KBJ opublikowała raport roczny

Finanse i gospodarka

Zarząd KBJ S.A. opublikował z ostatnim dniem maja raport roczny podsumowujący rok 2012. "Mamy wszelkie podstawy, aby prognozować dalszy, dynamiczny rozwój Spółki" mówi prezes Artur Jedynak.

Spółka wypracowała w 2012 roku 6,44 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 46,4% wobec roku poprzedniego. Rentowność EBIT spadła o połowę (9,1% w 2012 r. przy 18,5% w 2011 r.). Spadek wyniku oraz rentowności spowodowane są zwiększonymi, szczególnie w pierwszej połowie roku wydatkami na rozbudowę mocy produkcyjnych, powiększenie zespołu konsultantów oraz wprowadzenie do oferty nowych usług. Nakłady te już w drugiej połowie 2012 roku przyniosły spodziewany wzrost przychodów i wyniku.

Efekt jest widoczny również w pierwszym kwartale 2013 roku, w którym Spółka osiągnęła przychody na poziomie 2,53 mln zł. Stanowi to wzrost o 193% w porównaniu do I kwartału roku ubiegłego (0,86 mln zł). Konsekwentny wzrost przychodów jest możliwy dzięki dalszej ekspansji rynkowej Spółki, która realizuje konsekwentnie strategię zwiększania bazy klientów, zwiększania udziału umów długoterminowych oraz wprowadzania nowych, innowacyjnych i unikalnych usług do swojej oferty.

Warto podkreślić, że I kwartał 2013 roku jest kolejnym, już piątym z rzędu kwartałem, w którym wzrastają przychody, oraz że w odróżnieniu od lat poprzednich przychody pierwszego kwartału są większe od przychodów czwartego kwartału roku wcześniejszego.

W I kwartale 2013 roku poprawie uległa również rentowność EBIT, która wyniosła 11,6%, w porównaniu do 9,1% rentowności za rok 2012.

Znaczący wzrost należności krótkoterminowych wynika ze wzrostu obrotów Spółki oraz dość długich (nawet 90-dniowych) terminów płatności za usługi realizowane przez KBJ S.A. Należności te są realizowane na bieżąco i nie są czynnikiem negatywnym dla sytuacji finansowej spółki, również wzrost zobowiązań krótkoterminowych spółki wynika ze wzrostu skali działalności.

Środki pieniężne utrzymują się na stałym, bezpiecznym poziomie, który zapewnia Spółce wystarczającą płynność.

Wyniki osiągnięte w roku 2012 oraz w I kwartale 2013 r., a także pozytywne efekty ponoszonych nakładów rozwojowych pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. W kolejnych kwartałach pozytywne trendy wzrostu przychodów i osiąganych zysków zostaną zdaniem Zarządu Spółki utrzymane.
130608.dane.finansowe.2011.vs.2012.01.600x238130608.przychody.kwartalne.netto.01.600x336

Źródło: KBJ

Udostępnij artykuł: