Jeden przelew do ZUS. Co zrobić, gdy nie dostaliśmy numeru konta?

Firma

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał już do płatników składek 3,7 milionów listów z nowymi numerami indywidualnych rachunków składkowych. Spośród nich ponad 450 tys. listów wróciło jednak do nadawcy, a to oznacza, że tyle osób nie będzie mogło od nowego roku przelać należności do ZUS.

Pixabay.com

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał już do płatników składek 3,7 milionów listów z nowymi numerami indywidualnych rachunków składkowych. Spośród nich ponad 450 tys. listów wróciło jednak do nadawcy, a to oznacza, że tyle osób nie będzie mogło od nowego roku przelać należności do ZUS.

Ponad 450 tys. listów z nowymi numerami kont wróciło do #ZUS #składki #konto

Informację o numerze rachunku składkowego ZUS rozsyłał listem poleconym na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji. Dlatego każdy płatnik składek powinien upewnić się, czy ZUS na pewno ma jego aktualne dane adresowe.Jeśli do końca grudnia 2017 roku płatnik nie dostanie informacji o numerze rachunku albo jeśli zgubi list z ZUS, powinien koniecznie skontaktować się z Zakładem. Numer rachunku otrzyma w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).Jeśli płatnik nie będzie znać swojego numeru rachunku, nie opłaci składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną bowiem zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Przypomnijmy, że od 1 stycznia każdy płatnik składek będzie mógł opłacić je jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będzie wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:
  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak opłacane są składki teraz?

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Trzeba podać wiele danych, które pomagają ZUS zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Są to:
  • numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),
  • Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),
  • okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
  • numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Jak opłacane będą składki od 1 stycznia?

Od 1 stycznia składki będą opłacane zwykłym przelewem, takim, jakim np. opłaty za prąd. Na przelewie wystarczy wpisać tylko indywidualny numer rachunku składkowego. ZUS wpłatę od razu zaksięguje i rozliczy na koncie płatnika.Każdą taką wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez płatnika  albo  utworzonej przez Zakład, jeśli dana osoba jest zwolniona z jej przekazywania). Podzieloną wpłatę Zakład rozliczy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Z czego składa się rachunek składkowy?

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i numer NIP płatnika (ostatnie 10 cyfr).Numer NIP jest identyfikatorem płatnika składek zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: ZUS

Co z odroczeniem terminu płatności i układem ratalnym?

Należności, które płatnik spłaca w układzie ratalnym lub z odroczonym terminem płatności składek, będzie można wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą opłacana będzie składka bieżąca i rata. Taką wpłatę ZUS rozliczy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty.

Co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym?

Należności, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym płatnik będzie spłacać tak jak obecnie, na wskazany przez ZUS numer rachunku, który podawany jest np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych.

Co z płatnościami z zagranicy?

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma z ZUS swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki. Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmienią się.Każdy płatnik składek może wygenerować swój numer rachunku również na specjalnej stronie uruchomionej przez ZUS: eskladka.pl.

Źródło: ZUS

Udostępnij artykuł: