Kancelarie odszkodowawcze pod lupą UOKiK. Są pierwsze zarzuty

Z rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygląda się ofercie kancelarii odszkodowawczych, które pomagają w dochodzeniu roszczeń z umów o tzw. polisolokaty, kredyty hipoteczne oraz obligacje korporacyjne GetBack, podał urząd. W efekcie UOKiK postawił zarzuty sześciu podmiotom, w tym czterem kancelariom odszkodowawczym: chodzi o stosowanie klauzul niedozwolonych i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Urząd Ochrony KOnkurencji i Konsumentów - UOKIK - Logo
Źródło: UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygląda się ofercie kancelarii odszkodowawczych, które pomagają w dochodzeniu roszczeń z umów o tzw. polisolokaty, kredyty hipoteczne oraz obligacje korporacyjne GetBack, podał urząd. W efekcie UOKiK postawił zarzuty sześciu podmiotom, w tym czterem kancelariom odszkodowawczym: chodzi o stosowanie klauzul niedozwolonych i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

.@UOKiKgovPL sprawdza kancelarie, które pomagają w dochodzeniu roszczeń z umów o tzw. polisolokaty, kredyty hipoteczne oraz obligacje korporacyjne GetBack #UOKiK

W toku są postępowania dotyczące firm: Arbiter z Wrocławia, Kancelarii Prawnej Semper Invicta z Wrocławia (dawniej Kancelaria Invictus), Votum z Wrocławia. Urząd wydał już pierwsze decyzje, które dotyczą: DM Group z Rzeszowa, Kancelarii Virtus z Krakowa, Omikron z Wrocławia (dawniej Optima Legal Consulting), podano.

"Wyrok TSUE C260/18 w sprawie państwa Dziubak zapewne spowoduje, że wzrośnie liczba podmiotów świadczących pomoc w walce sądowej z bankiem. Liczę, że wsparcie kancelarii odszkodowawczych, ale również radców prawnych, adwokatów, będzie rzetelne i profesjonalne. Nie możemy kwestionować wysokości wynagrodzenia jako głównego świadczenia stron, ale analizujemy, czy postanowienia, które je określają, są jednoznaczne i czy zapewniają równowagę stron takiej umowy. Chodzi o to, żeby konsument wiedział, za co i ile płaci. Zachęcam konsumentów do analizowania wysokości wynagrodzenia i negocjowania warunków umów - np. honorarium, w tym wynagrodzenia za pomyślne zakończenie sprawy, czy terminu, w jakim musimy zapłacić kancelarii za jej pracę" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Obligacje GetBacku – UOKiK radzi jak odzyskać swoje pieniądze >>>

Zastrzeżenia UOKiK

Zastrzeżenia UOKiK budzi m.in.:

- prowizja za sukces (Semper Invicta);

- brak możliwości wyboru pełnomocnika (Arbiter, Virtus, Votum, Semper Invicta);

- kara za rozwiązanie umowy przez konsumenta (Arbiter, Virtus, Semper Invicta);

- zakaz prowadzenia przez konsumenta samodzielnych rozmów i negocjacji z bankiem czy ubezpieczycielem (Arbiter, Semper Invicta);

- wytoczenie powództwa o zapłatę, gdy zgodzą się kancelaria i konsument (Votum);

- brak obowiązku przedstawiania zestawienia kosztów (Semper Invicta);

- kara umowna za naruszenie poufności (Kancelaria Prawna Semper Invicta);

- wypłata uzyskanych pieniędzy na konto kancelarii, a przelew na rachunek konsumenta nawet po 4 miesiącach (Semper Invicta);

- informacje, które wprowadzają w błąd (DM Group, Omikron).

UOKiK apeluje o właściwe oznaczanie ogłoszeń i reklam

Z obserwacji UOKiK może wynikać, że w prasie ukazują się materiały, które mogą sprawiać wrażenie neutralnego tekstu dziennikarskiego, gdy tymczasem mogły być reklamą kancelarii, dlatego prezes UOKiK skierował do kilkunastu podmiotów pisma, w których apeluje o właściwe oznaczanie ogłoszeń i reklam, podkreślono.

"Nie wystarczy stwierdzenie, że jakiś materiał powstał we współpracy z firmą XY czy partnerem wydania jest konkretny przedsiębiorca. Ogłoszenia i reklamy muszą być wyraźnie oznaczone, że nie stanowią materiału redakcyjnego. Apeluję o to, żeby wydawcy opracowali standardy dotyczące właściwego oznaczania materiałów promocyjnych" - dodał Niechciał.

Prezes UOKiK wydał już pierwsze decyzje

Prezes UOKiK wydał już pierwsze decyzje: na DM Group nałożył ponad 47 tys. zł kary (47 716 zł), na Omikron - ponad 11 tys. zł (11 736 zł) za wprowadzanie w błąd, a na Kancelarię Virtus ponad 28 tys. zł kary (28 915 zł) za stosowanie klauzul niedozwolonych. Wysokość sankcji ustalana jest na podstawie rocznego obrotu danej firmy. W toku jeszcze są trzy postępowania w sprawie uznania postanowień za niedozwolone. Dotyczą one: Arbiter z Wrocławia, Kancelarii Prawnej Semper Invicta z Wrocławia (dawniej Kancelaria Invictus), Votum z Wrocławia.

Jeżeli ogłoszenia i reklamy adresowane do konsumentów nie będą oznaczane w sposób niebudzący wątpliwości, że nie stanowią one materiału redakcyjnego, to prezes UOKiK rozważy podjęcie dalszych działań, w tym wszczęcie postępowania. Maksymalna kara w wymienionych sytuacjach to 10% rocznego obrotu.

Stanowisko Zarządu Kancelarii Prawnej Semper Invicta sp. z o.o. sp.k.

W odpowiedzi na pojawiające się w mediach informacje dotyczące wszczętych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowań przeciwko Kancelariom, które pomagają Konsumentom w dochodzeniu roszczeń z umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tzw. polisolokat jak i z umów kredytowych waloryzowanych kursem waluty obcej, Kancelaria Prawna Semper Invicta sp. z o.o. sp.k. informuje, że złożyła Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obszerne wyjaśnienia w zakresie stosowanych przez Kancelarię zapisów we wzorcach umów adresowanych do Konsumentów i na chwilę wystosowania niniejszej informacji nie otrzymała od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostatecznego stanowiska (decyzji) stwierdzającego abuzywność (niedozwolony charakter) tychże zapisów. Kancelaria jednocześnie wskazuje, że część kwestionowanych postanowień nie ma zastosowania we wzorcach umownych od ponad 2 lat. Pozostałe postanowienia umowne kwestionowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostały zmodyfikowane, a ich treść udostępniono Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kancelaria począwszy od dnia 22 września 2017 r. do chwili obecnej terminowo udziela szczegółowych odpowiedzi na każde wystąpienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Kancelaria niejednokrotnie wskazywała Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, iż pozostaje otwarta na modyfikację dotychczas funkcjonujących we wzorcach zapisów w sytuacji przesądzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ich abuzywności. Intencją Kancelarii nigdy nie było ograniczenie praw przysługujących konsumentom, tworzenie zapisów naruszających interesy konsumentów czy też sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Kancelaria żywi nadzieję, iż przedstawione Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotychczas wyjaśnienia oraz wskazanie przez Kancelarię celu i uzasadnienia dla takiej a nie innej redakcji zakwestionowanych postanowień okażą się dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w pełni wystarczające dla stwierdzenia ich dozwolonego charakteru.

Kancelaria w najbliższym czasie w ślad za pismem z dnia 8 stycznia 2020 r. ponownie zwróci się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uprzejmą prośbą o wskazanie powodów umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacji, w ocenie Kancelarii niezgodnej ze stanem faktycznym, jakoby Kancelaria w przypadku, w którym broni interesów Klienta pozwanego przez Bank w sprawach tzw. „kredytów frankowych” naliczała prowizję od kwoty żądanej przez Bank. Powyższe, w ocenie Kancelarii, pozostaje w sprzeczności z literalną treścią wzorca umownego. Kancelaria wskazuje, iż przysługuje jej ustalone przez strony wynagrodzenie w wysokości określonego konsensusem stron procentu od świadczenia żądanego a nie uzyskanego przez Bank. Obrazując powyższe na przykładzie: gdy Bank dochodzi od Klienta kwoty 100 000 zł, a na skutek działań Kancelarii na drodze postępowania sądowego Bank otrzyma 60 000 zł, przyjąć należy, iż kwotą „wartości świadczenia żądanego a nie uzyskanego przez Bank” jest kwota 40 000 zł i to ta kwota stanowi podstawę do wyliczenia należnego Kancelarii wynagrodzenia, a nie kwota żądana przez Bank (100 000 zł) jak to zostało wskazane na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Powyższe, jak i pozostałe kwestie poruszone w zamieszczonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta informacji zamieszczonej na urzędowej stronie internetowej, Kancelaria szczegółowo wyjaśniła Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 8 stycznia 2020 r. skutecznie doręczonym Adresatowi w dniu 13 stycznia 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: