IV Akademia Liderów Samorządowych

Finanse i gospodarka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacjii informuje, iż nabór do IV edycji Akademii Liderów Samorządowych rozpocznie się dnia 15 LISTOPADA. Począwszy od tej daty przyjmowane będą zgłoszenia do wzięcia udziału w projekcie. Wśród osób które spełniają wszystkie kryteria do wzięcia udziału w projekcie - decyduje kolejność zgłoszeń.

Akademia adresowana jest do sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego (w tym dyrektorów urzędów/zastępców np. wójta – pełniących role sekretarzy), odpowiadających za organizację i jakość pracy urzędu oraz do skarbników JST, odpowiedzialnych za sprawy finansowe jednostek.

Czwarta edycja studiów przewidziana została dla 160 uczestników z co najmniej 80 JST.

Nabór uczestników Akademii Liderów dokonany będzie przez personel zarządzający projektu w oparciu o zestandaryzowane kryteria. Nabór potrwa od 15 listopada do 17 grudnia.

UWAGA – zgłoszenia drogą mailową będą przyjmowane od 9:00 15 listopada. Wcześniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

Warunkiem niezbędnym jest przesłanie na adres: akademia.liderow@mac.gov.pl maila z podanym imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją w JST. Maile przyjmowane będą od 15 LISTOPADA – od godziny 9:00.

W odpowiedzi na przekazanego maila serwer wygeneruje elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić on-line. Data i godzina wpływu formularza stanowi o kolejności przyjęcia na Akademię Liderów Samorządowych. Warunkiem preferowanym jest wyższe wykształcenie kandydatów na słuchaczy Akademii Liderów Samorządowych.

Według założeń Departament Współpracy z JST MAC planuje, że uczestnicy Akademii Liderów będą rekrutowani według następujących parytetów:
– 70 % uczestników będzie pochodzić z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich,
– 30 % uczestników z pozostałych JST, tj: gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów oraz samorządów województw.

MAC zastrzega sobie prawo do zmian w proporcjach rekrutacji uczestników z danej grupy. Z danej Jednostki Samorządu Terytorialnego zostanie wybranych maksymalnie po dwie osoby.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 245-59-03, 245-58-99 lub pod adresem e-mail: akademia.liderow@mac.gov.pl oraz na stronie http://www.administracja.mac.gov.pl/portal/adm/660/3558/Informacja_w_sprawie_planowanej_rekrutacji_do_IV_Akademii_Liderow_Samorzadowych.html.

Źródło: www.administracja.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: