Jak szybko rosły PKB i inwestycje w I kw. 2019 roku? Prognoza IPAG

Gospodarka

Tempo wzrostu PKB wyniesie w 4,5% r/r w I kw. 2019 r., natomiast wartość nakładów na środki trwałe wzrośnie o 6,5%, wynika z prognoz Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Instytut wskazuje, że rolę głównego motoru napędzającego gospodarkę spełnia spożycie ogółem, a jego tempo wzrostu pozostaje stabilne. W pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło ono 4,5%, a w kolejnych kwartałach będzie utrzymywać się na zbliżonym, choć nieco niższym poziomie.

Wykresy gospodarcze
Wykres Fot. stock.adobe.com/lucadp

Tempo wzrostu PKB wyniesie w 4,5% r/r w I kw. 2019 r., natomiast wartość nakładów na środki trwałe wzrośnie o 6,5%, wynika z prognoz Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Instytut wskazuje, że rolę głównego motoru napędzającego gospodarkę spełnia spożycie ogółem, a jego tempo wzrostu pozostaje stabilne. W pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło ono 4,5%, a w kolejnych kwartałach będzie utrzymywać się na zbliżonym, choć nieco niższym poziomie.

#IPAG: tempo wzrostu #PKB wyniesie w 4,5% r/r w I kw. 2019 r., natomiast wartość nakładów na środki trwałe wzrośnie o 6,5% #inwestycje

"W opinii IPAG, w kolejnych kwartałach roku tempo wzrostu gospodarczego obniży się jeszcze bardziej, co wynikać będzie przede wszystkim ze stosunkowo niskiej dynamiki nakładów inwestycyjnych w poprzednich latach oraz czynników zewnętrznych, czyli osłabienia popytu na rynkach eksportowych, a dodatkowo - ze wspomnianego statystycznego efektu wysokiej bazy do porównań. W drugim kwartale 2019 roku tempo wzrostu obniży się do 4,1%, a następnie schodkowo spadać będzie do poziomu 3,6% w czwartym kwartale. Roczne tempo wzrostu w 2019 roku wyniesie 4%, a w 2020 roku obniży się jeszcze o 0,4 punktu proc." - czytamy w raporcie.

Tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych niezadowalające

Instytut ocenia, że tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych jest niezadowalające, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie oczekiwania oraz oraz niską stopę inwestycji w gospodarce, która stanowi obecnie istotne zagrożenie dla możliwości kontynuacji szybkiego wzrostu gospodarczego w nadchodzącym czasie.Czytaj także:  PKB wzrósł o 0,4 proc. kw/kw w strefie euro i o 0,5 proc. w całej UE w I kw. >>>

"Wartość dodana w przemyśle wzrosła w pierwszym kwartale o 6%, a produkcja sprzedana przemysłu o 6,1%. Kolejne kwartały przyniosą osłabienie dynamiki wzrostu w przemyśle. W opinii IPAG, wartość dodana w przemyśle zwiększy się w całym 2019 roku o 4,8% oraz o 4% w roku następnym, a produkcja sprzedana przemysłu odpowiednio o 4,8% oraz 4,1%" - podkreślono w raporcie.

Wzrost eksportu i importu

Według Instytutu, eksport wzrósł o 6,1%, a import zwiększył się o 7,2% w I kw. br. W latach 2019-2020 obserwować będziemy stabilną przewagę tempa wzrostu importu nad tempem wzrostu eksportu. Import wzrastał będzie w tym czasie odpowiednio o 5,6% i 4,9%, a eksport - odpowiednio o 4,7 oraz 4,2%. Na handel zagraniczny wpływać będzie ponadto stabilny, z tendencją do powolnej aprecjacji, kurs złotego względem euro oraz stabilny, z tendencją do deprecjacji, kurs złotego wobec dolara amerykańskiego" - czytamy dalej w raporcie.Przeciętne realne wynagrodzenia brutto wg Instytutu, zwiększyły się o 5,6%, a w kolejnych kwartałach ich tempo będzie słabło, by w całym 2019 roku wynieść 5,1%, a w 2020 roku obniży się do 4,3%.

Przewidywania inflacyjne

Przewidywania inflacyjne Instytutu pokazują, że w 2019 roku inflacja nie przekroczy poziomu wyznaczonego przez cel inflacyjny NBP, tj. 2,5%, a w roku następnym przekroczenie to mieścić się będzie w tzw. paśmie wahań tego celu."Według prognozy IPAG, w roku bieżącym średni poziom inflacji wynosić będzie 1,9%, a jej poziom w grudniu wyniesie 2,4%. Z kolei w 2020 roku inflacja średnioroczna wyniesie 2,5%, a grudniowa 2,8%" - napisano także.

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na koniec roku 2019 wyniesie 5,7%, czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż w grudniu 2018 roku, a w 2020 roku stopa bezrobocia zwiększy się do poziomu 5,9%."Wpłynie na to obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, dalszy napływ pracowników z zagranicy (nie tylko z Ukrainy) oraz nieznaczny wzrost stopy aktywności zawodowej. W dalszym ciągu obserwowany będzie wzrost liczby zatrudnionych w gospodarce, chociaż wolniejszy niż w poprzednich latach. Według szacunków IPAG, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrosło w pierwszym kwartale o 2,3%. W latach 2019-2020 tempo wzrostu zatrudnienia obniży się odpowiednio do 1,9 oraz 1,2%" - podano w raporcie.W 2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur IBnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny - Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG).
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: