JTS w służbie przyrodzie – konkurs MŚ

Samorząd

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011). Konkurs przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski można składać od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012, w godzinach 9:00 – 15:00. W zależności od kwoty wnioskowanej można je składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (powyżej 25 mln euro) lub we właściwych Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (poniżej 25 mln euro).

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków. Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.)

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w konkursie wynosi 50 mln euro. Współfiansowanie nie może przekroczyć 85 procent wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i wzorem wniosku znajdują się na stronie www.mos.gov.pl.

Źródło: www.mos.gov.pl

Udostępnij artykuł: