Jak poprawić organizację i pracę administracji rządowej w województwie?

Samorząd

Jak poprawić organizację i pracę administracji rządowej w województwie? MAC proponuje utworzenie wojewódzkich centrów usług wspólnych. Jako część struktury urzędów wojewódzkich, odpowiadałyby one za obsługę rządowych organów administracji zespolonej - czyli kierowników służb, inspekcji i straży, działających pod zwierzchnictwem wojewody. Chodzi m.in. o wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, transportu drogowego, nadzoru budowlanego czy kuratorów oświaty.

Jak poprawić organizację i pracę administracji rządowej w województwie? MAC proponuje utworzenie wojewódzkich centrów usług wspólnych. Jako część struktury urzędów wojewódzkich, odpowiadałyby one za obsługę rządowych organów administracji zespolonej - czyli kierowników służb, inspekcji i straży, działających pod zwierzchnictwem wojewody. Chodzi m.in. o wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, transportu drogowego, nadzoru budowlanego czy kuratorów oświaty.

Obecnie we wszystkich tego typu jednostkach tworzone są osobne stanowiska związane z prowadzeniem księgowości, zaopatrzeniem, kadrami czy ochroną informacji niejawnych. Z ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie jasno wynika, iż zasadą jest, że obsługę rządowych organów administracji zespolonej powinien zapewniać urząd wojewódzki. W rzeczywistości taka sytuacja jest jednak wyjątkiem i dotyczy jedynie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W praktyce nawet najmniejsza jednostka musi zatrudnić chociaż jedną osobę, która będzie zajmowała się kadrami, finansami, zarządzaniem nieruchomościami, itp. Jednocześnie szeroki zakres obowiązków wykonywanych przez taka osobę wpływa negatywnie na jakość jej pracy. Dodatkowo, konieczność zabezpieczenia środków na pensje dla osób odpowiadających za obsługę ogranicza możliwość zatrudniania specjalistów odpowiedzialnych za sprawy merytoryczne - czyli te, do których wykonywania dana jednostka została powołana. Taka forma organizacji zatrudnienia w administracji jest po prostu nieefektywna.

Dlatego MAC proponuje utworzenie centrów usług wspólnych, które specjalizowałyby się w określonych sprawach, takich jak księgowość czy zamówienia publiczne, tym samym odciążając inspekcje i służby wojewódzkie. Poprawiłoby to nie tylko jakość pracy tych jednostek, ale też umożliwiło im skoncentrowanie się na wykonywaniu zadań merytorycznych, do których zostały powołane.

Obecnie liczba stanowisk obsługowych w stosunku do stanowisk merytorycznych w jednostkach administracji zespolonej wynosi ok. 21.2 %. Im mniejsza jednostka, tym większy jest udział tych stanowisk. Wskutek wprowadzenia zmian proponowanych przez MAC zlikwidowanych zostałoby - w skali całego kraju - około 1380 stanowisk, a koszty działalności zmniejszyłyby się o prawie 32 mln zł. rocznie. Zaoszczędzone w ten sposób środki zostałyby przeznaczone m.in. na poprawę funkcjonowania inspekcji.

Projekt założeń do ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz o zmianie niektórych ustaw w grudniu 2012 r. został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Dostępny jest też w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej

 źródło: www.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: