu logowanych wskaźnikach wejściowych i wyjściowych oraz z użyciem dodatkowych danych podłączonych do modelu. W przypadku zaakceptowanych przez klientów umów pre-approved decyzja kredytowa jest natychmiastowa.

Zawarcie umowy

Automatyczne zaakceptowanie wniosku złożonego przez klienta może skutkować natychmiastowym uruchomieniem procedury zawarcia umowy między stronami. W kolejnym kroku, za pośrednictwem interfejsów pomiędzy platformą BPM a innymi systemami banku, następuje uruchomienie procedury dostarczenia do klienta wnioskowanego produktu.

Kompleksowy proces w jednym systemie

Integracja zarządzania procesami sprzedaży i obsługi produktów kredytowych w banku jest niezwykle istotna dla skuteczności podejmowanych działań. Wykorzystywanie procesów kredytowych zaimplementowanych na platformie BPM pozwala na przeprowadzenie rentownych działań, przyczyniających się do wzrostu sprzedaży.Zaawansowany system klasy BPM, jakim jest platforma Ferryt, umożliwia kompleksową obsługę nie tylko procesu sprzedaży kredytów. Ferryt pozwala również zintegrować działania posprzedażowe takie jak dyspozycje, obsługa reklamacji, windykacji czy też obsługi zajęć egzekucyjnych. Ale to już materiał na odrębny artykuł.
Udostępnij artykuł: