Jakie korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców wprowadza Konstytucja Biznesu?

Firma

Mężczyzna z komputerem
Fot. Pixabay.com

Uchwalenie przez Sejm wszystkich ustaw składających się na tzw. Konstytucję biznesu to dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Wśród nowych przepisów znajduje się bowiem szereg rozwiązań, które ułatwią im codzienną działalność.

Jakie korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców wprowadza #KonstytucjaBiznesu? @PracodawcyRP

Istotą Konstytucji biznesu jest odnowa relacji administracji z biznesem oraz zniesienie biurokratycznych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym kontekście Konstytucja biznesu pogłębia zmiany wprowadzone przez pakiet „100 zmian dla firm”, czyli trzy ustawy deregulacyjne uchwalone w grudniu 2016 r. oraz kwietniu 2017 r. Wówczas dokonano m.in. nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), w tym poszerzono katalog gwarancji właściwego postępowania ze strony urzędników. Daje to większą pewność przedsiębiorcom. W katalogu zasad ogólnych KPA uwzględniono m.in. zasadę in dubio pro libertate, czyli wolnościowej interpretacji przepisów, zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony oraz zasadę współdziałania organów w celu załatwienia sprawy administracyjnej.

Konstytucja biznesu, a konkretnie ustawa Prawo przedsiębiorców, idzie w tej materii dalej. Prawo przedsiębiorców zastępuje ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W nowej ustawie znajduje się, wzorowany na KPA, katalog zasad adresowanych do urzędników oraz do przedsiębiorców, m.in. co nie jest prawem zakazane, jest dozwolone (art. 8 ustawy); domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (art. 10); rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść przedsiębiorcy (art. 11), a także pewność prawa (art. 14).

Ulga na start zwolni ze składek

Prawo przedsiębiorców ma pełnić centralną rolę w systemie regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorców. Ustawa ta, jako jedyna w tym obszarze, posiada preambułę. Nie ma ona co prawda mocy prawnej, jednak stanowi wyraz intencji ustawodawcy oraz podnosi rangę aktu prawnego. W Prawie przedsiębiorców wprowadza się też regulacje dotyczące stanowienia prawa gospodarczego, w tym konieczność przeprowadzania – przed skierowaniem projektu do prac parlamentarnych – oceny skutków regulacji, czyli wpływu projektowanego prawa na przedsiębiorców. Liczymy, że nowe rozwiązania w tym obszarze będą miały pozytywny wpływ na jakość przepisów. Dziś prawo jest niestabilne, niespójne i pełne luk – co zwiększa ryzyko po stronie przedsiębiorców oraz podnosi ponoszone przez nich koszty.

Prawo przedsiębiorców wprowadza też możliwość skorzystania z tzw. ulgi start w postaci zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Jest to interesujące rozwiązanie dla tych, którzy obawiają się ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu, ale mimo to chcą się tego podjąć. Spodziewamy się, że wprowadzenie tego mechanizmu wpłynie pozytywnie na tzw. przeżywalność firm – pierwszy rok, a w szczególności pierwsze miesiące, mają kluczowe znaczenie.

Rzecznik MSP nie pomoże dużym firmom

Wiele do życzenia pozostawia natomiast sposób uregulowania kontroli działalności gospodarczej. Poświęcony temu zagadnieniu rozdział zajmuje niemal ⅓ całej ustawy i składa się głównie z wyjątków od reguł ograniczających kontrole. W naszej ocenie w zbyt dużym stopniu przeniesiono rozwiązania dotyczące kontroli z obecnie obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Spośród pozostałych ustaw składających się na Konstytucję biznesu, szczególną uwagę należy zwrócić na ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Po pierwsze, trudno zrozumieć dlaczego nowa instytucja ma nie reprezentować interesów dużych przedsiębiorców. Taka forma dyskryminacji nie przystoi instytucji rzecznika. Po drugie, w porównaniu do pierwotnych propozycji (m.in. projektu ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców z dnia 10 lutego 2017 r.), rzecznik utracił cenne uprawnienie – możliwość wstrzymania kontroli prowadzonej u przedsiębiorcy. Tymczasem, jeśli instytucja rzecznika ma zakorzenić się w świadomości przedsiębiorców oraz służyć im realną pomocą, należałoby go raczej wyposażyć w dodatkowe uprawnienia, a nie odbierać te, które – z punktu widzenia przedsiębiorców – są najbardziej praktyczne.

Ogólna ocena uchwalonych ustaw może być jednak wyłącznie pozytywna. Wprowadzone zmiany wpłyną korzystnie na przedsiębiorców – ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej, a także powinny zachęcić do jej zakładania przez wprowadzenie dodatkowej ulgi na start. W przypadku katalogu zasad dla urzędników kluczowa będzie ich praktyczna realizacja. Mamy nadzieję, że pracownicy administracji wezmą sobie do serca zarówno literę, jak i ducha uchwalonych przepisów.

Źródło: Pracodawcy RP

Udostępnij artykuł: