Kiedy można skrócić lub wydłużyć okres wypowiedzenia?

Rynek pracy

Pracodawca, zwalniając pracownika, powinien obowiązkowo przestrzegać kodeksowo ustalonych okresów wypowiedzenia. Pod pewnymi warunkami ostateczny termin rozwiązania stosunku pracy może jednak ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Fot. Pixabay.com

Pracodawca, zwalniając pracownika, powinien obowiązkowo przestrzegać kodeksowo ustalonych okresów wypowiedzenia. Pod pewnymi warunkami ostateczny termin rozwiązania stosunku pracy może jednak ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Odchodzisz z pracy? Sprawdź, kiedy można skrócić lub wydłużyć okres #wypowiedzenie #zwolnieniezpracy

Pracodawca, który chce rozwiązać z pracownikiem umowę na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony musi przestrzegać ustawowych okresów wypowiedzenia. Zgodnie z Kodeksem pracy, w przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi:
  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Dłuższe są okresy wypowiedzenia przy umowach na czas określony i nieokreślony. Po zmianie przepisów, od 22 lutego 2016 roku okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony i nieokreślony (i na zastępstwo) jest uzależniony od okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy. W efekcie przy tych umowach okresy wypowiedzenia wynoszą:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Staż pracy jest jednak liczony od dnia wejścia w życie nowych przepisów, dlatego nowe okresy wypowiedzenia mają zastosowanie tylko do umów zawartych po 22 lutego 2016 roku.

Jak zmienić czas trwania wypowiedzeniaPracodawca może skrócić ustawowy okres wypowiedzenia w sytuacji, gdy firma ogłasza upadłość lub jest likwidowana, a także w przypadku rozwiązania umowy z innej przyczyny niedotyczącej pracownika. Taka możliwość istnieje jednak tylko w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (umowa na okres określony lub niekreślony), który może zostać skrócony maksymalnie do jednego miesiąca. Ponadto pracodawca wypłaca pracownikowi odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za część wypowiedzenia, która uległa skróceniu.Ponadto, każde wypowiedzenie można zarówno wydłużyć, jak i skrócić za porozumieniem obydwu stron. Terminy mogą być jednocześnie skrócone i wydłużone na dowolny czas, który będzie odpowiadał pracownikowi i pracodawcy.Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie zawsze korzystneOdpowiedni zapis o wydłużeniu okresu wypowiedzenia mogą się także pojawić już podczas zawierania umowy o pracę. Należy wtedy pamiętać, że - jak orzekł Sąd Najwyższy (wyrok z 10 stycznia 2006 r., sygn. akt. I PK 97/05) - ocena ważności postanowienia umowy o pracę wprowadzającego dłuższy okres jej wypowiedzenia dla pracownika musi być odniesiona do konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności całokształtu regulacji umownych, w sposób zobiektywizowany uwzględniający warunki z chwili zawarcia umowy oraz "bilans korzyści i strat" dla pracownika. 
Udostępnij artykuł: