Jak wykorzystać środki na badania i rozwój?

Polecamy

Tematem ostatniej sesji VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej było wykorzystanie funduszy publicznych dla rozwoju bankowości spółdzielczej. Owa modernizacja to nie tylko zakup nowoczesnych systemów teleinformatycznych czy też implementacja narzędzi umożliwiających bankom współpracę między sobą w ramach zrzeszenia. Kluczowe znaczenie dla rozwoju banku we wszystkich płaszczyznach ma bowiem kapitał ludzki.

Temu właśnie temu zagadnieniu swe wystąpienie poświęciła Joanna Nowakowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

160519.swiebodzka.nerkowska.ftbs.01.600x400Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

Podejście do kształcenia kadr podlega nie mniejszym zmianom aniżeli technologie płatnicze czy systemy księgowe, jest tylko nieporównanie mniej spektakularne.

Prelegentka zwróciła uwagę na dwie kluczowe tendencje we współczesnym świecie: zawężanie grupy docelowej słuchaczy i koncentracja na przydatnym dla danego stanowiska zakresie zagadnień. Pamiętać przy tym należy, ze pod pojęciem wspierania rozwoju kapitału ludzkiego rozumiane są zarówno działania o charakterze stricte edukacyjnym, jak również i doradczym. PARP organizuje szereg konkursów, dedykowanych podmiotom angażującym się w edukację i doradztwo skierowane do polskich przedsiębiorców, w szczególności z sektora mikro i MŚP. Projekty te realizowane są w ramach Działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na dofinansowanie mogą liczyć inicjatywy obejmujące następujące obszary tematyczne:

  • Wsparcie sektora mikro i MSP przez partnerów społecznych.
  • Zamówienia publiczne.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne.

Z kolei w ramach działania 2.12 Programu POWER realizowane są konkursy obejmujące tworzenie Sektorowych Rad ds. kompetencji. PARP oferuje również wsparcie w trybie pozakonkursowym – obejmuje ono m.in. takie narzędzia, jak Rejestr Usług Rozwojowych, Rada Programowa ds. Kompetencji, Bilans Kapitału Ludzkiego oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, przedstawił programy, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy za pośrednictwem reprezentowanej przez niego jednostki. Należą do nich instrumenty dostępne m.in. w takich programach, jak Kapitał Ludzki czy Europejski Fundusz Społeczny; w ramach tego ostatniego na ten rok przewidziano 21 konkursów na łączną kwotę 400 mln zł.

160519.frankowski.ftbs.01.600x400Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

W jaki sposób banki spółdzielcze wykorzystują środki na rozwój? Przedstawiono to prezentacji przygotowanej przez Bank Spółdzielczy w Stalowej woli, który w latach 2007-2013 był beneficjentem takiego wsparcia. W ramach realizowanych programów przeszkolono ok. 90 pracowników, czyli niemal połowę składu personalnego banku.

Na zakończenie tego bloku tematycznego – i zarazem całej konferencji – doradca zarządu Związku Banków Polskich, Piotr Matwiej, przedstawił perspektywy wykorzystania środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w działalności banków spółdzielczych. Prelegent przypomniał również o – coraz bardziej popularnych – instrumentach zwrotnych, dostępnych w ramach programów ramowych UE, takich jak COSME czy EaSI.

160519.matwiej.ftbs.01.600x400Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: