Jak gospodarować odpadami w gminach – szkolenia „Gmina dla Recyklingu”

Samorząd

1 lipca 2011 roku została przyjęta nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej mocy główna odpowiedzialność za właściwą organizację gospodarki odpadami spadła na gminy. Stało się tak ze względu na to, że dotychczasowe rozwiązania podejmowane w tym temacie okazywały się nieskuteczne.

1 lipca 2011 roku została przyjęta nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej mocy główna odpowiedzialność za właściwą organizację gospodarki odpadami spadła na gminy. Stało się tak ze względu na to, że dotychczasowe rozwiązania podejmowane w tym temacie okazywały się nieskuteczne.

Nowelizacja ustawy włączyła Polskę do grona krajów europejskich, w których to właśnie samorządy lokalne są opowiedzialne za tworzenie, utrzymywanie i rozwój godpodarki odpadami, ukierunkowany na wzrost poziomów odzysku i recyklingu surowców.

W naszym kraju działa bardzo niewiele sprawnie działających systemów selektywnej zbiórki śmieci i proekologicznego ich zagospodarowania. Odpadny są wywożone na wysypiska i na tym kończy się w większości gospodarowanie nimi.

Rozwój systemu recyklingu to budowa tzw. gospodarki okrężnej, na wzór działającego w przyrodzie systemu "producenci - konsumenci - reducenci". I to właśnie sprawnie działające podmioty redukujące odpady poprzez ich odpowiednie zagospodarowanie na potrzeby recyklingu materiałowego i organicznego się do tego przyczyniają. W działaniach tych szczególną rolę mają do odegrania samorządy lokalne, ale również podmioty prywatne i organizacje społeczne, które powinny w tym obszarze współdziałać i tworzyć lokalne partnerstwa.

1 lutego wystartowała druga sesja szkoleń “Gmina dla Recyklingu". W jej ramach zostały uchuromione następujące moduły tematyczne:

"Moduł "Rodzaje odpadów, sposoby i techniki ich zagospodarowania i utylizacji

"Moduł "Budowa, rozbudowa i logistyka infrastruktury selektywnej gospodarki odpadami

"Moduł "Organizacja zbiórki odpadów organicznych i postępowanie z bioodpadami w gminach

"Moduł "Metody termicznego przekształcania odpadów"

Źródło: www.odpady.ews21.pl

Udostępnij artykuł: