Jaki podatek od terenów o przeznaczeniu rolniczym? Część druga.

Finanse i gospodarka / Tylko u nas

W poprzedniej części artykułu opisana została kwestia poprawnego interpretowania pojęcia "zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej" oraz problem niejasnego statusu gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na inwestycje.

Dane ewidencji

Jak wynika bezpośrednio z art. 21 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne – podstawę do ustanowienia wymiaru podatków i świadczeń stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, która ma charakter urzędowego źródła informacji (art. 1a ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dodatkowo reguluje charakter ewidencji). To właśnie wynikająca z ewidencji klasyfikacja gruntów jest wiążąca dla organów podatkowych. Fakt, czy dany grunt może zostać sklasyfikowany jako użytek rolny, grunt zadrzewiony i zakrzewiony lub las, determinują właśnie dane z ewidencji, co potwierdzone zostało orzecznictwem sądów administracyjnych m.in. WSA w Krakowie (prawomocny wyrok z dnia 17 kwietnia 2013r.). Jednak, jak zauważa Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl, od tej reguły mogą pojawiać się pewne wyjątki. W sytuacji, gdy podatnik byłby w stanie uprawdopodobnić, że rozpoczął odpowiednią procedurę uzgodnienia klasyfikacji danej nieruchomości w ewidencji gruntów z jej stanem rzeczywistym, jednak wbrew istnieniu ku temu przesłanek do wprowadzenia zmiany organ ewidencyjny nie wprowadził ich z jakiś względów do klasyfikacji, organ podatkowy zgodnie z prawem ma obowiązek wziąć ten fakt pod uwagę. Przesądza o tym zasada prawdy obiektywnej.

Jak wystąpić o zwrot nadpłaty?

Jeśli przedsiębiorcy uda się wykazać, że posiadany przez niego grunt, sklasyfikowany jako rolny wcale nie jest wykorzystywany do działalności gospodarczej, a uiszcza od niego podatek od nieruchomości, może wystąpić o zwrot nadpłaty. Zgodnie z przesłankami ordynacji podatkowej podatek taki można odzyskać poprzez złożenie wniosku o stwierdzeniu nadpłaty. Należy pamiętać, że przedsiębiorca może zasadniczo dochodzić zwrotu nadpłaconej należności podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za pięć poprzednich lat podatkowych. Wyjaśnienie spraw z podatkiem od nieruchomości powinno także wiązać się ze złożeniem i zapłatą odpowiednio podatku rolnego lub leśnego, którego wymiar jest znacznie niższy niż podatek od nieruchomości. 

Wnioski, jakie można wyciągać z zaobserwowanej praktyki podatkowej – prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości nadal przysparza wielu problemów zarówno podatnikom, jak i samym lokalnym organom podatkowym. Dlatego, jak zawsze w przypadku optymalizacji podatkowej, w omawianej sprawie występowania o zwrot nadpłaty warto precyzyjniej i rzetelniej przyjrzeć się okolicznościom danej sprawy. Zakres oszczędności nie dość, że może okazać się istotny, to sama sprawa stanowi także dobrą okazję do kompleksowej weryfikacji obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości.

Robert Tomaszewski
Saveinvest Sp. z o. o.
www.grunttozysk.pl

Udostępnij artykuł: