Jak inwestować z głową

Finanse i gospodarka

Jak zainwestować pieniądze minimalizując ryzyko? Z badań przeprowadzonych przez Instytut Homo Homini wynika, że Polacy najchętniej korzystają z najprostszych form oszczędzania, a produkty inwestycyjne nie cieszą się aż tak dużą popularnością. Dla przykładu tylko 3,3% inwestuje w akcje notowane na giełdzie. Wyjątek stanowią jednak obligacje, które są równie popularne (20,04%) jak konta oszczędnościowe (20,04%) czy tradycyjne lokaty (20,07%). Poziom ryzyka w przypadku obligacji może być nieznacznie wyższy, za to znacznie atrakcyjniejszy jest możliwy do osiągnięcia zysk.

Czym są obligacje?

Obligacja to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent (czyli osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub skarb państwa) stwierdza, że jest dłużnikiem wobec właściciela zakupionych obligacji. Tym samym emitent zobowiązuje się do zrealizowania określonego świadczenia w formie pieniężnej i/lub niepieniężnej.

Papiery wartościowe mogą być zróżnicowane pod względem oprocentowania, a właśnie od poziomu stopy procentowej zależy wysokość zysku. Stałe oprocentowanie daje gwarancje regularnego dochodu aż do momentu wykupu obligacji. W przypadku zmiennego oprocentowania wypłata odsetek może być uzależniona od inflacji czy stopy rentowności bonów skarbowych, a oprocentowanie zmienia się w okresach odpowiadających płatnościom odsetek. Zainwestowany kapitał wypłacany jest jednorazowo w momencie wykupu lub, w przypadku obligacji wieloletnich, na przykład co pół roku. Odsetki przeważnie płatne są co kwartał lub co pół roku.

Jak inwestować?

Inwestowanie w obligacje jest bezpieczne, pod warunkiem, że emitent jest wystarczająco wiarygodny. Przykładowo skarb państwa, jako gwaranta, obdarza się sporym zaufaniem, gdyż jest on jednym z największych (pod względem majątku i dochodów) podmiotów działających na rynku. Kupując obligację danego przedsiębiorstwa często możemy liczyć na równie spokojny sen i nierzadko na jeszcze wyższy zysk.

Ryzyko zależy w dużej mierze od kondycji przedsiębiorstwa oraz celu, na jaki zostaną przeznaczone środki pozyskane z emisji. O wiarygodności emitenta stanowi m.in.. posiadanie partnerów  godnych zaufania. Najwyższą z możliwych gwarancji zapewnia współpraca
z bankiem czy domem maklerskim. Dla inwestora obecność takich partnerów emitenta stanowi dowód transparentności i bezpieczeństwa wszelkich procesów związanych
z obrotem obligacjami.

Sebastian Filaber
Ekspert inwestycyjny
Prezes Zarządu Opulentia S.A.

Udostępnij artykuł: