Joanna Kwiatkowska w zarządzie TFI Capital Partners

Kadry

Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners (TFI CP) został rozszerzony o Joannę Kwiatkowską. Zarządzająca, która dołączyła do zespołu Capital Partners w zeszłym roku, już udowodniła swoją skutecznośd w pomnażaniu wartości aktywów.

Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners (TFI CP) został rozszerzony o Joannę Kwiatkowską. Zarządzająca, która dołączyła do zespołu Capital Partners w zeszłym roku, już udowodniła swoją skutecznośd w pomnażaniu wartości aktywów.

- Rozszerzeniem zarządu TFI o tak doświadczoną na rynku kapitałowym osobę dajemy jasny sygnał, że stawiamy na jakośd aktywów i zyskownośd strategii - powiedział Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

Joanna Kwiatkowska zarządza aktywami TFI CP od 2014 roku. Wcześniej zarządzała funduszami Amplico PTE (2010-2014), ING IM (2007-2009) oraz w AIG TFI (2005-2007), była także analitykiem w Generali PTE (2004-2005), Commercial Union PTE (2000-2004) i BM BMT (1998-2000).

TFI CP zakooczyło już emisję certyfikatów CP FIZ. Inwestorzy powierzyli funduszowi w zarządzanie łącznie w dwóch pierwszych emisjach blisko 25 mln zł. Zgodnie ze statutem, kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych CP FIZ będą odbywały się cyklicznie co kwartał. Najbliższa rozpocznie się już w kwietniu br. Tymczasem subfundusze CP FIZ (Absolute Return i Private Equity) w IV kw. 2014 roku (pierwszy kwartał istnienia funduszu) zarobiły po 3,7%. W tym samym okresie wartośd WIG, indeksu szerokiego rynku akcji GPW, spadła o 6,3%.

- Dotychczas stosowaliśmy strategię absolutnej stopy zwrotu. W styczniu 2015 roku inwestycją w Symbio - wiodącą spółkę rynku żywności ekologicznej - rozpoczęliśmy realizację strategii w zakresie inwestycji private equity, które w dłuższym okresie przynoszą z zasady dużo wyższe zyski niż inne klasy aktywów. Stawiamy na inwestowanie w fundamenty, a nie na spekulację. Maksymalizujemy potencjał zysków, minimalizujemy ryzyko. Spodziewamy się wypracowania wysokiej stopy zwrotu również w bieżącym kwartale - powiedziała Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners.

- Inwestorzy CP FIZ uzyskują unikalną możliwośd zarabiania dzięki transakcjom dostępnym dotychczas jedynie dla dużych międzynarodowych inwestorów, jednocześnie korzystając z zalet klasycznego funduszu, jak chociażby z płynności certyfikatów, czyli możliwości relatywnie częstego wejścia i wyjścia z inwestycji - dodał Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

Warto zauważyd, iż wieloletnie doświadczenie i sukcesy inwestycyjne Capital Partners dają możliwośd wypracowania ponadprzeciętnie wysokich zysków. Dotychczasowe inwestycje własne Capital Partners o charakterze private equity, skupione obecnie w CP I FIZ, przyniosły w okresie 2005-2014 ponad 20% roczną stopę zwrotu (IRR), a wartośd certyfikatu CP I FIZ wzrosła w 3 lata o ponad 200% przy wartości zarządzanych aktywów rzędu 80 mln zł. O doborze przez zespół TFI CP wysokiej jakości składników portfela inwestycyjnego świadczy m.in. fakt, że zrealizowane inwestycje zostały zakooczone sprzedażą spółek lub ich części liderom rynku, takim jak KGHM, SKOK, EMPiK czy Gazprombank.

CP FIZ pozwala na wejście do elitarnego klubu inwestorów private equity, posiadając jednocześnie w ramach jednego portfela również walory typowych spółek publicznych. Fundusz zamierza inwestowad w istotne pakiety spółek, których wzrost nie jest uzależniony od koniunktury na giełdzie, ale od wewnętrznych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Jednocześnie fundusz zamierza wykorzystywad okazje rynkowe. Co więcej, strategia CP FIZ zakłada zabezpieczanie portfela inwestycyjnego przed istotnymi spadkami w przypadku korekty indeksów na świecie.

Źródło: TFI Capital Partners

Udostępnij artykuł: