Jubileusz ZBP: 25 lat minęło…

NZB 2016/01

... od chwili, kiedy Związek Banków Polskich rozpoczął realizację swojej misji i celów nie tylko na rzecz sektora bankowego, ale także polskiej gospodarki. Jest jednym z architektów polskiego ładu ekonomicznego, wspierał najważniejsze reformy i projekty gospodarcze - począwszy od okresu transformacji na przełomie lat 80. i 90. ub. wieku, przez lata integracji europejskiej, aż po współczesne działania na rzecz innowacyjności naszego kraju.

... od chwili, kiedy Związek Banków Polskich rozpoczął realizację swojej misji i celów nie tylko na rzecz sektora bankowego, ale także polskiej gospodarki. Jest jednym z architektów polskiego ładu ekonomicznego, wspierał najważniejsze reformy i projekty gospodarcze - począwszy od okresu transformacji na przełomie lat 80. i 90. ub. wieku, przez lata integracji europejskiej, aż po współczesne działania na rzecz innowacyjności naszego kraju.

Michał Polak

Początki ZBP sięgają 24 stycznia 1991 r., kiedy to w podwarszawskim Serocku uchwalono jego statut, pod którym podpisy złożyli przedstawiciele 102 banków o różnych formach własności. Było to ostateczne potwierdzenie powołania nowego samorządu o charakterze dobrowolnym i samofinansującym się

W tym początkowym okresie największym zadaniem nowo powstałej izby gospodarczej było opanowanie dynamicznego procesu legislacyjnego, w tym zarówno zasad funkcjonowania banków w nowej rzeczywistości ekonomicznej, jak i relacji bank - klient. W tym celu z inicjatywy ZBP powołano Bankową Spółkę Prawniczą (obecnie Centrum Prawa Bankowego i Informacji), która zajmowała się wypracowywaniem wspólnych stanowisk w tych kwestiach, jak i niezbędnych ram prawnych dla rozwoju współczesnej polskiej bankowości.

Od samego początku, ZBP ściśle współpracował z Narodowym Bankiem Polskim, czego efektem były konkretne rozwiązania w wielu dziedzinach, w tym m.in. powoływaniu instytucji i budowie niezbędnej infrastruktury edukacyjnej, telekomunikacyjnej, rozliczeniowej czy specjalistycznej, umożliwiających międzybankową wymianę informacji o zadłużeniu klientów.

Od 2010 r. organami Związku Banków Polskich są: Walne Zgromadzenie, Rada i Zarząd. Członkowie ZBP tworzą trzy sekcje: banków dużych, banków średniej wielkości i oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych i zrzeszających. Przy ZBP działają rady i komitety, w skład których wchodzą przedstawiciele środowiska bankowego oraz firm infrastruktury bankowej. Gremia te stanowią płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń, wspólnego rozwiązywania istotnych problemów, zwłaszcza z obszaru zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa sektora bankowego, wypracowywania rekomendacji w zakresie rozwiązań prawnych, stałej poprawy jakości obsługi klientów i ochrony depozytów oraz formułowania stanowisk do nowych aktów prawnych o charakterze krajowym i unijnym. Przy ZBP funkcjonują także takie instytucje, jak Sąd Polubowny (Arbitrażowy), Komisja Etyki Bankowej oraz Arbiter Bankowy.

Dziś, w roku jubileuszowym, do Związku Banków Polskich należy 106 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% krajowego sektora bankowego. ZBP należy do ważnych uczestników debaty publicznej o praktycznie wszystkich tematach związanych bezpośrednio lub pośrednio z sektorem bankowym w Polsce. Jednym z nich jest także kwestia edukacji finansowej i budowy świadomości ekonomicznej. To właśnie z inicjatywy ZBP w 2009 r. powołano program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, którego głównym założeniem jest rozwój współpracy biznesu (w tym również banków) ze szkołami wyższymi. Jego grupami docelowymi są studenci (nie tylko kierunków ekonomicznych) oraz kadra naukowa, zaś podstawowym zadaniem podnoszenie poziomu praktycznej wiedzy o finansach, rynkach, ubezpieczeniach i przedsiębiorczości.

25-lecie powstania Związku Banków Polskich będzie celebrowane przez cały rok - podczas najważniejszych wydarzeń sektora bankowego i licznych spotkań okolicznościowych. Przy tej okazji będzie także wręczany Medal Mikołaja Kopernika - honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości, ustanowione przez Zarząd ZBP specjalnie na rok jubileuszowy.

Relacje z wydarzeń rocznicowych będą publikowane na bieżąco pod adresem: www.zbp.pl/25-lat-zbp.

 

Udostpnij artyku: