„Kapitalna Para” na bis w eurobanku

Bankowość

Ruszyła druga edycja promocji Lokata z funduszem "Kapitalna Para" w eurobanku. Produkt jest połączeniem lokaty z promocyjnym oprocentowaniem i inwestycji w fundusz.

Warunki promocji pozostają takie same jak w pierwszej edycji. Pieniądze powierzone bankowi przez klienta w połowie przeznaczone są na nieodnawialną 4-miesięczną lokatę o atrakcyjnym oprocentowaniu 5% w skali roku, a w połowie na zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.

Klient ma do wyboru jeden z czterech subfunduszy Amundi Parasolowego FIO o zróżnicowanych strategiach oraz okresach inwestycyjnych:

  • Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek,
  • Amundi Akcyjny,
  • Amundi Stabilnego Wzrostu,
  • Amundi Zrównoważony.

W ramach promocji nie jest pobierana opłata za nabycie jednostek funduszu.

Promocja potrwa do 30.06.2015. W celu założenia lokaty i zakupu jednostek funduszy Amundi należy odwiedzić dowolną placówkę eurobanku. Klient ma możliwość otwarcia dowolnej liczby lokat z funduszem. Minimalna kwota inwestycji to 5.000 zł.

Otwarcie produktu Lokata z Funduszem „Kapitalna Para” – edycja druga poprzedzone jest zawarciem w dowolnej placówce Banku Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń oraz Umowy Konta  – w przypadku Klientów, którzy ich  wcześniej nie zawarli –  oraz złożeniem zlecenia otwarcia Rejestru.

Zerwanie lokaty przed upływem  okresu lokaty powoduje całkowitą utratę odsetek. Zlecenie zbycia jednostek funduszu przed upływem 12 miesięcy – licząc od daty wyceny nabycia jednostek – skutkuje pobraniem opłaty w kwocie równej 2% wartości odkupienia.

Euro Bank S.A. pośredniczy w zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu Amundi Parasolowy FIO („Fundusz”), nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczone tu informacje nie są wystarczające do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Euro Bank S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusz. Przed sprzedażą produktu Bank sprawdza poziom wiedzy Klienta i doświadczenie w inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszu. Amundi Polska TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 30 301 390 zł w pełni opłacony, NIP 527- 269-30-89, ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za żadne decyzje podjęte na podstawie przedstawionego materiału. Wymagane prawem informacje związane z inwestowaniem w subfundusze Amundi Parasolowy FIO, w tym opisy czynników ryzyka oraz zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w placówkach Euro Banku S.A., w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl i www.amundi.pl.

Tabela opłat Amundi Parasolowy FIO znajduje się w placówkach Euro Banku S.A. oraz na stronie www.eurobank.pl. Szczegóły oferty, w tym Regulamin promocji Lokata z Funduszem „Kapitalna Para” – edycja druga, dostępne są w placówkach Euro Banku S.A. oraz na stronie www.eurobank.pl.

Małgorzata Bukowska
Departament PR i Komunikacji
Euro Bank SA

Udostępnij artykuł: