Już 6,1 mld zł aktywów zarządzało giełdowe Altus TFI S.A. na koniec października 2014 r.

Finanse i gospodarka

Altus TFI S.A., największe TFI notowane na warszawskiej giełdzie zarządza już 6,09 mld zł aktywów: 3,58 mld zł zgromadzonych w funduszach oraz 2,51 mld zł w ramach usługi asset management. Od początku 2014 roku, mimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych, wartość aktywów zarządzanych przez firmę zwiększyła się o 31,81%, tj. o 1 468,66 mln zł.

Niezależne Altus TFI S.A., od 11 lipca br., jest trzecim towarzystwem funduszy inwestycyjnych notowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG, WIG-Poland). Wejście na giełdę wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Na koniec października br. łączna wartość aktywów netto (WAN) zgromadzonych w 47 funduszach oraz zarządzanych przez Altus TFI S.A. w ramach usługi asset management wyniosła 6 085,67 mln zł, o 3,27% (tj. o 192,77 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej. Od początku 2014 r. wartość aktywów dzięki napływom i wypracowanym stopom zwrotu wzrosła o 31,81% (tj. o 1 468,66 mln zł). – W październiku odnotowaliśmy wzrosty we wszystkich liniach biznesowych. To zasługa stabilnych napływów do naszych funduszy rynku kapitałowego oraz dodatnich stóp zwrotu wypracowanych przez zarządzających, dzięki czemu systematycznie zwiększamy udział w rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wyniki po dziesięciu miesiącach są obiecujące, i dają perspektywy na dobry koniec roku – mówi Tomasz Dudziński, Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI S.A.

141110.tfi.01.550x

Na koniec października br. Altus TFI S.A. zarządzało 34 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów oraz klientów instytucjonalnych. Dla mniej zamożnych inwestorów towarzystwo oferowało jednostki uczestnictwa dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego. Firma zarządzała też czterema subfunduszami Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, w ramach usługi white label wykonywanej dla Raiffeisen Polbank, jednego z największych banków detalicznych w Polsce (współpraca rozpoczęła się w czerwcu br.). Altus TFI S.A. zawdzięcza wzrost systematycznemu poszerzeniu oferty produktowej oraz listy dystrybutorów jednostek i certyfikatów funduszy. W 2014 r. firma zaproponowała zamożnym inwestorom cztery nowe niededykowane fundusze zamknięte m.in.: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, Altus FIZ Akcji+ oraz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl. Oferta dla klienta masowego – w ramach Altus FIO Parasolowego – została poszerzona o dwa subfundusze: Altus Nowej Europy i Altus Optymalnego Wzrostu, oba zarządzane w formule absolutnej stopy zwrotu i inwestujące w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – We wrześniu wprowadziliśmy na rynek nowy fundusz niededykowany: Altus NS FIZ Wierzytelności, który inwestuje na rynku wierzytelności masowych, i pozwala inwestorom uniezależnić się od niestabilnej sytuacji na krajowym rynku kapitałowym. W listopadzie i grudniu chcemy przeprowadzić dwie emisje jego certyfikatów. Liczymy, że dzięki poszerzeniu oferty o nowe fundusze oraz dalszemu zwiększaniu liczby dystrybutorów uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju w całym 2014 r. i pozycję lidera wśród giełdowych TFI, pod względem wartości aktywów funduszy niededykowanych – mówi dyrektor Tomasz Dudziński, Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI S.A.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku blisko sześć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2013 r. wypracowało 37,6 mln zł zysku netto, przy 88,6 mln zł przychodów. W I półroczu 2014 r. Altus TFI S.A. wypracowało 15,82 mln zł zysku netto, czyli o 45% więcej niż rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym okresie o 18,44% do 39,68 mln zł.

Źródło: Altus TFI S.A.

Udostępnij artykuł: