Jest projekt rozporządzenia ws. określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Prawo i regulacje

25 sierpnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji i opiniowania.

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

25 sierpnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji i opiniowania.

Projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji i opiniowania #koronawirus #COVID19 @MF_GOV_PL

Zmieniane rozporządzenie zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ww. przepis stanowi, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania, przedstawiania, złożenia i publikacji sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, deklaracji, sprawozdań, raportów, zestawień, wyników przeprowadzonej weryfikacji, decyzji, opinii, wezwań, wniosków, składek, opłat, wpłat, zaliczek, a także rozpatrywania reklamacji oraz wykonywania innych obowiązków lub czynności określonych we wskazanych ustawach oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Trudna sytuacja finansowa podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, z uwagi na trudną sytuację finansową podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, zidentyfikowaną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, będącą następstwem obowiązującego od marca br. na obszarze całego kraju stanu epidemii, terminowe uiszczenie opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, może być znacznie utrudnione.
Mając powyższe na uwadze, projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie terminu uiszczenia opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, określonego w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Rozwiązanie to ma pozwolić na uniknięcie przez te podmioty dodatkowych obciążeń finansowych w postaci naliczonych odsetek.

Zmiana rozporządzenia ws. opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym polega zatem na wydłużeniu terminu określonego w § 22 ust. 1 tego rozporządzenia o 2 miesiące, tj. do dnia 30 listopada br.

Jednocześnie termin ogłoszenia komunikatu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, tj. 31 sierpnia br. pozostaje niezmieniony.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Udostępnij artykuł: