IX Kongres Ryzyka Bankowego – sesja końcowa

Tylko u nas

Ostatnie słowo podczas IX Kongresu Ryzyka Bankowego nieprzypadkowo należało do przedstawicieli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Reprezentanci organu nadzoru, Robert Woreta oraz Tomasz Piwowarski, odniesli się do przeprowadzonych niedawno w całej Unii Europejskiej testów warunków skrajnych banków oraz towarzyszących im ćwiczeniach z zakresu asset quality review.

Ostatnie słowo podczas IX Kongresu Ryzyka Bankowego nieprzypadkowo należało do przedstawicieli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Reprezentanci organu nadzoru, Robert Woreta oraz Tomasz Piwowarski, odniesli się do przeprowadzonych niedawno w całej Unii Europejskiej testów warunków skrajnych banków oraz towarzyszących im ćwiczeniach z zakresu asset quality review.

Tomasz Piwowarski, Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Płatniczych i SKOK w UKNF, przedstwił kluczowe zasady przeprowadzania tegorocznych badań:

- Jeżeli chodzi o podstawy przeprowadzenia testów warunków skrajnych, należy wskazać, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które ustanowiło Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, nałożyło na ten urząd obowiązek przeprowadzania oceny odporności banków na niekorzystne zmiany rynkowe, i w związku z tym podjęta została decyzja o o przeprowadzeniu testów warunków skrajnych. Dodatkowo, podjęto decyzję, aby - oprócz testów warunków skrajnych - przeprowadzić również badanie jakości aktywów. W październiku 2013 roku EUNB wystosował rekomendację do wszystkich organów nadzoru państw Unii Europejskiej, aby przeprowadzić takie ćwiczenia, będące swoistym wstępem do testów warunków skrajnych. Należy podkreślić, że europejski bank centralny w ubiegłym roku opublikował normę dotyczącą wszechstronnej oceny; jej głównymi elementami było właśnie badanie jakości aktywów oraz testy warunków skrajnych - stwierdził prelegent.

Jakie były cele obu ćwiczeń? - Przede wszystkim była to większa przejrzystość sprawozdań finansowych banków, większa przejrzystość portfeli kredytowych w kontekście ich wyceny, co w ocenie zarówno EBA jak i EBC miało przywrócić zaufanie do sektora bankowego; podkreślano również spójność działań nadzorczych jako efekt przeprowadzenia tych ćwiczeń. Podsumowując, w strefie euro, jeśli chodzi o kwestię badania aktywów, EBC opublikował specjalną metodykę - podsumował Tomasz Piwowarski.

Jeżeli chodzi o wyniki łącznie badania jakości aktywów i stress testów - przyjęto dla scenariusza bazowego minimalny poziom tego wskaźnika w latach 2014-2016 na poziomie 8 procent, natomiast dla scenariusza szokowego wskaźnik ten miał wynieść 5,5 procent. Polski nadzór podjął decyzję o przeprowadzeniu zarówno badania aktywów, jak i warunków skrajnych, co bynajmniej nie było oczywiste - nie wszystkie nadzory w krajach UE przeprowadziły równolegle badanie jakości aktywów.

Podjęliśmy decyzję o objęciu tymi testami 15 banków - podkreślił Tomasz Piwowarski. Jakie kryteria przyjęto dla wyłonienia tej piętnastki? Badaniami objęto banki spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • Bank systemowo istotny
  • bank giełdowy
  • bank stosujący stawki WIBOR i WIBIG.

Robert Woreta, pełniący obowiązki Dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej  UKNF przybliżył z kolei zasady testów warunków skrajnych:

- Jeżeli chodzi o stress testy, zakładały one dwa scenariusze: pierwszym był scenariusz rozwoju, drugim- scenariusz szokowy. W tym pesymistycznym wariancie prognozowano szok zewnetrzny w postaci spowolnienia gospodarczego w USA, związany z tym faktem wzrost rentowności obligacji amerykańskich i niekorzystne czynniki na rynku europejskim, takie jak choćby spadek jakości kredytów w krajach przechodzących kryzys czy spadek zaufania na rynku. Scenariusze były tworzone w relacji do scenariusza bazowego - z uwzględnieniem relatywnych odchyleń od tegoż scenariusza.

Jesli chodzi o założenia przyjęte przy stress testach, to były one zgodne z wymogami EBA, czyli po pierwsze - zakładano trzyletni horyzont prognozy, również definicja kapitału zgodna była z nowymi wymogami unijnymi. Ważnym założeniem przy okazji stress testów była przecena obligacji skarbowych - zostały przygotowane haircuty dla obligacji poszczególnych krajów, w zalezności od terminów zapadalności. Kolejna sprawa - to założenie statycznego bilansu. Jeszcze jednym ważnym elementem, o którym warto wspomnieć w metodologii, było przyjęcie jednolitej stawki CIT na poziomie 30 proc.

Jakie były wyniki stress testów? Prawie wszystkie banki zdały egzamin za pierwszym podejściem - zarówno w scenariuszu bazowym jak również szokowym. Jak można się było spodziewać, jedne banki plasują się znacznie powyżej pułapu, inne poniżej, co wynikało ze specyfiki danej instytucji. W dwóch przypadkach (Getin Bank oraz BNP Paribas) konieczna była nieznaczna podwyżka kapitału własnego; obecnie banki te spełniają wytyczne narzucone przez regulatora.

Testy dowiodły jeszcze jednej prawdy - powiedział Tomasz Piwowarski. Nasza gospodarka ma solidne fundamenty, dobrze wypadła w scenariuszu bazowym.

Kongres zakończyło wystąpienie Prezesa Biura Informacji Kredytowej Mariusza Cholewy, który podziękował zarówno prelegentom, panelistom jak również wszystkim uczestnikom seminarium za udział w tegorocznej edycji wydarzenia.

Karol Jerzy Mórawski

 

Udostępnij artykuł: